marți, 11 august 2020

Drept la replică / Prof. Narcisa Dașu: „Elevii care au solicitat transferul au primit în iulie din partea Liceului Nenițescu adeverințele necesare”

Având în vedere informațiile distorsionate, incomplete și chiar calomnioase prezentate opiniei publice în articolul „Elevii de la fostul Liceu <Costin Nenițescu> revoltați că nu sunt lăsați să se trasfere” din ziarul Opinia, față de care nu ni s-a solicitat opinia anterior publicării, directorul Liceului Tehnologic Costin Nenițescu face următoarele precizări:

Referitor la transfer Art 149 din ROFUIP aprobat prin 5079/31.08.2016, actualizat prin Ordin 3027/08.01.2018 precizează ,,Transferul elevilor se face cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ la care se solicită transferul și cu avizul consultativ al consiliului de administrație al unității de învățământ de la care se transferă”, iar în Legea 1/2011 Legea Educației Naționale actualizată, la art 21alin (2) se specifică”Elevii din învățământul preuniversitar de stat și particular se pot transfera la alte unități de învățământ de stat sau parti­cular, cu acordul unității ­pri­mitoare”.

La sfârșitul cursurilor anu­lui școlar 2018-2019, în jurul datei de 19 iulie 2019, 22 de elevi de la Liceul Tehnologic „Costin Nenițescu” au solicitat și au primit adeverințe cu media generală, media la purtare și numărul de absențe nemotivate.

După eliberarea acestor adeverințe s-au întors la școală cu aprobarea consiliului de administrație al unităților de învățământ la care au solicitat transferul, 10 elevi.

Acești 10 elevi au solicitat și ulterior au primit avizul consultativ al consiliului de administrație al Liceului Tehnologic Costin Nenițescu în ședințele din 25.07.2019 și 27.08.2019.

Precizez că în perioada ulterioară eliberării adeverințelor necesare pentru transfer s-au desfășurat la Liceul Tehnolo­gic Costin Nenițescu 3 (trei) consilii de administrație în datele de 25.07.2019, 27.08.2019 și 30.08.2019.

Deci dacă direcțiunea Liceului Tehnologic Costin Nenițescu ar fi fost solicitată să își expună punctul de vedere, informația neadevărată că „toată luna august acest liceu nu a avut nicio ședință” nu ar fi apărut în articolul dvs.

În perioada dintre ultimele 2 consilii de administrație (27.08.2019 și 30.08.2019) 7 elevi au mai solicitat aviz consultativ pentru transfer, dar nu l-au putut primi deoarece în ședința CA din data de 30.08.2019 nu s-a întrunit cvorumul de ședință și în consecință nu s-a putut lua nicio hotărâre.

Art 149 din ROFUIP specifică foarte clar cum se desfășoară transferul elevilor. Aceștia trebuie să primească aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ la care se solicită transferul și apoi avizul consultativ al consiliului de administrație al unității de învățământ de la care se transferă. Deci avizul consultativ al Liceul Tehnologic Costin Nenițescu putea fi dat doar dacă elevii solicitau acest aviz și în plus depuneau la școala noastră aprobarea CA de la liceele la care doreau să se transfere.

O afirmație care nu este susținută de legislația învă­țământului este aceea că „dacă nu primești acordul de la școala de unde pleci pe motiv că se desființeză clasa sau altceva (?) nu se poate aproba transferul”, deoarece singurele condiții de transfer sunt cele referitoare la media elevului care solicită transferul și care trebuie să fie cel puțin egală cu media ulti­mul promovat la clasa la care se solicită transferul, iar o altă condiție este cea referitoare la susținerea și promovarea examenelor de diferență. În ROFUIP și în Legea 1/2011 nu ­exi­stă nicio precizare referitoare la neacordarea transferului dacă există perspectiva desființării clasei.

