Acte administrative emise/adoptate de autorităţile administraţiei pu­blice locale din judeţul Buzău sunt de slabă calitate, fapt ce derivă din necunoaşterea şi/sau neres­pectarea, în principal, a normelor de tehnică legislativă reglementate de Legea nr. 24/2000 şi, în subsidiar, din lipsa motivării sau a motivării insuficiente în fapt şi/sau în drept ori din ignorarea cadrului legal incident domeniului supus reglementării, parţial sau în totalitate. Cel puţin aşa reiese din raportul de activitate prezentat, la sfârşitul săptă­mânii trecute, de conducerea Prefecturii judeţului Buzău.

Potrivit documentului, în perioada 01.01-31.12.2017 s-au examinat sub aspectul legalităţii un număr total de 40.215 acte administrative emise de autorităţile administraţiei publice locale, din care un număr de 5.630 de hotărâri adoptate de consiliile locale, 377 de hotărâri ale Consiliul Judeţean Buzău şi un număr de 34.208 dispoziţii emise de primari. „Constatând netemeinicia şi nelegalitatea unor acte administrative ale autorităţilor locale şi judeţene, s-au întocmit adrese de atenţionare sau adrese prin care s-a recomandat modificarea, completarea, sau revocarea unui număr de 352 de acte administrative emise de autorităţile administraţiei publice locale, conform prevederilor exprese ale Legii nr. 340/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Dintre acestea, pentru un număr de 225 de acte administrative s-au dispus măsuri de intrare in legalitate, pentru un număr de opt acte administrative au fost promovate acţiuni la instanţa de contencios administrativ, în timp ce alte acte administrative sunt încă în analiza emitenţilor. Totodată, s-au întocmit 296 de adrese de atenţionare cu privire la modul în care au fost redactate, motivate sau comunicate actele administrative emise/ adoptate în cursul anului 2017 (termenul de convocare a consiliului local şi/sau convocarea în şedinţă de îndată, motivarea insuficientă a reglementării, termenul de comunicare a actelor administrative, necomunicarea fie a referatelor/expunerilor de motive, a rapoartelor ori a altor documente care au stat la baza emiterii/adoptării actelor, fie a anexelor care fac parte integrantă din actele administrative, etc.). Controlul de legalitate a vizat respectarea a două mari condiţii de legalitate, prevăzute de actele normative în vigoare, dar şi unanim acceptate de literatura de specialitate: condiţiile de fond, care presupun adoptarea sau emiterea actelor administrative cu respectarea competenţei materiale şi a competenţei teritoriale; condiţiile de formă, care prevăd, pentru actele administrative, forma scrisă, aşa cum rezultă din dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică le­gislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: preambul şi dispozitiv cu toate informaţiile necesare pentru a identifica autoritatea emitentă, destinatarul actului, norma juridică reglementată, termenul şi condiţiile în care se execută măsura dispusă, sigiliul autorităţii, numărul actului, data emiterii“, se precizează în raport. Mai mult decât atât, motivat de faptul că, în urma controlului de legalitate s-a constatat că o parte din actele administrative emise/adoptate de autorităţile administraţiei pu­blice locale din judeţul Buzău sunt de slabă calitate, ce derivă din necunoaşterea şi/sau neres­pectarea, în principal, a norme­lor de tehnică legislativă şi, în subsidiar, din lipsa motivării sau a motivării insuficiente în fapt şi/sau în drept ori din ignorarea cadrului legal incident domeniului supus reglementării, parţial sau în totalitate, Serviciul controlul legalităţii a elaborat şi a comunicat tuturor unităţilor admi­nistrativ-teritoriale o circulară în care au fost detaliate principalele aspecte avute în vedere pe parcursul activităţii de ­ve­rificare a legalităţii actelor administrative.

Principalele deficienţe constatate în urma exercitării controlului de legalitate asupra actelor administrative emise/ adoptate de autorităţile administraţiei publice locale şi considerate ilegale de Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău, pot fi enumerate atestarea/declararea apartenenţei la domeiul privat/public, după caz, a unor imobile fără a face dovada titlului valabil în temeiul căruia le-au dobândit, în condiţile legii, nerespectarea procedurilor de atestare, ­mo­dificare sau completare a inventarului domeniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale, atribuirea în folosinţă cu titlu gratuit a unor imobile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale către persoane juridice cu scop lucrativ, nerespectarea legislaţiei privind concesionarea sau închirierea bunurilor publice, alocarea de sume de la bugetele locale, fără indicarea capitolelor bugetare, fără confirmarea din partea compartimentelor financiar-contabile, cu privire la existenţa ­preve­derilor buge­tare şi la sursa de finanţare pentru cheltuielile propuse, utilizarea fondului de excedent bugetar, fără aprobarea anterioară a încheierii contului de execuţie bugetară, necunoaş­terea metodologiei privind elaborarea, reproducerea şi folosirea stemelor UAT, conform H.G. nr. 25/2003, acordarea de ajutoare de urgenţă fără stabilirea, în prealabil, a unor criterii proprii, acordarea de sporuri pentru condiţii de muncă vătămatoare sau pe­riculoase, confuzie între ­preve­­derile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii şi ale Legii nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, respectiv între raporturile de muncă şi raporturile de serviciu, nerespectarea prevederilor legale cu privire la încadrarea, modificarea, suspendarea sau încetarea/ încheierea raporturilor de muncă sau de serviciu, nerespectarea normelor de tehnică legislativă reglementate de Legea nr. 24/2000.

