luni, 10 august 2020

Se apropie termenul limită de depunere a cererilor pentru ajutorul pentru motorină oferit de stat agricultorilor

Până la data de 31 iulie inclusiv, se depun cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitățile de motorină achizițio­nate și utilizate în agricultură, aferente perioadei 1 aprilie – 30 iunie, adică pentru trimestrul al II-lea al anului. Cererile se depun la Centrul Județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură de către administratorul/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /reprezentantul legal și este însoțită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

Până la această dată, la APIA Buzău au fost depuse   peste 50 de cereri de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitățile de motorină achiziționate și utilizate în agricultură. Anul trecut „la nivelul centrului județean Buzău al APIA au fost depuse 620 de cereri aferente  trimes­trului doi”, informează specialiștii.

Cererile pot fi transmise de către fermieri prin mijloace electronice (poșta electronică, fax etc)/ servicii poștale/ încărcate pe serverul extern pus la dispoziție de APIA (accesibil de pe internet la adresa http://213.177.4.194:8084/) / depuse direct la sediul Centrului județean unde este depusă  cererea de acord de finanțare.

Ce documente sunt necesare

Pentru sectorul vegetal, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de următoarele documente: documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz; situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9; copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solici­tanților;  copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare; ­ade­verință în original de la ­Re­gistrul agricol, cu suprafețele aflate în exploatare, în cazul în care auintervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare; adeverință în original de la Direcția pentru Agricultură Județeană, pentru su­prafețele plantate cu vie nobilă, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

Pentru sectorul zootehnic, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de următoarele documente: situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei  pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare; copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților; situația privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar și vizată demedicul împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;  copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre destupină temporare sau permanente; copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenitmodificări față de cererea de acord pentru finanțare.

Pentru sectorul îmbunătățiri funciare, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de următoarele documente:

  1. a) situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru irigații, aferentă perioadei pentru caresolicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;
  2. b) copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;
  3. c) situația centralizatoare a cantităților de apă pentru irigații, întocmită conform modelului prevăzut în anexanr.11 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;
  4. d) copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar/procesul-verbalde confirmare a volumului de apă livrat pentru irigații, întocmit de către orice furnizor de apă de irigații;
  5. e) situația suprafețelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul destat;
  6. f) copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenitmodificări față de cererea de acord pentru finanțare;
  7. g) dovadă cont trezorerie dacă au intervenit modificari ale coordonatelor bancare față de cererea inițială.

Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, însușite prin semnatură și vor purta sintagma “conform cu originalul”.

loading...
error: Content is protected !!