miercuri, 28 octombrie 2020

Nereguli cu carul găsite de auditorii Camerei de Conturi în județ. O primărie face notă discordantă

Insuficientă preocupare pentru asigurarea acurateței datelor prezentate în situațiile financiare și pentru un management financiar orientat spre o bună gestiune economică-financiară, este concluzia la care au ajuns auditorii financiari ai Camerei de Conturi în urma acțiunilor de audit financiar și de conformitate efectuate anul trecut, pentru anul 2016, la 79 de entități publice de interes local din județul Buzău. Este vorba despre Consi­liul Județean Buzău, Primăria Buzău, Primăria Rm. Sărat, Primăria Pătârlagele, la mai multe comune din județ, Spitalul Județean de Urgență Buzău și patru societăți comerciale cu capital public.

Potrivit programului de acti­vitate al Camerei de Conturi Buzău pe anul 2017, la nivelul entităților din cadrul administrației publice locale, au fost programate un număr de 40 de acțiuni, din care o acțiune de audit se află în curs de valorificare și s-au finalizat până la data publicării raportului 39 acțiuni, respectiv 33 acțiuni de audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară pe anul 2016, efectuate la 33 ordonatori principali de credite ai bugetelor locale–unitatea administrativ teritorială a județului Buzău, două municipii, un oraș și 29 comune. Cu ocazia misiunilor de audit financiar des­fășurate la ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, prin aplicarea prevederilor pct. 260 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și va­lorificarea actelor rezultate din aceste activități, au mai fost verificate 40 entități din subordinea acestora ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite.

În urma desfășurării celor 33 misiuni de audit financiar asupra conturilor de execuție ale bugetelor entităților publice locale, în 30 de cazuri opiniile formulate sunt adverse (nefavorabile), ca urmare a faptului că situațiile financiare auditate nu au fost elaborate și prezentate în concordanță cu legile și reglementările în vigoare și nu oferă o imagine reală și fidelă a poziției financiare, performanței și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, iar în trei cazuri s-au formulat opinii favorabile, acordându-se certificat de conformitate.

Singura primărie fără probleme

Una dintre entitățile unde auditorii financiari nu au avut obiecții este Primăria Buzău, fiind o premieră pentru entitatea în cauză care, în anii trecuți, era cap de listă în raportul Camerei de Conturi în ceea ce privește neregulile grave identificate acolo, multe dintre ele ajungând în atenția procurorilor.

În celelalte cazuri, însă, în urma controalelor au fost identificate probleme vechi: încălcarea preve­derilor legale referitoare la administrarea și gestionarea patrimoniului public și privat al unităților administrativ teritoriale cu referire la cazurile în care la anumite entități publice verificate nu există o evidență clară a bunurilor aparținând domeniului public și privat și a contractelor care afectează administrarea și gestionarea patrimoniului public și privat al unităților administrativ teritoriale, lipsa de preocupare în ceea ce privește evidențierea și urmărirea contractelor de concesionare sau de închiriere a bunurilor din patrimoniul public și privat, de urmărire și încasare a veniturilor din concesiuni și închirieri, neidentificarea materiei impozabile nevalorificate sau a unor noi surse de venituri, existența unor abateri și nereguli în activitatea financiară și fiscală a entităților verificate, care au cauzat unităților administrativ–teritoriale nerealizarea unor venituri proprii semnificative, neaplicarea tuturor procedurilor de urmărire și executare silită prevăzute de Codul de procedură fiscală în vederea încasării veniturilor proprii, prejudicierea produsă prin plățile nelegale efectuate pentru lucrări de investiții și reparații curente, datorată superficialității în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor de serviciu (determinată și de politici neperformante de recrutare, pregătire profesională și evaluare a personalului, care nu asigură eficiență și performanță în exercitarea atribuțiilor), activității deficitare a diriginților de șantier, angajați de către ordonatorii de credite pentru avizarea realității executării lucrărilor conform proiectelor, dar și lipsei de control din partea autorităților contractante asupra activității acestora, precum și disfuncționalități în organizarea și exercitarea controlului intern și auditului intern la nivelul entităților verificate. Astfel, în majoritatea cazurilor s-a constatat faptul că sistemele de control și audit intern nu au fost organizate în cadrul entităților, nu s-au întocmit proceduri operaționale scrise (formalizate) sau, în situațiile când au fost organizate, acestea sunt în general formale, ineficiente sau insuficient de riguroase, nu funcționează la un nivel care să asigure prevenirea, detectarea și înlăturarea abaterilor de la legalitate și regularitate. În majoritatea cazurilor, controlul intern, la nivelul entităților verificate, se rezumă doar la organizarea controlului financiar preventiv propriu, dar și referitor la acesta trebuie precizat că, de regulă, nu se asigură separarea atribuțiilor de control preventiv de acelea de conducere a evidenței contabile sau de participare la executarea operațiunilor economico-financiare în cauză, și aceasta în general din cauza lipsei personalului de specialitate.

