marți, 24 noiembrie 2020

Parte din actele autorităților publice locale buzoiene, de slabă calitate în 2018

Serviciul Controlul Legalității Actelor din Instituția Pefectului județului Buzău a fost cel mai ­aglo­merat anul trecut din punctul de vedere al volumului de muncă raportat la numărul de personal existent. În perioada ianuarie-decembrie 2018 s-au examinat sub aspectul legalității 34.542 de acte administrative emise de autoritățile administrației publice locale, din care 27.978 de dispoziții emise de primari, 6.253 de hotărâri adoptate de consiliile locale și 311 hotărâri ale Consiliului Județean Buzău.

Constatând netemeinicia și nelegalitatea unor acte administrative ale autorităților locale și județene, s-au întocmit adrese de atenționare sau adrese prin care s-a recomandat modificarea/completarea/revocarea unui număr de 72 de acte administrative emise de autoritățile administrației publice locale, conform prevederilor exprese ale Legii nr. 340/2004. Dintre acestea, pentru un număr de 54 de acte administrative s-au dispus, de către emitenți, măsuri de intrare în legalitate, în timp ce alte acte administrative sunt încă în analiza emitenților. De asemenea, s-au întocmit 115 adrese de atenționare cu privire la modul în care au fost redactate, motivate sau comunicate actele administrative emise/adoptate în cursul anului 2018 (termenul de convocare a consiliului local și/sau convocarea în ședință de îndată, motivarea insuficientă a reglementării, termenul de comunicare a actelor administrative, necomunicarea fie a referatelor/expunerilor de motive, a rapoartelor ori a altor ­do­cumente care au stat la baza emiterii/adoptării actelor, fie a anexelor care fac parte integrantă din actele administrative etc.).

S-au formulat 79 de puncte de vedere cu privire la legalitatea actelor administrative emise/adoptate de autoritățile publice locale, cu precădere pentru cele ce reglementează bunurile care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativteritoriale.

Totodată, în cursul anului 2018 au fost emise 7 puncte de vedere cu privire la legalitatea documentațiilor întocmite în ve­derea inițierii unui număr de 7 proiecte de hotărâre de Guvern privind modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr.1348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău.

Controlul de legalitate a vizat respectarea a două mari condiții de legalitate, prevăzute de actele normative în vigoare, dar și unanim acceptate de literatura de specialitate: condițiile de fond, care presupun adoptarea sau emiterea actelor administrative cu respectarea competenței materiale și a competenței teritoriale; condițiile de formă, care prevăd pentru actele administrative forma scrisă, așa cum rezultă din dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare: preambul și dispozitiv cu toate informațiile necesare pentru a identifica autoritatea emitentă, destinatarul actului, norma juridică reglementată, termenul și condițiile în care se execută măsura dispusă, sigiliul autorității, numărul actului, data emiterii. Mai mult decât atât, motivat de faptul că, în urma controlului de legalitate s-a constatat că o parte din actele administrative emise/adoptate de autoritățile administrației publice locale din județul Buzău sunt de slabă calitate, ce derivă din necunoașterea și/sau nerespectarea, în principal a normelor de tehnică legislativă reglementate de Legea nr. 24/2000 și în subsidiar din lipsa motivării sau a motivării insuficiente în fapt și/sau în drept ori din ignorarea cadrului legal incident domeniului supus reglementării, parțial sau în totalitate, Serviciul controlul legalității a elaborat și a comunicat tuturor unităților administrativ-teritoriale 22 de circulare, ce au avut drept scop îndrumarea metodologică a primarilor și a secretarilor u.a.t.-urilor, respectiv îmbunătățirea stării de legalitate în procesul de elaborare, aprobare și verificare a actelor administrative emise/adoptate de autoritățile adminsitrației publice locale.