În privința momentului/perioadei în care se poate face transferul, ROFUIP are precizări foarte clare. La art. 155 alin (1) „Transferurile în care se păstrează forma de învățământ, profilul și/sau specializarea se efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanței de vară” și la alin (3) „Transferurile în care se păstrează forma de învățământ, cu schimbarea profilului și/sau a specializării, se efectuează, de regulă, în perioada vacanței de vară, conform hotărârii consi­liului de administrație al unității de învățământ la care se soli­cită transferul”.

Ordinul 3220/19.02.2018, în vigoare, referitor la structura anului școlar 2018-2019 precizează perioada vacanței de vară și anume 15 iunie 2019, 15 septembrie 2019.

Având în vedere cele de mai sus, afirmațiile din articol „Ei au cerut târziu transferul. …Deci s-au trezit târziu și nu există posibilitatea la ora aceasta să se mai transfere… este ilegal să se dea acordul acum” nu au nicio bază legală susținută de legislația referitoare la transfer.

Conform legislației amintite mai sus transferul elevilor se efectuează în vacanța de vară, care începe în momentul fina­lizării cursurilor și se termină la momentul începerii cursurilor noului an școlar, adică 9 septembrie 2019.

Deci în săptămâna 02. 09.2019-06.09.2019 elevii se află încă în vacanța de vară, deci pot primi legal aprobările și respectiv avizul de transfer.

Dacă direcțiunea Liceului Tehnologic Costin Nenițescu ar fi fost solicitată să își expună punctul de vedere, informațiile neadevărate că „ei s-au trezit târziu” nu ar fi apărut în articolul dvs, iar opinia publică ar fi fost informată corect.

Elevii și părinții lor au solicitat și au primit din partea Liceului Tehnologic C. Ne­nițescu la timp și anume imediat după începerea vacanței de vară, la sfârșitul cursurilor, în jurul datei de 19 iulie 2019 ­ade­verințele necesare demarării procedurilor de transfer.

Dar, din motive neînțelese, anumite licee au aprobat cererile de transfer depuse de elevii noștri cu 1,5 luni în urmă abia în ultima săptămână a lunii august sau chiar la începutul lunii septembrie 2019.

Dar chiar și în aceste condiții solicitarea de avizare a transferului în această perioadă este perfect legală.

În privința instituției care trebuie să acorde în acest moment avizul consultativ de transfer, în Ordinul de ministru nr 3679/14.03.2019 privind reorganizarea rețelei școlare a județului Buzău, începând cu anul școlar 2019-2020 în ceea ce privește unitățile de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Costin Nenițescu Buzău și Liceul Tehnologic de Meserii și Servicii Buzău, se precizează că „începând cu anul școlar 2019-2020 Liceul Tehnologic de Meserii și Servicii Buzău preia toate drepturile și obligațiile unității de învăță­mânt absorbite”.

Deci începând cu 01.09.2019 Liceul Tehnologic de Meserii și Servicii Buzău are obligația să analizeze solicitările de transfer ale elevilor și să acorde sau nu avizul consultativ, lucru pe care direcțiunea acestei școli îl cunoaște foarte bine, cunoscând prevederile ordinului mai sus amintit fiind „public, postat pe Internet”.

Acuzația că fosta directoare de la Nenițescu „ca să se răzbune i-a tot agitat (pe elevi) să se transfere, dar ea (fosta directoare) nu le-a dat acord”, ­alt­fel spus eu „i-am agitat” să se transfere, dar pe de altă parte tot eu i-am împiedicat să se transfere prin neacordarea avizului, suferă de o lipsă de lo­gică, dar conține și acuzații defăimătoare la adresa mea.

