ActualitateSănătate

Spitalul Smeeni, în căutare de medic specialist

Spitalul de Boli Cronice Smeeni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de medic specialist confirmat în specialitatea recuperare medicină fizică și balneologie, post vacant în Secția Recuperare Medicină Fizică și Balneologie.

Pentru ocuparea postului sunt necesare studii superioare – medicină, specializare recuperare medicină fizică și balneologie și nu se cere vechime în muncă. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 16 martie 2023, ora 16.00; pe 24 martie 2023, ora 09.00, are loc proba scrisă, iar pe 29 martie 2023, ora 09.00, se ține proba practică. Taxa de participare este de 150 lei și se achită în numerar la casieria unității spitalicești.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

  1. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
  3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
  4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
  6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
  7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
  8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
  9. curriculum vitae, model comun european.

Mai multe detalii pot fi aflate la sediul spitalului, din comuna Smeeni, str. Principală nr. 991, Județul Buzău, telefon: 0238/732.800, e-mail: [email protected] sau AICI.

Articole similare