luni, 18 ianuarie 2021

Informaţiile despre investiţii, infrastructura rutieră şi obiectivele turistice ale judeţului Buzău vor fi la un click distanţă de fiecare cetăţean

Consiliul Judeţean Buzău a semnat săptămâna trecută, contractul de finanţare pentru proiectul „Planificare strategică, simplificare administrativă şi optimizare a unor servicii pentru cetăţeni, la nivelul judeţului Buzău”, Cod SIPOCA 794, Cod MySMIS2014 136038.

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţio­nal Capacitate Administrativă 2014-2020, POCA/661/2/1 – CP13/2019, Axa prioritară 2 „Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente”, Obiectivul specific 2.1 „Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP”. Perioada de implementare a proiectului este de 26 de luni de la data semnării contractului de finanţare, 18.05.2020, valoarea totală a proiectului este de 3.872.633,00 lei, cu o valoare totală eligibilă de 3.777.433,00 lei.

Valoarea eligibilă nerambursabilă este 3.701.884,34 lei din care 3.210.818,05 lei valoare ­eli­gibilă nerambursabilă din Fondul Social European, 491.066,29 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional, iar 75.548,66 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului – contribuţie proprie a Consiliului Judeţean Buzău.

„Acest proiect este esenţial pentru simplificarea procedurilor administrative dintre cetăţeni şi Consiliul Judeţean Buzău şi pentru reducerea birocraţiei. De asemenea, Harta Inteligentă a Judeţului reprezintă o soluţie informatică ce va permite accesarea tuturor informa­ţiilor legate de investiţii, infrastructură rutieră, obiective tu­ristice etc. în timp real. Practic, toate aceste informaţii, actua­lizate la zi, vor fi la un click distanţă de fiecare cetăţean. Un alt aspect esenţial este legat de elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului pentru perioada 2021-2027 şi a Planului Strategic Instituţional 2021-2022. Beneficiile constau în creşterea eficienţei utilizării resurselor financiare şi implementarea cu succes a managementului bazat pe obiective şi rezultate. Mulţumesc colegilor din Consiliul Judeţean Buzău, care au lucrat intens în toată această perioadă. Chiar dacă ne-am confruntat cu toţii cu schimbări majore în desfăşurarea activităţii, am continuat acţiunile de atingere a obiectivului de atragere a fondurilor europene”, a declarat Petre Emanoil Neagu, ­preşe­din­tele Consiliului Judeţean Buzău.

Obiectivul general al proiectului este implementarea de măsuri care vizează îmbunătăţirea ­plani­ficării strategice, susţinerea de măsuri de simplificare din perspectiva back-office şi front-office, optimizarea proceselor orientate către cetăţeni prin îmbunătăţirea accesului online la serviciile gestionate partajat de către UAT Judeţul Buzău, din regiunea mai puţin dezvoltată Sud-Est, prin investiţii integrate şi complementare conform CP13/2019.

Printre obiectivele specifice ale proiectului se numără implementarea unor mecanisme şi proceduri standard (elaborare Strategie de dezvoltare durabilă a judeţului Buzău 2021-2027, Plan strategic instituţional 2021 – 2022), pentru a creşte eficienţa acţiunilor administrative la nivelul judeţului.

Prezenta „Strategie de dezvoltare durabilă a Judeţului Buzău şi Planul de acţiune” este pentru perioada 2014 -2020 şi se impune nevoia trasării unei noi Strategii pentru un nou orizont de timp 2021 – 2027 în concordanţă cu viitoarea perioadă de programare a Uniunii Europene, care să acopere şi zonele funcţionale, incluzând analiza potenţialului local, stabilirea obiectivelor de dezvoltare, a căilor de acţiune şi identificarea surselor de finanţare.

Planul Strategic Instituţio­nal (PSI) este un document de management şi de programare bugetară internă a unei instituţii, pe termen mediu. PSI vizează utilizarea eficientă a resurselor financiare, având la bază obiective, programe, rezultate, indicatori. Acesta oferă o imagine clară a politicilor, angajamentelor şi măsurilor care urmează a fi promovate la nivelul instituţiei.

De asemenea, se are în vedere dezvoltarea şi implementarea unui sistem informatic integrat ce susţine simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru cetăţenii judeţului Buzău prin portal servicii electronice, platforma software pentru Sistem Informaţional Geografic – GIS, aplicaţie management do­cumente; aplicaţie de Arhivare electronică cu componenta ­di­gitizare şi arhivare documente.

Beneficiile utilizării sistemului informatic sunt: acce­lerarea eficienţei proceselor organizaţionale; reutilizarea informaţiilor existente în organizaţie; posibilitatea de a interacţiona cu alte organizaţii la acelaşi nivel tehnologic; acces rapid la informaţii; protejarea împotriva accesului neauto­rizat; catalogarea şi identificarea dife­renţiată a documentaţiilor; reducerea timpului de răspuns la solicitări şi petiţii.

Un alt obiectiv specific al proiectului îl reprezintă instruirea unui număr de 138 de persoane din cadrul UAT Judeţul Buzău şi al instituţiilor aflate sub autoritatea sa pe teme specifice (ex. planificare strategică, ­pla­nificare bugetară, politici locale, fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare şi ­eva­luare a deciziilor la nivelul administraţiei publice locale, etc).

loading...
error: Content is protected !!