sâmbătă, 16 ianuarie 2021

Modernizarea drumului de pe Valea Slănicului, tot mai costisitoare pentru Consiliul Județean

Bugetul proiectului de ­mo­dernizare a DJ 203K pe tronsonul Mărăcineni – Podu Muncii se majorează din nou, deși stadiul fizic actual al execuției ar fi de ­apro­ximativ 50%, potrivit raportului managerului de proiect atașat la proiectul de hotărâre de actualizare a costurilor, care va fi supus aprobării joi, într-o ședință extraordinară a Consiliului Județean Buzău. Astfel, cheltuielile neeligibile urmează să ajungă la aproape 12 milioane lei, iar bugetul total al proiectului devine 91.251.371,48 lei. Este a treia oară când valoarea lucrărilor se ­modi­fică, iar modernizarea drumului trebuie încheiată la finalul lunii aprilie 2021.

,,Consiliul Județean Buzău a aprobat, prin Hotărârea Consiliu­lui Județean Buzău nr. 196/30.08.2018, proiectul <Mo­der­nizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Județul Buzău>, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investitii 6.1 ­Sti­mularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel de proiecte nefinalizate POR 2018/6/6.1/5. Contractul de finanțare nr. 3379/24.10.2018 prevedea perioada de implementare 24.10.2018 – 30.04.2021 și o valoare totală a proiectului de 81.833.412,97 lei, cu TVA inclus, din care 79.350.480,88 lei cheltuieli eligibile. Contractul de finanțare a fost încheiat pe baza Contractului de lucrări nr. 59/ 10108/11.07.2018 și a Actului adițional nr. 1/11.07.2018 la acesta, încheiate cu SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL Slobozia, cu o valoare totală de 80.346.975,44 lei. Ulterior, bugetul proiectului a fost actualizat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 142/25.07.2019 și prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 39/19.02.2020, ca urmare a necesității actualizării ­va­lorii lucrărilor prin aplicarea prevederilor art. 66 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative (modificare manoperă), ca urmare a necesității includerii unor categorii de lucrări adaptate la realitatea din teren, precum și ca urmare a necesității îndreptării unor erori materiale de calcul și/sau de redactare la întocmirea actelor adiționale la contractul de lucrări și a situațiilor de lucrări. Ținând seama de adresa MDRAP nr. 26831/21.02.2019, la actualizarea II a bugetului proiectului, indexarea cu procentul de creștere a mano­perei (în valoare totală de 6.734.637,63 lei cu TVA inclus) a fost asigurată prin transferul cheltuielilor eligibile în valoare de 2.326.649,87 lei de la linia bugetară cheltuieli diverse și neprevăzute, aceasta devenind 0,00 lei, iar dife­rența de 4.407.987,76 lei a fost asi­gu­rată din bugetul propriu al județului, cheltuieli neeligibile. În prezent, conform solicitării MDRAP nr. 30972/DIPOR/06.11. 2020, pentru încheierea actului adițional la Contractul de finanțare de actualizare a bugetului proiectului, având în vedere stadiul fizic actual al proiectului de aproximativ 50%, este necesar să fie prevăzută în bugetul proiectului și valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute de 2.326. 649,87 lei, corelat cu Devizul ­ge­neral al investiției. Prin urmare, este necesară completarea în bugetul proiectului a eventualelor cheltuieli de natura celor diverse și neprevăzute, în valoare de 2.326.649,87 lei, din bugetul propriu al județului, cheltuieli neeligibile. Totodată, ulterior actualizării II a bugetului proiectului, s-a identificat o eroare materială care trebuie îndreptată, în sensul că, în cadrul obiectului 17, la capitolul de lucrări NCS01 Placa de suprabetonare, în coloana Rest de executat la 01.01.2019 conform prețuri reactualizate – Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018, a fost înscrisă valoarea de 460.000,36 lei, în loc de 476.522,97 lei, cât este valoarea devizului aferent acestei categorii de lucrări. Având în vedere cele menționate mai sus, bugetul total al proiectului devine 91.251.371,48 lei, inclusiv TVA, din care contribuția Consiliului Județean Buzău este de:  1.587. 009,62 lei, reprezentând cofinanțarea a 2% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, respectiv 2% din suma de 79.350.480,88 lei (valoarea eligibilă a proiectului) și  11.900.890,60 lei, reprezentând finanțarea integrală a costurilor neeligibile ale proiectului. Toate sumele menționate includ TVA. Se menține responsabilitatea finanțării cheltuielilor conexe care apar în implementarea proiectului”, se precizează în raportul managerului de proiect.

În februarie 2020, bugetul proiectului de modernizare a DJ 203K, pe tronsonul Mărăcineni – Podu Muncii, s-a majorat de la 86.140.410,16 lei, la 88.904.877,97 lei, după ce au fost depistate anumite erori de calcul. Pe parcursul execuției lucrărilor de moder­nizare a drumului județean vizat de proiect, a apărut necesitatea unor categorii de lucrări adaptate la realitatea din teren. Totodată, s-a impus actualizarea valorii lucrărilor urmare aplicării preve­derilor art. 66 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative (modificare manoperă).

În forma inițială, valoarea totală a proiectului era de 79.189.724,42 lei, valoarea ­neram­bursabilă solicitată fiind de 75.361.486,57 lei.

Parteneri în proiect sunt primăriile comunelor Mărăcineni, Săpoca, Cernătești și Beceni, traversate de DJ 203K, care, deși nu contribuie financiar la executarea lucrărilor, vor avea o serie de obligații, cum ar fi să întrețină șanțurile, rigolele, podețele, plantațiile, trotuarele, căile pietonale sau altele asemenea pe sectoarele de drumuri publice care traversează localitatea, iar, în cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.

Firma aleasă de Consiliul Județean Buzău să refacă unul dintre cele mai importante drumuri județene, cel de pe Valea Slănicului, a adunat multe critici vizavi de calitatea lucrărilor executate chiar la ea acasă, în județul Ialomița.

loading...
error: Content is protected !!