Economic

APIA sună adunarea pentru fermierii buzoieni

Fermierii buzoieni sunt chemați la centrul Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură pentru a de­pune cererile pentru sprijinul la motorină acordat pentru ultimul trimestru al anului 2021. Fermierii au timp până la sfârșitul lunii ianuarie să se prezinte la APIA. ,,Cererile se depun la Centrele Județene ale APIA de către administratorul/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia”, informează APIA prin intermediul unui comunicat de presă.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenței dintre rata accizei standard și rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor  me­canizate în agricultură a cărei valoare unitară este de 1,5721 lei/litru.

Pentru sectorul vegetal, cererile de plată pentru rambursare se depun înso­țite de mai multe documente, printre care ­amin­tim:

 1. documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;
 2. situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorului de stat prin rambursare;
 3. copie a facturilor/bonu­rilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;
 4. copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare;
 5. adeverință în original de la Registrul agricol, cu suprafețele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare;
 6. adeverință în original de la Direcția pentru agricultură județeană, pentru suprafețele plantate cu vie nobilă, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

Pentru sectorul zooteh­nic, cererile de plată pentru rambursare se depun ­în­s­o­țite de următoarele documente:

 1. situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorului de stat prin rambursare;
 2. copie a facturilor/bo­nurilor fiscale de cumpă­rare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;
 3. situația privind calculul efectivului rulat / efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar și vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz;
 4. copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente;
 5. copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

În cazul sectorului îmbu­nătățiri funciare, cererile se depun alături de documentele:

 1. situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru irigații, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorului de stat prin rambursare;
 2. copie a facturilor/bo­nurilor fiscale de cumpă­rare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;
 3. situația centralizatoare a cantităților de apă pentru irigații;
 4. copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar/procesul-verbal de confirmare a volu­mului de apă livrat pentru irigații, întocmit de către orice furnizor de apă de irigații;
 5. situația suprafețelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat;
 6. copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare;
 7. dovadă cont trezorerie dacă au intervenit modificări ale coordonatelor bancare față de cererea inițială.

Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către soli­citantul sprijinului, însușite prin semnătură și vor purta sintagma ,,conform cu originalul”.

Articole similare