sâmbătă, 19 septembrie 2020

Ce despăgubiri primesc fermierii ale căror afaceri au fost afectate de pandemia Covid

Pierderi duble pentru fermierii buzoieni  în acest an. Mulţi au avut culturile calamitate de seceta pandemică. Peste acest dezastru s-au suprapus şi efectele restricţiilor sanitare impuse de pandemia de Covid 19.  APIA este autoritatea de la care se aşteaptă unele sume de bani care să le mai atenueze din pierderi.

În acest moment la Centrul Judeţean APIA Buzău aproape tot personalul este folosit la primirea cererilor pentru ajutorul de stat acordat producătorilor agricoli care au avut, integral sau parţial, culturile calamitate de seceta prelungită din acest an şi le pun la dispoziţie fermierilor ­mo­de­lul de Cerere de solicitare a ajutorului de stat pentru sus­ţinerea activităţii  crescătorilor din cele trei sectoare menţio­nate care au posibilitatea să fie despăgubiţi din cauza pandemiei de Covid 19.

Astfel că APIA primeşte la această dată şi cereri de soli­citare a ajutorului de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele bovin, avicol şi suin, în contextul crizei economice ge­ne­rate de pandemia COVID -19.

Termenul de depunere a acestor cereri este de 20 de zile lucrătoare de la publicarea actului normativ în Monitorul Oficial, un termen rezonabil spun specialiştii. „Fermierii se pot încadra în termenul de 20 de zile,  dat fiind faptul că aceştia sunt beneficiari ai Măsurii 14 bunăstarea animalelor pachet a) – plăţi în favoarea bunăstării porcinelor  respectiv pachet b) plăţi în favoarea bunăstării păsărilor”, transmit reprezentanţii APIA Buzău.

Reprezentanţii APIA Buzău au deja o primă estimare în ceea ce priveşte potenţialii beneficiari ai ajutorului de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele  anunţate. Mai exact, „pentru sectorul suin estimăm un număr de 6 potenţiali beneficiari,  iar pentru sectorul avicol estimăm un număr de 12 potenţiali be­neficiari”, transmit reprezentanţii APIA Buzău.  Singurul domeniu în care specialiştii buzoieni nu ştiu încă dacă vor primi vreo solicitare de despăgubire este sectorul creşterii bovinelor.

Pentru crescătorii de bovine ajutorul de stat este de 100 euro/cap femelă bovină adultă (echivalentul în lei), ­va­loarea totală ce poate fi acordată unui beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro.

Cuantumul ajutorului de stat pentru susţinerea acti­vităţii crescătorilor din sectorul avicol este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de conversie fiind 0,03 UVM pentru pui de carne, pui de curcă şi pui eclozionaţi, respectiv 0,014 UVM pentru găini ouătoare şi găini rase grele.

Ajutorul de stat poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu Comunicarea CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), fără a depăşi echivalentul în lei a 100.000 euro pentru acelaşi beneficiar.

Cuantumul ajutorului este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de conversie fiind 0,3 UVM pentru porc gras, 0,5 UVM pentru animale de reproducţie (scroafe şi scrofiţe).

Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu poate depăşi  echivalentul în lei a 100.000 euro.

Ajutorul de stat poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu Comunicarea CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), fără a depăşi echivalentul în lei a 100.000 euro pentru acelaşi beneficiar.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat şi documentele justificative se pot transmite şi prin fax, poştă sau în format electronic prin e-mail, cu condiţia asumării prin semnătură pe fiecare pagină a documentului transmis.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat şi documentele justificative se depun la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, iar în situaţia în care deţin mai multe exploataţii, la centrul judeţean APIA pe raza căruia au sediul social sau îşi au domiciliul, după caz. De asemenea, fermierii din sectorul avicol depun cererile la centrul judeţean al APIA unde a depus cererea de soli­citare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul b) – Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor din cadrul PNDR  2014-2020,sau la centrul judeţean al APIA unde a depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul A) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul PNDR  2014-2020, pentru fermierii din sectorul suin.

Ce trebuie să ştie fermierii cu cereri pentru ajutor în  sectorul bovin 

Formularul cererii de solicitare a ajutorului de stat poate fi descărcat de pe site-ul APIA www.apia.org.ro, accesând următorul link:

http://www.apia.org.ro/ro/ajutor-de-stat-covid-19

Beneficiarii în acest caz sunt crescători care deţin animale din specia bovine respectiv, întreprinderi individuale şi familiale, persoane fizice autorizate, persoane fizice, după caz, precum  şi persoane juridice.