În privința distrugerii șco­lii „ca să nu mai rămână în urma ei nimic”, iarăși o acuzație defăimătoare la adresa mea, trebuie precizat că deființarea școlii prin fuziune a fost decisă de actuala conducere a ISJ Buzău, prin emiterea avizului conform pentru rețeaua școlară pentru anul școlar 2019-2020 în CA din data de 11.01.2019 și de către Consiliul Local prin aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău conform HCL 21/22.02.2019, fără să se țină cont de faptul că Liceul Tehnologic Costin Nenițescu Buzău îndeplinea criteriile de funcționare, precizate la art 23 alin (4) din OMEN 5235/02.10. 2018, criterii referitoare la:

  • calitatea educației corelată cu standardul național de acre­ditare (în octombrie 2016, școala a fost evaluată de ARACIP și a primit la toți îndicatorii din standarde calificativul „bine”,
  • eficiența utilizării resurselor financiare, materiale și umane – în anul 2018 cheltuielile de funcționare au scăzut la 69,9% față de anul 2016,
  • încadrarea cheltuielilor unității de învățământ de stat în fondurile alocate pentru finanțarea de bază și în numărul de posturi didactice, didactice auxiliare și nedidactice aprobate acesteia de către inspectoratul școlar –în Rapoartele de control ale Compartimentului audit public intern din cadrul ISJ Buzău, realizate anual nu s-au găsit deficiențe în normarea și încadrea pe posturi a perso­nalului ;,spre deosebire de perioada de dinainte de septembrie 2016, în care prejudiciul adus școlii este calculat de către auditor la peste 60.000 lei;
  • respectarea prevederilor art. 19 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu ­modi­ficările și completările ulterioare, privind efectivele de copii și elevi ale acestor unități de învățământ. – La începutul anului școlar 2018-2019 efectivele s-au ridicat la 404 elevi pentru toate formele de învățământ, zi și seral, liceu, învățământ profesional și postliceal. Deci îndeplineam condiția de funcționare prevăzută la art 19 din Legea educației naționale nr. 1/2011 de a avea minimum 300 de elevi.

Trebuie menționat că la sfârșitul anul școlar 2018-2019 elevii noștri au obținut promovabilitate la bacalureat după ambele sesiuni de 53,3 % pentru promoția curentă și de 54,5% pentru promoțiile anterioare, în timp ce rezultatele la bacalaureat ale Liceului Tehnologic de Meserii și Servicii, cel care a absorbit liceul nostru, sunt următoarele: 15% în luna iulie și respectiv 24 % în luna august pe seria curentă și 20% în luna iulie și 0% în luna august pentru seria anterioară. Aceste rezultate demonstrează exact contrariul afirmațiilor calomnioase din articol și anume „că vreau să distrug școala ca să nu mai rămână nimic în urma mea”.

În toată perioada în care am fost director am fost preocupată să îmbunătățesc baza materială (cu două noi laboratoare de gastronomie, printre multe altele: un nou laborator de informatică, videoproiectoare, aparatură de laborator pentru industria alimentară, calculatoare și aparatură de imprimare pentru toate compartimentele școlii), și să cresc rezultatele elevilor la examenul național de bacalaureat, la olimpiade și concursuri. Acesta este „nimicul” lăsat în urma mea.

Din analiza rezultatelor la bacalaureat se poate constata că licee tehnologice cu rezultate mult mai slabe sunt lăsate să funcționeze, să consume resurse, iar în cazul lor nu a mai pus nimeni problema reducerii cheltuielilor prin deființare sau comasare, în timp ce Liceul Tehnologic Costin Nenițescu a fost desființat cu reproșuri care sunt perfect aplicabile și altor licee tehnologice. Pot detalia oricând acest aspect.

Concluzii: conform legislației învățământului (Legea 1/2011 și ROFUIP) transferul elevilor este un drept al acestora. Încălcarea acestui drept folosind tot felul de pretexte este un abuz.

Conducerea Liceului Tehnologic Costin Nenițescu și-a îndeplinit atribuțiile referitoare la transferul elevilor la termenele legale, cu res­pectarea prevederilor legislației. Înclusiv cea referitoare la luarea hotărârilor consiliului de administrație.

Liceul Tehnologic C Nenițescu Buzău,
Director,
Prof. Dașu Narcisa

loading...
error: Content is protected !!