marți, 24 noiembrie 2020

Studenţii buzoieni vor să fie propriii lor şefi

Sunt tineri, au idei novatoare şi vor ca, odată ce ies de pe băncile facultăţii, să-şi consolideze afacerea. Vorbim despre sute de studenţi buzoieni care au ales să profite de legea ce le oferă facilităţi la înfiinţarea unei societăţi.

La nivelul ţării au fost înfiinţate, până la data de 31 ianuarie 2018, 19.755 de societăţi, iar dintre acestea mai funcţionează 10.387. Conform datelor publicate de Oficiul Naţional al ­Re­gistrului Comer­ţului, la nivelul judeţu­lui Buzău, până la data amintită anterior, au fost înfiinţate 437 de firme, cu diferite obiecte de activitate. După numai trei ani de funcţionare, 224 au fost radiate, iar 70 dintre acestea  au fost desfiinţate la cererea administratorului societăţii. Prin urmare, până la 31 ­ia­nuarie 2018, mai funcţionau 213 societăţi. În perioada 1 ianuarie–31 ianuarie 2018, la nivelul judeţului nu a mai fost înfiinţată nicio astfel de societate.

La nivelul ţării, Buzăul se situează pe poziţia 24 în ceea ce priveşte numărul de firme înfiinţate de către studenţi. Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 166/2003, se acordă o serie de scutiri de la plata taxelor şi tarifelor în scopul sprijinirii studenţilor care vor să înfiin­ţeze o afacere proprie, astfel: taxele şi tarifele pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate de Oficiul Naţio­nal al Registrului Comerţului prin oficiile ­regi­strului comertului de pe lângă tribunale, tarifele pentru operaţiunile efectuate de Biroul unic din cadrul Oficiilor Registrului Comer­ţului, precum şi tarifele pentru serviciile de asistenţă prestate de Oficiile Registrului Comer­ţului la înregistrarea constituirii comercianţilor; taxele şi tarifele pentru autorizarea funcţio­nării comercianţilor, solicitate la constituire; taxele şi tarifele pentru obţine­rea de la administraţia publică locală a autorizaţiei de desfăşurare a unor activităţi economice în mod indepen­dent; taxele pentru publicarea, în extras, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a încheierii de înmatriculare pronunţate de judecătorul-delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunal; taxele de timbru pentru activitatea notarială, aferente actelor în cazul cărora este prevă­zută obligativitatea înche­ierii acestora în forma ­au­tentică, atunci când printre bunurile subscrise ca aport în natură la capitalul social se află un teren, când forma juridică a societăţii comerciale implică răspunderea nelimitată a asociaţilor sau a unora dintre ei pentru obligaţiile sociale, când societatea comercială se constituie prin subscripţie ­pu­blică.

Pentru a beneficia de scutirile de la plata taxelor şi tarifelor prevăzute în actul legislativ, studentul care înfiinţează o societate ­co­mercială trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: urmează cursurile unei forme de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată la o instituţie de învăţământ superior acreditată; este cel puţin în anul II de studiu şi a promovat toate obligaţiile prevăzute de senatul universităţii; nu a depăşit vârsta de 30 de ani.

Cererea de înregistrare şi autorizare a funcţionării firmei va cuprinde, în mod obligatoriu, şi actul doveditor emis de instituţia de învăţământ superior acreditată, din care să rezulte că studentul fondator îndepline­ş­te toate condiţiile menţionate anterior.

loading...
error: Content is protected !!