Ce criterii de eligibilitate trebuie să îndeplinească crescătorii de bovine

Beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

să deţină minimum 91 capete femele adulte din specia bovine înregistrate în RNE în exploataţii cu cod ANSVSA la data de 1 iulie 2020;

femela din specia bovină să aibă  vârsta de minim 24 luni la data de 1 iulie 2020;

c)sănu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile în baza Comunicării CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei pandemii de COVID-19 (2020/C91I/01);

 1. d) să nu se afle în dificultate, respectiv reorganizare, lichidare sau faliment, în baza evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la data de 31.12.2019 sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului pănă la data de 31.12.2019.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat, este însoţită de următoarele documente:

copiede pe B.I./C.I.a beneficiarului,certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al beneficiarului, împuternicire şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;

registrul exploataţiei emis de operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor din care rezultă efectivul de  bovine deţinut la data 1 iulie 2020,  pentru exploataţia/exploataţiile cu cod atribuit de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA,  înscrisă/e în cerere; coordonate bancare/trezorerie.

Ajutorul de stat pentru susţinerea activităţii  crescătorilor din sectorul  bovin poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu Comunicarea CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), fără a depăşi echivalentul în lei a 100.000 euro pentru acelaşi beneficiar.

Cuantumul ajutorului pentru fermierii din sectorul suinelor  este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de conversie fiind 0,3 UVM pentru porc gras, 0,5 UVM pentru animale de reproducţie (scroafe şi scrofiţe).

Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu poate depăşi  echivalentul în lei a 100.000 euro.

Ce trebuie să ştie beneficiarii cu cereri în sectorul avicol

Formularul cererii de solicitare a ajutorului de stat poate fi descărcat de pe site-ul APIA, www.apia.org.ro, accesând următorul link:

http://www.apia.org.ro/ro/ajutor-de-stat-covid-19

Beneficiarii sunt întreprinderile individuale şi familiale, persoanele fizice autorizate, după caz, precum şi persoanele juridice, crescători de păsări care desfăşoară activitate de reproducţie şi/sau incubaţie şi/sau creştere a păsărilor pentru carne sau ouă.

 Care sunt condiţiile de eligibilitate pentru fermierii din sectorul avicol

Beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

– să deţină exploataţie autorizată sanitar veterinar;

– să desfăşoare activitate de reproducţie şi/sau incubaţie şi/sau creştere a păsărilor în semestrul I al anului 2020;

– să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile şi respectă prevederile de la punctele 20 şi 23 din Comunicarea CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01);

– să nu se afle în reorganizare, faliment sau lichidare în evidenţele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la data de 31 decembrie 2019.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat este însoţită de următoarele documente:

 1. a) copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al beneficiarului, împuternicire şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal/împuternicitului;

b)copie de pe autorizaţia sanitar-veterinară;

c)fişa urmăririi activităţii la păsări, inclusiv situaţia incubaţiei după caz, pe o lună din semestrul I al anului 2020, din care să rezulte că a desfăşurat activitate de reproducţie şi/sau incubaţie şi/sau creştere a păsărilor, însuşită de conducătorul unităţii;

 1. d) copia schiţei grajdului/halei pentru fiecare exploataţie cu cod atribuit de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor denumită în continuare ANSVSA, asumată de către beneficiar prin semnătură, din care să reiasă adresa, suprafaţa utilă a spaţiilor de creştere pentru beneficiarii care au accesat Măsura 14. Din suprafaţa totală se exclude suprafaţa echipamentelor de hrănire şi adăpare aşezate pe podea, stâlpii, aleile, alte spaţii nedestinate creşterii pentru toate categoriile de păsări.

Pe copia schiţei,fermierul va menţiona  instrumentul/aparatul cu care au fost efectuate măsurătorile înscrise în schiţele depuse şi toleranţa acestuia în conformitate cu fişa tehnică sau cartea tehnică a aparatului/instrumentului cu care au fost efectuate măsurătorile;

e)copia schiţei validată de beneficiar aferentă locurilor de cazare, calculate potrivit  Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia găinilor ouătoare aprobate prin Ordinul preşedintelui ANSVSA  nr. 136/2006, cu modificările ulterioare, Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANSVSAnr. 30/2010, cu modificările ulterioare, şi Normei sanitare veterinare care stabileşte standardele minime privind protecţia păsărilor în fermă şi în timpul transportului aprobate prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 63/2012, pentru spaţiile de cazare care nu se află în Măsura 14;

f)documentele justificative care atestă instituirea restricţiilor sanitare veterinare privind popularea cu păsări în semestrul I al anului 2020, dacă este cazul;

