marți, 22 septembrie 2020

Primăriile buzoiene, cu mâna întinsă la bugetul statului, în loc să atragă fonduri şi să încaseze impozite

Mulţi primari buzoieni stau cu mâna întinsă la Guvern după banii de la bugetul statului, în loc să se preocupe să aducă în vistieria proprie venituri suplimentare ori chiar să încaseze taxele şi impozitele de la contribuabili. Cât despre atragerea de fonduri europene pentru proiecte de dezvoltare, nici vorbă. Prea puţine şi nerealist întocmite.

Cel puţin aşa reiese din raportul Camerei de Conturi Buzău privind finanţele publice locale pe 2018 întocmit în urma controalelor de audit, efectuate la Consiliul Judeţean şi la mai multe primării buzoiene şi instituţii din subordinea acestora, pe parcursul anului trecut.

Potrivit raportului facut public săptămâna trecută, la nivelul bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii şi judeţ) au fost încasate venituri în sumă de 1.073.687 miliarde lei şi au fost efectuate plăţi în valoare de 1m061.984 miliarde lei, execuţia bugetară încheindu-se cu un excedent în sumă de 11,703 milioane lei pe ansamblul judeţului.

Cele mai scăzute rea­lizări se înregistrează la capitolul proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (23,03%) urmate de Cheltuieli de capital (40,59%), în timp ce gradul de realizare cel mai ridicat se înregistrează la Subvenţii (99,42%) şi Cheltuieli de personal (95,63%). ,,Gradul scăzut de realizare a cheltuielilor cu proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi  al cheltuielilor de capital reflectă, la fel ca în anii precedenţi, incapacitatea entităţilor publice de a elabora proiecte viabile, eligibile, pentru domenii prio­ritare în dezvoltarea economică şi socială a comunităţilor locale. Din analiza cauzelor care au influenţat nerealizările la cheltuielile bugetare faţă de cele previzionate a rezultat că acestea s-au datorat în principal nerealizării integrale a ve­niturilor prognozate, insuficientei fundamentări a necesarului de fonduri la unele capitole bugetare, ­exis­tenţei unor deficienţe în managementul administrării resurselor financiare locale etc”, precizează în raportul Camerei de Conturi Buzău.

Salariile şi cheltuielile cu bunuri şi servicii, peste jumătate din bugete

Ponderea cea mai ridicată în totalul plăţilor efectuate, o deţin cheltuielile de personal (27%), urmate de cheltuieli de capital (24%), cheltuieli cu bunuri şi servicii (24%) şi asistenţă socială (13%). Celelalte cheltuieli cu pondere de 12% includ Subvenţii, Transfe­ruri între unităţi ale administraţiei publice, Alte cheltuieli, Operaţiuni financiare, Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi Dobânzi.

În cadrul verificărilor efectuate asupra situaţiilor financiare ale entităţilor cuprinse în programul anual de activitate al Camerei de Conturi Buzău au fost identificate, la majoritatea entităţilor, deficienţe în ceea ce priveşte modul de organizare şi conducere a contabilităţii în conformitate cu prevederile legale, fapt ce a condus la nereflectarea reală şi exactă a operaţiunilor financiar contabile în situaţiile financiare încheiate la finele anului 2018.

Abaterile cu privire la stabilirea, urmărirea şi încasarea veniturilor buge­telor locale consemnate în urma acţiunilor desfăşurate au evidenţiat faptul că reprezentanţii entităţilor nu se implică suficient în evaluarea poten­ţialului real al unităţilor administrativ te­ritoriale şi că există deficienţe în activitatea de administrare şi de executare silită a creanţelor fiscale de către compartimentele de specialitate ale primăriilor. Pe de altă parte, implicarea încă destul de susţinută a bugetului de stat în asigurarea resurselor bugetelor locale, explică insuficienta preocupare a autorităţilor locale în evaluarea veniturilor proprii şi în urmărirea încasării acestora pe parcursul execuţiei bugetare. În urma misiunilor de audit desfăşurate la unităţile administrativ-te­ritoriale, au fost constatate, la acest obiectiv, venituri suplimentare estimate la suma de 593.000 lei, din care 498.000 lei reprezintă impozite şi taxe şi 95.000 lei majorări de întârziere.

Peste 1,1 milioane lei duşi pe apa sâmbetei la Primăria Vipereşti

Neluarea măsurilor de încasare a veniturilor bugetare prin aplicarea tuturor formelor de executare silită, a condus la neîncasarea unor venituri certe ale bugetului local, abatere constatată la UATC Stâlpu, UATC Cislău, UATC Pardoşi, UATC Berca, UATC Podgoria, UATC Vipereşti, unde inspectorii fiscali cu atribuţii în domeniu s-au limitat doar la emiterea şi transmiterea înştiinţărilor de plată şi a somaţiilor, fără a lua şi celelalte măsuri de executare silită (instituirea de popriri bancare asupra disponibilităţilor băneşti, executarea veniturilor datorate contribuabililor de terţe persoane, instituirea de sechestre asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de contribuabilii respectivi). La Primăria Vipereşti, neaplicarea măsurilor de executare silită a condus la prescrierea dreptului de a solicita încasarea unor creanţe estimate la 1.131 mii lei reprezentând contravaloare amenzi.

1 COMENTARIU

  1. Va rugam sa dati mai multe informatii despre UAT Berca pentru ca aici inspectorii C.C. au gasit nereguli grave pentru care au dispus amenzi si recuperarea prejudiciului.Inclusiv primarul Dobrita a fost amendat. Consilierii locali au solicitat inca din vara raportul dar acesta nu a fost prezentat in sedinta nici la aceasta data. Este jaf la drumul mare din bani publici, dar presa platita bine aduce numai laude, ultimul laudac fiind Gavriluta.

Comments are closed.

loading...
error: Content is protected !!