De asemenea, a fost constatată repetabilitatea unor abateri datorată managementului defectuos al conducătorilor entității precum și neîndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor de serviciu de către salariații cu atribuții în domeniu, pe fondul necunoașterii sau cunoaș­terii insuficiente a prevederilor legale.

Fondurile publice folosite neeconomic, ineficient și lipsit de eficacitate

În timpul misiunilor de audit au fost identificate abateri financiare estimate la suma totală de 46.369.000 lei și se referă la venituri suplimentare estimate la 1.813.000 lei, din care 1.645.000 lei – sume de bază și 168.000 lei – accesorii ­afe­rente, prejudicii estimate la 5.180.000 lei, din care 5.115.000 lei – sume de bază și 65. 000 lei – accesorii și abateri cu caracter financiar contabil care au avut impact asupra realității și acurateței situațiilor financiare, estimate la 39.376.000 lei.

Spre exemplu, nu au fost ­eva­luate și înregistrate în evidența contabilă bunurile din domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale, abatere constatată la primăriile Pătârlagele, Pănătău și Brădeanu, fiind vorba despre câteva sute de hectare care nu au fost evaluate și înregistrate în contabilitate.

S-a constatat că administrarea fondurilor publice în mod neeconomic, ineficient și lipsit de eficacitate, a generat abateri, spre exe­mplu la Compania de Apă Buzău,  estimate la suma de 474 mii lei. Potrivit raportului Camerei de Conturi Buzău, în anul 2014, entitatea a încheiat cu un cabinet de avocatură (Cabinetul de avocat Horia Bora din municipiul Cluj), un contract de asistență juridică, în baza căruia compania a plătit suma de 474.000 lei, contract care ce conține o serie de clauze dezavantajoase pentru societate, în sensul că prin contract societatea s-a angajat să plătescă lunar cabinetului de avocatură suma de 3 mii euro (plus TVA), indiferent dacă acesta prestează sau nu activități în favoare companiei, în luna respectivă. În plus, potrivit precizărilor de la punctul 3.1. din contract, onorariul de 3 mii euro la care se adaugă T.V.A. se datorează indiferent dacă cabinetul de avocatură întocmește sau nu un raport de activitate sau un alt document justificativ din care să rezulte activitățile prestate în luna respectivă, contractul a fost încheiat pe o perioadă nedeterminată de timp. Potrivit aceluiași raport, SC Compania de Apă Buzău a plătit acestui cabinet de avocatură suma de 474.000 lei în condițiile în care în majoritatea proceselor aflate pe rolul instanțelor de judecată, entitatea controlată a fost reprezentată de proprii săi angajați, respectiv de cele nouă persoane de specialitate juridică.

În ceea ce privește modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul și la termenele stabilite de lege, mai multe primării au primit o bilă neagră și la acest capitol. În urma misiunilor de audit efectuate s-au constatat venituri suplimentare estimate la 1.645.000 lei, pentru care s-au calculat accesorii aferente de 168.000 lei, ­valoarea totală a abaterilor fiind de 1.813.000 lei, constatate la 14 entități din cele 37 verificate.

Nu s-a calculat, evidențiat și încasat taxa pentru eliberarea autorizației de foraj și excavări, în cazul agenților economici care desfășoară activități de exploatare balastieră pe raza unităților administrativ teritoriale, abatere constatată la UATC Cătina, care în cazul a patru agenți economici nu a calculat și încasat taxe în valoare totală de 738.000 lei. Nu au fost urmărite și recuperate sumele acordate de către Consiliul Județean Buzău sub forma de împrumut temporar din fondul de re­zervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al județului Buzău, în ­va­loare de 300.000 lei, pentru neîncasarea la termen a acestor venituri fiind calculate majorări de întârziere în sumă de 20.000 lei.

Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor din fonduri publice, obiectiv în legătură cu care au fost constatate abateri de la normele legale care au determinat producerea de prejudicii în sumă totală de 5.087.000 lei, la care se adaugă dobânzi în valoare de 64.000 lei, valoarea totală a abaterilor fiind în sumă de 5.151.000 lei.

Nerespectarea de către societățile/companiile de subordonare locală a obligației de virare la bugetele locale a veniturilor cuvenite acestora conform prevederilor legale, au generat abateri estimate la suma de 30.910.000 lei, constatate la SC Compania de Apă Buzău (30.884 mii lei), SC Sistem Prestserv Rosetti SRL (14 mii lei) și Primăria Gherăseni (12 mii lei), Astfel, în perioada 2014-2016, Compania de Apă nu a calculat, evidențiat și virat obligații de plată în valoare totală de 30.440 mii lei reprezentând impozit pe profit, dividende și redevențe cuvenite unui număr de șase unități administrativ–teritoriale, membre ale asociației de dezvoltare intracomunitară (ADI) Buzău (respectiv: UATJ Buzău, UATM Buzău, UATM Râmnicu Sărat, UATO Pătârlagele, UATO Nehoiu și UATO Pogoanele). Pentru dividendele distribuite în perioada ianuarie 2014–decembrie 2015, societatea nu a calculat, evidențiat și virat la bugetul de stat impozitul pe dividende în valoare totală de 427 mii lei, contrar prevederilor legale.Pentru clădirile închiriate aflate pe raza unităților administrativ teritoriale, societatea nu a calculat și virat la bugetele locale taxa pe clădiri în sumă de 17 mii lei.

SC Sistem Prestserv Rosetti nu a calculat, evidențiat și virat la bugetul local al comunei C.A. Rosetti dividende în sumă totală de 14 mii lei. Primăria Gherăseni nu a înregistrat și virat la bugetul consolidat al statului suma de 12 mii lei, reprezentând impozit pe venit și contribuțiile de asigurări sociale de sănătate aferente drepturilor bănești plătite unor persoane fizice în baza unor contracte de prestări servicii.

Au uitat să returneze împrumutul de la bugetul statului

În anul 2017 Camera de Conturi a efectuat două acțiuni de control privind legalitatea contractării, garantării, utilizării și rambursării finanțărilor nerambursabile la Primăria Tisău și Primăria Buda, acțiuni în urma cărora au fost constatate abateri cu caracter financiar-contabil în valoare de 243 mii lei și prejudicii în sumă de 29 mii lei și anume:

Nu au fost respectate ­preve­derile legale referitoare la modul de rambursare a împrumuturilor de către Primăria Tisău în sensul că entitatea nu a rambursat anticipat contravaloarea împrumutului acordat de către Ministerul Finanțelor Publice, în baza prevederilor OUG nr. 2/2015, în sumă de 657 mii lei, deși, încă de la finele anului 2015 primăria încasase de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), întreaga valoare a ajutorului financiar nerambursabil prevăzut a se acorda prin contractele de finanțare încheiate de primărie cu AFIR, în valoare de 668 mii lei. Procedând astfel, UATC Tisău a imobilizat în mod nejustificat în contul de disponibil al primăriei fonduri din bugetul de stat în valoare totală de 657 mii lei. Nerespectarea prevederilor legale privind raportarea serviciului datoriei publice a fost abaterea constatată la UATC Tisău și UATC Buda, entități care nu au transmis lunar la Ministerul Finanțelor Pu­blice datele/informațiile privind datoria publică locală, pe perioada utilizării și rambursării împrumuturilor contractate, așa cum se prevede la art. 62 alin. (10) din Le­gea nr. 273/2006 și pct. 12.2.3 din HG nr. 1470/2007.

Abaterile referitoare la administrarea contractului de achiziție publică au generat plăți nelegale în valoare de 29 mii lei, constatate la UATC Tisău, entitate care a acceptat la plată și a decontat lucrări neexecutate înscrise nejustificat în situațiile de lucrări la obiectivul de investiții modernizare drum sătesc DS 8 Strezeni, obiectiv finanțat din fonduri primite de la AFIR.

1 COMENTARIU

  1. La primaria costesti nu se aude NIMIC?sau este vreun blat frumos?pardon ….nu se vede pe harta…si nici neregulile grave de acolo…

Comments are closed.

loading...
error: Content is protected !!