Administrație

De ce s-a blocat din nou activitatea de fond funciar de la Prefectură

Activitatea Prefecturii la capitolul Fond Funciar este blocată în acest moment. Nu se pot ține ședin­țele Comisiei și nu pot fi emise titluri de proprietate din cauza unei modificări a Codului Administrativ. Astfel, secretar al comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor este secretarul general al Prefecturii, funcție nouă înființată prin modificarea Codului Administrativ, care nu este încă ocupată la Buzău. Nu este clar nici când va fi numit un secretar general al Prefecturii; potrivit prefectului Silviu Iordache, documentele sunt în circuitul aferent, la ­Mi­nisterul de interne.

Potrivit subprefectului Marieta Boloș, desemnată prin ordin al prefectului să gestioneze activitatea de fond funciar la nivelul Instituției prefectului jude­țului Buzău, în acest moment sunt 430 de dosare de fond funciar, iar 125 sunt pregătite pentru dezbatere în comisie.

Funcția de secretar general în cadrul prefecturilor a fost introdusă în Codul administrativ în luna februarie, o dată cu publicarea în Monitorul Oficial a unei hotărâri a Guvernului ce pune în aplicare modifi­cările Codului administrativ. Pe lângă trecerea func­țiilor prefecților și subprefecților din categoria înalților funcționari publici, în cea a funcțiilor de demnitate publică, OUG 4/2021  mai introduce în legislație și funcția de secretar general al Instituției Prefectului.

Ce atribuțiuni are secretarul general

În acest context, prin HG 66/2021, sunt stabilite atribuțiile exacte ale se­­cre­tarului general din prefecturi. Concret, potrivit actului normativ, acesta va trebui să:

– asigure stabilitatea funcționării instituției prefectului, continuitatea conducerii și să realizeze legăturile funcționale între compartimentele instituției prefectului;

– sprijine activitatea prefectului în exercitarea atribuțiilor privind verificarea legalității actelor administrative ale consiliului județean, ale consiliului local și ale primarului;

– coordoneze structura/ structurile de specialitate prin care se realizează atribuțiile privind verificarea legalității actelor de către prefect;

– elaboreze proiectul re­gulamentului de organizare și funcționare a instituției prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului;

– asigure transmiterea către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual;

– monitorizeze primirea, distribuirea corespondenței și să urmărească solu­ționarea acesteia în termenul legal;

– elaboreze studii și rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului;

– asigure transmiterea ordinelor prefectului cu ca­rac­ter normativ către ­mi­nisterul care coordonează instituția prefectului și publicarea în Monitorul Oficial local al județului ori al municipiului București, precum și pe pagina de internet a instituției prefectului;

– îndrume secretarii generali ai unităților administrativ-teritoriale și ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;

– gestioneze și să urmărească îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;

– urmărească modul de realizare a fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate spe­cifice instituției prefectului;

– înainteze către prefect propunerile cu privire la organizarea și desfășurarea circuitului legal al lucrărilor, să facă informarea documentară, primirea și solu­ționarea petițiilor, precum și arhivarea documentelor;

– aprobe eliberarea de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituției prefectului, cu excepția celor care conțin informații clasificate;

– asigure secretariatul comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei jude­țene;

– urmărească îndeplini­rea măsurilor dispuse de prefect;

– îndeplinească și alte atribuții prevăzute de lege sau sarcini date de către prefect.

Totodată, hotărârea stabilește și modificarea organigramei-cadru de organizare a instituției prefectului. Mai precis, au fost introduse modificările care privesc secretarul general al prefecturii, dar și unele refe­ritoare la compartimentul de securitate, care trebuie înființat la nivelul fiecărei prefecturi.

Articole similare

error: Continut protejat!!