Sănătate

Spitalul de Boli Cronice Smeeni caută personal

Ce posturi sunt disponibile

Spitalul de Boli Cronice Smeeni se află printre unitățile spitalicești norocoase din țară, care au beneficiat de investiții masive, venite din fonduri europene, dar și din donații, devenind în prezent un spital modern, care oferă îngrijiri medicale de calitate. Unitatea spitalicească anunță că este în căutare de personal medical, având disponibile mai multe posturi, care vor fi ocupate în urma concursurilor organizate în următoarea perioadă. Experiența în câmpul muncii nu se solicită în unele cazuri sau este cerută o perioadă de minimum șase luni în specialitatea aleasă.

Posturi vacante de asistenți medicali și infirmieră

Spitalul din Smeeni are disponibile două posturi de asistent medical, respectiv, asistent medical RMN și asistent medical – Birou internări.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de asistent medical, pentru ambele secții pe perioadă nedeterminată sunt:

 • deținerea unei diplome de bacalaureat, studii minime postliceale asistent medical generalist;
 • vechime: minimum 6 luni în specialitate;
 • cunoștințe temeinice de utilizare calculator: aplicații medicale, pachet Office, internet etc.

Concursul se va organiza în două etape, pe 13 iulie 2022, la ora 09.00, având loc proba scrisă, iar pe 18 iulie 2022, la ora 09.00 ținându-se proba practică.

Pentru ocuparea funcției de infirmieră, se cer studii de minimum 10 clase, curs de infirmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați MMFPS cu aprobarea Ministerului Sănătății și nu se solicită vechime. Conform calendarului concursului, proba scrisă se va ține pe 25 iulie 2022, de la ora 09.00, iar proba practică va avea loc pe 28 iulie 2022, tot de la ora 09.00.

Alte posturi disponibile: registrator medical, maseur și electrician

Unitatea spitalicească de la Smeeni este și în căutarea a doi registratori medicali, dintre care, unul este pentru debutanți. În vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale pentru postul de registrator medical, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • studii: diplomă de studii medii de specialitate (asistent medical sau registrator medical);
 • vechime: minimum 6 luni în specialitate;
 • cunoștințe temeinice de utilizare calculator: aplicații medicale, pachet Office, internet etc.

Concursul se va organiza pe data de 19 iulie 2022, de la ora 09.00 pentru proba scrisă și pe 22 iulie 2022, ora 09.00 pentru proba practică.

Pentru ocuparea funcției de registrator medical debutant, condițiile sunt aceleași ca cele de mai sus, diferența fiind că nu se cere vechime în specialitate. Pentru acest post, proba scrisă se va ține în data de 29 iulie 2022, de la ora 09.00, iar proba practică va fi susținută în data de 03 august 2022, de la ora 09.00.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale de maseur și electrician sunt:

Maseur:

 • studii: diplomă bacalaureat;
 • certificat absolvire curs maseur – cod COR 325501;
 • certificat de calificare profesională – tehnician maseur;
 • nu se solicită vechime.

Pentru postul de muncitor calificat – electrician se cer:

 • studii: liceale/școală profesională;
 • certificat de calificare electrician;
 • nu se solicită vechime.

Acte necesare înscrierii

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul de Boli Cronice Smeeni, str. Principală nr. 991, Judeţul Buzău, telefon: 0238/732.800, fax: 0238/732.513, e-mail: [email protected]

Articole similare

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker