27 de ani
de presa libera
Joi, Noiembrie 23, 2017 16:40 PM

Educatie

Val de demisii, la Buzău, în rândul noilor directori de şcoli după nota minstrului Educaţiei

de Cristian IONESCU
Educatie  |
10.01.2017, 00:00
8367

   Nota ministrului Educaţiei prin care directorii de şcoli care au picat concursul sau nu l-au susţinut se pot întoarce la conducerea instituţiilor se lasă, la Buzău, cu un val de demisii. Este vorba despre demisiile noilor directori care au primit delegaţii, în şcolile unde niciun candidat nu a promovat concursul. Gurile rele pun demisiile pe seama presiunilor făcute de către primarii PSD, care mizează pe faptul că, odată rămas vacant postul de conducere din şcoală, foştii directori se pot întoarce liniştiţi, chiar şi dacă au picat concursul.

   „Pe lângă demisiile de la Beceni şi Cilibia, a persoanelor desemnate să ocupe funcţia de director prin delegaţie am mai primit astăzi (n.r., ieri) şi alte demisii. În total avem în jur de 15 astfel de demisii din partea directorilor din şcolilor rurale. ­Deo­camdată noi nu aprobăm nicio demisie. Le trimitem la Ministerul Educaţiei să verifice ei motivele. Între timp, aşteptăm ca nota ministrului să se transforme în ordin mi­nisterial, aşa cum s-a promis, pentru a deveni legală”, a declarat inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Jude­ţean (IŞJ) Buzău, Florina Stoian.

   Reamintim că nota emisă, vineri, de ministrul Pavel Năstase, a stârnit controverse, acesta fiind acuzat că încearcă pesedizarea învăţă­mântului. Metodologia concursului pentru directori şi directori adjuncţi din şcoli interzicea ca cei care nu s-au prezentat la concurs sau care au picat concursul să mai ocupe această postură. Acum, acelaşi minister care a reglementat metodologia concursului, imediat după schimbarea ministrului, vrea să fie numiţi la conducerea şcolilor şi foştii directori care nu au participat la concurs sau au participat dar nu au fost declaraţi admişi.

   „Mi-e teamă ca, în baza notei emisă de ministru, primarii să nu înceapă să facă presiuni şi să îi oblige pe cei nominalizaţi sau chiar pe cei care au luat concursul să demisioneze, pentru a se putea întoarce foştii directori”, a mai spus inspectorul şcolar general.

Comentarii

delegarea incompetentelor in sistemul de invatamant (10 Jan, 02:36)
tanase a

http://www.juridice.ro/487197/leadership-si-management-in-cazul-delegarii-incompetentelor-la-nivelul-inspectoratelor-scolare-judetene-de-invatamant.html LEADERSHIP ŞI MANAGEMENT ÎN CAZUL DELEGĂRII (IN)COMPETENŢELOR LA NIVELUL INSPECTORATELOR ŞCOLARE JUDEŢENE DE ÎNVĂŢĂMÂNT Autor: Dr.Adrian-Relu Tănase Motto: Grandoarea sau decadenţa instituţiilor publice depinde numai de oamenii care le creează, le populează sau le profesează. Cum sunt oamenii, aşa sunt şi instituţiile. Restul e retorică. Adaptare după prof.univ.dr. emerit Ion Deleanu Rezumat: A face ceea ce trebuie şi cum trebuie reprezintă unul dintre dezideratele oricărei organizaţii care are la bază principiile ştiinţifice de organizare şi conducere a activităţilor în secolul XXI. Plecând de la un adevăr axiomatic, potrivit căruia orice structură organizaţională în care se lucrează cu oamenii trebuie să fie condusă de cel puţin un şef, la nivelul conducerii inspectoratelor judeţene şcolare se regăseşte des situaţia în care postul de inspector general este vacant, din diferite motive. Prins între situaţia de a se bloca procesele specifice ale conducerii şi cea a organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, top managementul din sistemul educaţional apelează, uneori, la soluţii improvizate. Acestea sunt de natură a atinge în substanţa lor comandamentele specifice unei conduceri ştiinţifice, persoanele delegate a exercita, chiar pe o perioadă limitată de timp, organizaţiile analizate nu pot să exercite un act de conducere performant şi aduc deservicii majore sistemului de învăţământ, în ansamblul său. CAP. I. Introducere În opinia Asociaţiei Americane de Management, “managementul lucrează cu şi prin oameni, pentru a îndeplini atât obiectivele organizaţiei, cât şi ale membrilor ei ”. Într-o altă opinie , “managementul reprezintă rezolvarea eficientă a sarcinilor ptin intermediul altor oameni”. După Burduş şi Căprărescu, managementul ca ştiinţă reprezintă “studierea procesului de management în vederea sistematizării şi a generalizări unor concepte, legi, principii, reguli, conceperii de noi sisteme, metode şi tehnici care să conducă la creşterea eficienţei activităţilor desfăşurate pentru realizarea unor obiective ”. După părerea lui D.A.Constantinescu, managementul este “procesul de realizare a obiectivelor unei organizaţiiprin intermediul celor cinci funcţii ale sale: previziune, organizare, coordonare, antrenare şi control ”. Arta managementului constă, într-o opinie avizată, în “folosirea talentului conducătorului în desfăşurarea procesului de management”. În acest sens, Taylor afirma: “cunoştinţele exacte formează ştiinţa, iar aplicarea lor în practică, pentru atingerea unui scop anumit, constituie artă”. În literatura de specialitate, s-a arătat faptul că există, în funcţie de nivelul ierarhic, trei categorii de manageri în orice organizaţie: top managers(manageri superiori, de vârf, care au în subordine toate celelalte niveluri ierarhice ale managementului organizaţiei); middle managers(manageri de nivel mediu, care au în subordine atât executanţi, cât şi alţi manageri); first managers(cei care lucrează direct cu executanţii, neavând în subordine alţi manageri). Cu privire la diferenţele dintre lideri şi mageri, după Peter Drucker, leadershipul înseamnă a face ce trebuie, managementul presupune a face lucrurile cum trebuie. În opinia lui W.Bennis, leadeshipul face ceea ce este bine, managementul face lucrurile bine. Se despride din opiniile mai sus prezentate concluzia că diferenţa majoră dintre leadership şi mnagement constă în aceea că leadeshipul este asociat cu planul cognitiv, imaginativ, anticipativ iar managenetul cu planul acţional. Liderul este cel care are viziune, scrutează viitorul, stabileşte scopuri şi planuri de acţiune, managerul e persoana care le transpune în practică . Există şi opinii care consideră că leadershipul esate o parte a managementului, respectiv partea sa esenţială, fundamentală. Referitor la însuşirile pe care trebuie să le posede managerii din toate categoriile pentru îndeplinirea în condiţii performante ale sarcinilor specifice de serviciu, majoritatea autorilor sunt de părere că este vorba despre abilităţile conceptuale, umane şi tehnice. Abilităţile conceptuale constau în capacitatea managerului de a vedea organizaţia ca întreg, de a cunoaşte locul fiecărui departament în cadrul organizaţiei, capacitatea de a gândi strategic şi de a lua decizii pe termen lung. Abilităţile umane constau în capacitatea managerului de a lucra cu oamenii şi prin intermediul lor, de a fi eficient ca membru al unui grup, de a motiva oamenii, de a se implica în soluţionarea conflictelor. Abilităţile tehnice vizează înţelegerea sarcinilor specifice şi includ cunoaşterea foarte bună a metodelor, tehnicilor, echipamentului, procedurilor, activităţii desfăşurate la nivelul muncii de execuţie . În opinia lui Ştefan Prună , principalele cunoştinţe pe care trebuie să le aibă un şef, sunt următoarele: educaţia managerială, care reprezintă trunchiul de cunoştinţe cel mai important şi care are la bază competenţele conceptuale. Un manager trebuie să aibă cunoştinţe solide despre management, ca ştiinţă, despre metodele şi tehnicile de