Dintre principalele deficiențe constatate în urma exercitării controlului de legalitate asupra actelor administrative emise/adoptate de autoritățile administrației publice locale și considerate ilegale de Instituția Prefectului – Județul Buzău, pot fi enumerate: – atestarea/declararea apartenenței la domeiul privat/public, după caz, a unor imobile fără a face dovada titlului valabil în temeiul căruia le-au dobândit, în condițile legii; – nerespectarea procedurilor de atestare, modificare sau completare a inventarului domeniului public și/sau privat al unităților administrativteritoriale; – atribuirea în folosință cu titlu gratuit a unor imobile aparținând unităților administrativ-teritoriale către persoane juridice cu scop lucrativ; – nerespectarea legislației privind concesionarea sau închirierea bunurilor publice; – alocarea de sume de la bugetele locale, fără indicarea capitolelor bugetare, fără confirmarea din partea compartimentelor financiar-contabile, cu privire la existența prevederilor bugetare și la sursa de finanțare pentru cheltuielile propuse; – utilizarea fondului de excedent bugetar, fără aprobarea anterioară a încheierii contului de execuție bugetară; – confuzie intre prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii și ale Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, respectiv între raporturile de muncă și raporturile de serviciu; 19 – nerespectarea prevederilor legale cu privire la încadrarea, modificarea, suspendarea sau încetarea/încheierea raporturilor de muncă sau de serviciu; – nerespectarea normelor de tehnică legislativă reglementate de Legea nr. 24/2000. În funcție de neregulile identificate, prin intermediul adreselor de modificare/completare/revocare a actelor administrative considerate nelegale au fost identificate, punctual, motivele de nelegalitate prin indicarea normei legale încălcate, măsurile de intrare în legalitate necesare, precum și modalitatea legală de reglementare a domeniului actului administrativ. Totodată, prin Ordinul Prefectului Județului Buzău nr. 573/20.09.2018, s-au aprobat graficul controalelor, tematica de control și activitatea de îndrumare cu privire la măsurile întreprinse de primari și președintele consiliului județean și a modului de executare de către aceștia a atribuțiilor delegate și executate în numele statului, precum și la modul de îndeplinire de către secretari a atribuțiilor prevăzute de lege. Tematica de control a vizat, referitor la activitatea primarului, verificarea îndeplinirii de către primar a atribuțiilor care îi revin în calitatea sa de reprezentant al statului în unitatea administrativ-teritorială – art. 63 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 215/2001, verificarea îndeplinirii de către primar a atribuțiilor referitoare la relația cu consiliul local, verificarea activității de management. Cu privire la activitatea secretarului, s-a verificat activitatea desfășurată de secretarul unității administrativ-teritoriale, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 215/2001 și O.G. nr. 35/2002.

S-au efectuat 13 controale în cursul anului 2018, în urma cărora s-au întocmit Note de control și s-au dispus măsuri în funcție de neregulile constatate. Principalele deficiențe constatate în urma controalelor desfășurate, au vizat: în unele cazuri, nu se eliberează și nu se comunică la Camera notarilor publici, în termenul legal de 30 de zile, sesizările pentru deschiderea procedurii succesorale – Anexa 24; nu s-au elaborat rapoartele prevăzute de lege de către primar, viceprimar, consilieri locali și/sau comisiile de specialitate ale consiliului local; – Nu se inițiază procedura de dezbatere publică a proiectelor de acte administrative cu caracter normativ; nu au fost aprobate, prin hotărâre de consiliu local, Lista documentelor de interes public ce trebuie comunicate din oficiu, Lista documentelor de interes public produse și gestionate în cadrul autorității publice locale și Lista documentelor exceptate de la accesul liber al cetățenilor, precum și persoana responsabilă cu implementarea Legii nr. 544/2001; nu s-a deschis Registru special de evidență a petițiilor; nu se face în mod corespunzător dovada convocării în ședință și predarea materialelor aferente consilierilor locali; registre generale (de intrare-ieșire) și/sau pentru păstrarea diverselor evidențe neînregistrate, nenumerotate, nelegate, după caz; nu toate autoritățile publice locale au site-uri funcționale, actualizate în timp util sau după caz nu au toate secțiunile prevăzute de legi speciale; nu sunt comunicate de către secretarul comunei, constant, în termenul legal actele administrative emise/adoptate în vederea verificării legalității sau nu au fost comunicate deloc; dosarele ședințelor de Consiliu local nu sunt complete.

loading...
error: Content is protected !!