sâmbătă, 19 septembrie 2020

Cât timp au la dispoziție agricultorii pentru a cere APIA despăgubiri pentru secetă

Producătorii agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019 și au fost afectate de seceta pedologică, pot depune la APIA Buzău,

într-un interval de 10 zile lucrătoare, cereri prin care să solicite ajutorul de stat.

Formularul cererii de solicitare a ajutorului de stat  poate fi descărcat de pe site-ul APIA, accesând adresa www.apia.org.ro.

Cererile se depun la centrele locale și la centrul județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, pe raza cărora/căruia a fost depusă Cererea unică de plată în Campania 2020.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat, însoțită de do­cu­mentele solicitate, poate fi transmisă  și prin fax sau poștă sau în format electronic, prin e-mail.

Cine sunt beneficiarii

Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor care au înființat în toamna anului 2019 urmă­toarele culturi: grâu, secară, triticale (hibrid de grâu și secară), orz, orzoaică, ovăz și rapiță. Este vorba despre producătorii agricoli persoane

fizice, persoane fizice auto­ri­zate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare șidespre producătorii agricoli persoane juridice, cu excepția grupurilor de producători.

 Ce condiții trebuie să îndeplinească beneficiarii

Ca să beneficieze de despăgubiri, agicultorii trebuie să îndeplinească, cumulativ, urmă­toa­rele condiții :

  1. a) să dețină proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, încheiat până la data de 15 iunie inclusiv, în care procentul de calamitare este de peste 30% aferent culturii calamitate;
  2. b) suprafața calamitată să reprezinte un procent de peste 30% din suprafața totală declarată în Cererea unică de plată în anul 2020, aferentă culturii calamitate;
  3. c) să fie înregistrați în ­evi­dențele APIA în anul 2020, cu Cerere unică de plată 2020;
  4. d) nu se află în dificultate, respectiv reorganizare, lichidare sau în faliment la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat, în baza ­evi­dențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Reprezentanții APIA Buzău atenționează că „suprafața pentru care se acordă ajutorul de stat nu poate depăși suprafața culturii declarate în cererea unică de plată depusă în cadrul Campaniei 2020”.

Prin excepție, beneficiarii care au suprafețe calamitate cu culturile menționate, confirmate prin procesul – verbal de constatare și evaluare a pagubelor, care au fost întoarse sau nu au mai fost însămânțate după calamitare și nu se regăsesc, în totalitate sau parțial, în cererea unică de plată 2020, suprafețele calamitate avute în vedere pentru ajutorul de stat sunt cele menționate în procesul – verbal de constatare și evaluare a pagubelor.

Pentru acești beneficiari ajutorul de stat se acordă pentru suprafețele confirmate prin procesul – verbal de constatare și evaluare a pagubelor, dar nu mai mult de suprafața declarată cu teren arabil în ­cere­rea unică de plată din Campania 2020.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat va fi însoțită de următoarele documente:

  1. a) copie a procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor;
  2. b) coordonate bancare în condițiile în care nu se mențin coordonatele bancare existente la Cererea unică de plată 2020.

Dacă documentul de identificare a coordonatelor bancare existent la dosarul cererii de plată depuse la APIA nu se modifică, acesta rămâne valabil și pentru acordarea ajutorului de stat.

Documentele depuse în copie de către beneficiar, vor purta sintagma „conform cu originalul”,vor fi datate și însușite prin semnătură de către beneficiar.

loading...
error: Content is protected !!