 1. g) coordonate bancare/trezorerie;

h)pentru beneficiarii care au accesat Măsura 14  – Bunăstarea animalelor – pachetul b) – Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor,din cadrul PNDR 2014-2020, copiile documentelor prevăzute la lit. a) – d), f) şi g) depuse împreună cu cererea de plată/deconturile justificative rămân valabile şi pentru această măsură APIA va prelua datele operate şi verificate din aplicaţia electronică de gestionare a măsurii Măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul b) – Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul PNDR 2014-2020, referitoare la documentele beneficiarilor pentru exploataţiile cu cod ANSVSA.

 1. i) pentru beneficiarii care solicită sprijin pentru activitatea de incubaţie, document oficial care să certifice capacitatea staţiei de incubaţie, respectiv pui eclozionaţi pe serie.

Ajutorul de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol se acordă pe capacitatea de producţie deţinută de beneficiar, echivalent UVM, în funcţie de speciile şi categoriile de păsări, respectiv, pui de carne, pui de curcă, găini ouătoare, găini rase grele şi pui eclozionaţi.

Ce trebuie să ştie beneficiarii cu cereri în sectorul suin

Formularul cererii de solicitare a ajutorului de stat poate fi descărcat de pe site-ul APIA, www.apia.org.ro, accesând următorul link:

http://www.apia.org.ro/ro/ajutor-de-stat-covid-19

Beneficiarii sunt crescători care deţin animale din specia suine, respectiv, întreprinderi individuale şi familiale, persoane fizice autorizate, după caz, precum şi persoane juridice care desfăşoară activitate de îngrăşare şi/sau reproducţie a suinelor.

Ajutorul de stat se acordă pe capacitatea de producţie deţinută de beneficiar, echivalent UVM, funcţie de categoriile de suine, respectiv, suine la îngrăşatşi animale de reproducţie.

Care sunt condiţiile de eligibilitate pentru fermierii din sectorul suin

Beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarel ecriterii de eligibilitate:

– sădeţinăexploataţiecucod ANSVSA înregistrată/autorizatăsanitarveterinar;

– să desfăşoare activitate de îngrăşare şi/sau reproducţie a suinelor în semestrul I al anului 2020, cuexcepţiacelor care deţinexploataţiiaflateînimposibilitate de populare din cauza măsurilor de restricţie sanitare veterinare generate de evoluţia pestei porcine africane;

– să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile în baza Comunicării CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01);

– să nu se afle în reorganizare, faliment sau lichidare în evidenţele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la data de 31 decembrie 2019.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat este însoţită de următoarele documente:

 1. a) copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al beneficiarului, împuternicire şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal/împuternicitului;
 2. b) copie de pe documentul de înregistrare sanitar-veterinară/autorizaţia sanitar-veterinară, după caz;
 3. c) mişcarea animalelor pe o lună din semestrul I al anului 2020, din care să rezulte că a desfăşurat activitate de creştere a suinelor, însuşită de conducătorul unităţii sau documente justificative care atestă că în semestrul I al anului 2020 exploataţia se afla în zonă supusă restricţiilor de mişcare a suinelor conform Deciziei 2014/709/UE a Comisiei privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre şi de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE;

d)copia schiţei grajdului/halei pentru fiecare exploataţie cu cod atribuit de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, asumată de beneficiar prin semnătură, din care să reiasă adresa, suprafaţa utilă a spaţiilor de crestere pentru beneficiarii care au accesat M 14;

 1. e) copia schiţei validată de beneficiar aferentă locurilor de cazare, calculate conform prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelornr.202/2006pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor, cu modificările şi completările ulterioare, pentru spaţiile de cazare care nu se află în M14;
 2. f) coordonate bancare/trezorerie;
 3. g) pentru beneficiarii care au accesat măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul Programului Naţional De Dezvoltare Rurală –PNDR, 2014-2020, copiile documentelor prevăzute la lit.a) – d) şi f) depuse împreună cu cererea de plată/deconturile justificative rămân valabile şi pentru această schemăAPIA va prelua datele operate şi verificate din aplicaţia electronică de gestionare a măsurii M14  – Bunăstarea animalelor – pachetul a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul PNDR 2014-2020, referitoare la documentele beneficiarilor pentru exploataţiile cu cod ANSVSA.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

loading...
error: Content is protected !!