luni, 01 iunie 2020

Se apropie termenul final pentru obținerea vizei de rentă viageră agricolă

2 septembrie este data ultimă până la care rentierii agricoli se mai pot prezenta  personal ori prin mandatar/curator/tutore, la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură(APIA) pentru obți­nerea vizei aferente anului 2018.

Reprezentanții APIA transmit că rentierii trebuie să aibă asupra lor și urmă­toarele documente, în original: “carnetul de rentier agricol, actul de identitate al solicitantului, decizia de la comisia de expertiză ­me­dicală – pentru solicitanții pensionați pe caz de boa­lă gradele I  și II / decizia de la comisia de expertiză ­me­dicalăși decizia de pensionare la limită de vârstă – pentru solicitanții pensionați pe caz de boală gradele I și II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru ­li­mită de vârstă; procură notarială autentificată/curatelă/ hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcutăde un reprezentant legal; contractul/contractele de arendare încheiat /încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu res­pectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994), cu modificările și completările ulterioare, sau încheiat /încheiate dupădata de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil.*); extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancăde pe teritoriul României, în lei. (extrasul se depune opțional); declarația pentru obținerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor <titlului XI Renta viagerăagricolă> din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, norme aprobate prin Ordinul nr. 1272/2005”.

La sediul APIA, specialiștii  vor verifica conformitatea documentelor ­ori­ginale cu copiile existente la dosar și vor certifica pe copiile documentelor ,,conformitatea cu originalul”.

În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanți nu corespund realității, dreptul de a primi rentăviageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vi­goare.

Potrivit aceleiași surse, plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 și alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Națională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poștal sau virament bancar.

Când încetează renta viageră

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datoratăacestuia în anul 2018 poate fi încasatăde moștenitorii săi, cu condiția res­pectării prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, și a depunerii la oricare Centru județean al APIA, respectiv al Municipiului București, pânăla data limită15.10.2019, a cererii de moștenitor însoțită de următoarele documente justificative: carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original); copie a certificatului de deces; copie a actului de succesiune (certificat de moștenitor sau certificat de calitate de moștenitor, certificat de legatar, ho­tărâre judecătoreascăde succesiune investităcu formula ”definitivă”);copie B.I/C.I./pașaport al moștenitorului; împuternicire/declarație notarialădin care săreiasăacordul celorlalți moștenitori privind solicitarea și încasarea rentei viagere agricole datoratărentierului (original); extras de cont pe numele moștenitorului.

La depunere se pre­zintădocumentele în original în baza cărora func­ționarul APIA va certifica pe copia depusăla dosarul rentierului “conform cu originalul”.

Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata pânăla data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de platăse poate relua și dupăacest termen pânăla 3 ani de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces, către moștenitorii acestora.

loading...
error: Content is protected !!