Secretari doar cu numele

Nici activitatea primarilor, secretarilor şi a preşedintelui consiliului judeţean a fost ­ana­lizată la nivelul prefecturii anul trecut, mai ales în ceea ce priveşte modul de executare de către aceştia a atribuţiilor ­de­legate şi executate în numele statului, precum şi la modul de îndeplinire de către secretari a atribuţiilor prevăzute de lege. Tematica de control a vizat, referitor la activitatea primarului, verificarea îndeplinirii de către primar a atribuţiilor care îi revin în calitatea sa de reprezentant al statului în unitatea administrativ-teritorială, verificarea îndeplinirii de către primar a atribuţiilor referitoare la relaţia cu consiliul local, verificarea activităţii de ­ma­nagement. S-au efectuat 23 de controale în cursul anului 2017, în urma cărora s-au întocmit Note de control şi s-au dispus măsuri în funcţie de neregulile constatate. „În urma controalelor desfăşurate, principalele deficienţe constatate au vizat:

• În unele cazuri, nu se eliberează şi nu se comunică la Camera notarilor publici în termenul legal de 30 de zile a sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale – Anexa 24;

• Serviciile Publice comunitare de la nivelul u.a.t.-urilor nu au fost înfiinţate în unele cazuri sau înfiinţarea acestora nu este conformă cu procedurile prevăzute de legislaţia în materie; • Nu s-a adoptat Planul de gestionare a câinilor fără stăpân;

• Nu s-au elaborat rapoartele prevăzute de lege de către primar, viceprimar, consilieri locali şi/sau comisiile de specialitate ale consiliului local;

• Nu se iniţiază procedura de dezbatere publică a proiectelor de acte administrative cu caracter normativ;

• Nu au fost aprobate, prin hotărâre de consiliu local, Lista documentelor de interes public ce trebuie comunicate din oficiu, Lista documentelor de interes public produse şi gestionate în cadrul autorităţii publice locale şi Lista documentelor exceptate de la accesul liber al cetăţenilor, precum şi persoana responsabilă cu implementarea Legii nr. 544/2001;

• Nu s-a deschis Registru special de evidenţă a petiţiilor;

• Nu se face în mod corespunzător dovada convocării în şedinţă şi predarea materialelor aferente consilierilor locali;

• Registre generale (de intrare-ieşire) şi/sau pentru păstrarea diverselor evidenţe neînregistrate, nenumerotate, nelegate, după caz;

• Au fost situaţii în care nu au depuse declaraţii de avere şi de interese de toţi funcţionarii publici şi/sau aleşii locali, ori nu au fost comunicate în termenul legal către A.N.I.;

• Nu toate autorităţile publice locale au site-uri funcţionale, actualizate în timp util sau după caz nu au toate secţiunile prevăzute de legi speciale; Nu sunt comunicate de către secretarul comunei, constant, în termenul legal actele administrative emise/adoptate în vederea verificării legalităţii sau nu au fost comunicate deloc;

• Dosarele şedinţelor de Consiliu local nu sunt complete“, se menţionează în raportul Raportul de evaluare a activităţii desfăşurate de instituţia prefectului judeţul Buzău în anul 2017.

Măsurile dispuse, în funcţie de cele constatate, au vizat eliberarea şi comunicarea la Camera notarilor publici în termenul legal de 30 de zile a sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale, înfiinţarea serviciilor, actualizarea documentaţiilor specifice (Caiete de sarcini, Regulamente), stabilirea corectă a tipului de delegare a gestiunii precum şi a aprobării organigramelor în cazul în care serviciul respectiv se asigură printr-un compartiment din cadrul de specialitate al primarului, elaborarea şi adoptarea, prin hotărâre a consiliului local, a Planului de gestionare a câinilor fără stăpân; – Întocmirea şi prezentarea, în şedinţa consiliului local, a rapoartelor prevăzute de lege de către primar, viceprimar, consilieri locali şi/sau comisiile de specialitate ale consiliului local, iniţierea procedurii de dezbatere publică a proiectelor de acte administrative cu caracter normativ, aprobarea, prin hotărâre de consiliu local, a Listei documentelor de interes public ce trebuie comunicate din oficiu, a Listei documentelor de interes public produse şi gestionate în cadrul autorităţii publice locale şi a Listei documentelor exceptate de la accesul liber al cetăţenilor, precum şi persoana responsabilă cu implementarea Legii nr. 544/2001, deschiderea unui Registru special de evidenţă a petiţiilor, îndeplinirea obligaţiei de a comunica materialele pentru şedinţă, cu dovada primirii de către consilieri, a materialelor respective,  înregistrarea, numerotarea, legarea tuturor Registrelor existente la nivelul instituţiei, depunerea şi comunicarea declaraţiilor într-un timp cât mai scurt, înfiinţarea, ­asi­gurarea funcţionalităţii site-ului oficial şi actualizarea acestuia în timp util, în sensul legii, comunicarea de către secretarul comunei, în termenul legal prevăzut de lege, a actelor adminstrative emise/adoptate, întocmirea dosarelor de şedin­ţă, completarea acestora cu toate documentele necesare, semna­rea, sigilarea, numero­tarea şi parafarea acestora.

DISTRIBUIȚI
loading...