Administrație

Pe ce bani se bazează anul acesta Consiliul Județean și unde merg cele mai mari sume

Consilierii județeni buzoieni se întrunesc joi în ședință extraordinară convocată pentru aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pentru anul 2021, precum și cele ale instituțiilor subordonate. Față de 2020, bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2021 este cu 100 milioane lei mai mare la capitolul venituri, dar și cheltuielile sunt pe măsură. Astfel, dacă anul trecut a fost prevăzută inițial suma de 377.816.000 de lei la secțiunea de venituri, în timp ce ­va­loarea cheltuielilor estimate se ridică la 470.966.000 de lei, cu un deficit de 93.150.000 de lei acoperit ulterior din rectificările bugetare, dar și din anumite economii rea­lizate la nivel local, din bugetul pe anul trecut, pentru anul în curs bugetul propriu al județului Buzău se ­pro­pune a se stabili la venituri în sumă de 474.834.400 lei, din care venituri proprii de 2.480.000 lei, cote defalcate și sume din impozitul pe venit de 54.152.000 lei, sume defalcate din TVA de 136. 321.000 lei, subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap de 1.995.000 lei, subvenții ­pri­mite de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor cu personalul medical al cabinetelor medicale din unitățile de învățământ special și personal medical Centrul de Asistență Medico-Socială Pogoanele de 1.903.400 lei, finanțări proiecte nerambursabile 160.928.000 lei, subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea programului național de dezvoltare locală de 117.055.000 lei.

Cheltuielile totale prevă­zute a se angaja în anul 2021 de Consiliul Județean Buzău sunt de 529.834.400 lei. Peste 256 milioane lei sunt prevăzuți la capitolul Transporturi și Comunicații, peste 100 milioane lei merg către Asistență Socială, peste 60 milioane lei sunt prevăzuți la capitolul Cultură, recreere și religie, peste 47 milioane lei sunt cheltuieli ale Autorității Publice Județene, peste 26 milioane lei sunt prevăzuți la capitolul Sănătate, iar restul la capitolul Învățământ și alte cheltuieli.

Potrivit proiectului de hotărâre, deficitul secțiunii de dezvoltare în sumă de 55.000.000 lei va fi finanțat din excedentul anilor precedenți. ,,Proiectul bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2021 a fost întocmit în baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, cuprinde resursele financiare mobilizate la dispoziția administrației județene și repartizarea acestora pentru realizarea în condiții cores­punzătoare a acțiunilor pri­vind autoritatea publică județeană, alte servicii ­ge­nerale, apărare, ordine ­pu­blică și siguranță națională, învățământ, sănătate, cultură și religie, asigurări și asistență socială, locuințe, servicii și dezvoltare pu­blică, protecția mediului, acțiuni generale economice, comerciale și de muncă, transporturi și comunicații și alte acțiuni economice. La întocmirea proiectului de buget s-a avut în vedere dimensionarea cheltuielilor bugetare la resursele financiare”, se precizează în raportul președintelui Consi­liului Județean Buzău la proiectul de hotărâre.

Articole similare