management, despre dioferitele modalităţi de a planifica, organiza, lua decizii, controla. Un manager trebuie să aibă experienţă managerială, acest factor netrebuind a fi, totuşi, absolutizat. Faptul că orice manager are nevoie de o anumită perioadă de timp într-o funcţie de conducere pentru a pune în aplicare teoria, nu este o constatare eronată. Un manager mai are nevoie de cunoştinţe psiho-pedagogice, determinate e faptul că managerul nu rezolvă direct( ori singur nn) obiectivele organizaţiei, ci prin intermediul altor oameni. Pentru un manager performant mai este nevoie de cunoştinţe de cultură generală cel puţin de nivel mediu. Cunoştinţele tehnice sunt foarte importante la nivelul managementului operativ. Nu în ultimul rând, un manager trebuie să înţeleagă tendinţele, să posede “vederea din elicopter”. CAP. II. Delegarea competenţelor în cadrul sistemului educaţional Sistemul naţional de învăţământ este condus la nivel central de ministru şi secretarii de stat din cadrul Ministerului Educaţiei şi cercetării ştiinţifice, la nivel judeţean de către inspectorul şcolar judeţean şi inspectorul şcolar adjunct iar la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ de către director. Ca orice alt sistem, se poate presupune şi pretinde acestuia ca în funcţiile de conducere să se promoveze persoane competente, care cunosc şi aplică legislaţia specifică şi principiile generale ale unui management ştiinţific, având în vedere că ne aflăm în anul 2015, când s-a depăşit de foarte mulţi ani perioada conducerii printr-un stil empiric, bazat pe bunul simţ al conducătorului. Potrivit art.94 alin.1 din Legea 1/2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, elaborează şi implementează politica naţională în domeniul învăţământului preuniversitar. În exercitarea competenţelor stabilite prin lege, Ministerul educaţiei elaborează politicile naţionale în domeniul resurselor umane, coordonează şi controlează sistemul naţional de învăţământ, elaborează, aplică, monitorizează şi evaluează politicile educaţionale naţionale, veghează la respectarea legislaţiei specifice, un loc aparte ocupându-l legea 1/2011 a educaţiei naţionale . Potrivit art.3 din Legea 1/2011, printre principiile care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior, precum şi învăţarea pe tot parcursul vieţii din România regăsim: A) principiul calităţii - în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la standarde de referinţă şi la bune practici naţionale şi internaţionale; B) principiul eficienţei - în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale maxime, prin gestionarea resurselor existente; C) principiul răspunderii publice - în baza căruia unităţile şi instituţiile de învăţământ răspund public de performanţele lor; D) principiul asigurării egalităţii de şanse; E) principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia F) principiul fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare; G) principiul răspunderii publice - în baza căruia unităţile şi instituţiile de învăţământ răspund public de performanţele lor; Principiile enumerate mai sus, alături de multe altele, impun, cel puţin la nivel teoretic, ca învăţământul, în România, să fie edificat şi fundamentat pe baze moderne, ştiinţifice, performante, de eficienţă şi eficacitate, specifice unui management modern. Apare ca evident faptul că numai printr-un management competitiv, realizat de manageri cu expertiză în domeniu, care stăpânesc şi aplică principiile fundamentale ale unei conduceri performante, s-ar putea atinge, măcar în parte, dezideratele unui învăţământ competitiv, apt a duce la îndeplinire, potrivit art.4 din Legea 1 din 2011, împlinirea şi dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viaţă, conform intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia şi dorinţei de a învăţa pe tot parcursul vieţii, integrarea socială şi participarea cetăţenească activă în societate, ocuparea unui loc de muncă şi participarea la funcţionarea şi dezvoltarea unei economii durabile, formarea unei concepţii de viaţă, bazate pe valorile umaniste şi ştiinţifice, pe cultura naţională şi universală şi pe stimularea dialogului intercultural, educarea în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice şi a respectului pentru natură şi mediul înconjurător natural, social şi cultural. Că învăţământul românesc se află în (s)cădere liberă evidentă, după evenimentele din decembrie 1989, e un adevăr dureros care a fost revelat de multe anchete jurnalistice. Cauzele acestui regres al nivelului general al elevilor care termină diferite stadii ale învăţământului sunt complexe, trebuie căutate la nivelele profunde ale societăţii, neputându-se afirma că doar şcoala, profesorii, ar fi vinovaţi de această pierdere a interesului pentru carte a multor elevi(a se vedea rezultatele dezastruoase înregistrate la examenele de bacalaureat ori cele de capacitate, pentru a da doar două exemple). Sigur, ca o contrapondere, sunt evocate de sistem rezultatele salutare şi merituorii ale câtorva elevi obţinute în cadrul olimpiadelor internaţionale, fapt care ar certifica, potrivit unor opinii subiective, nivelul foarte ridicat al învăţământului din România. Probabil că permanentele schimbări făcute de fiecare ministru în parte, care a avut o altă viziune asupra reformei în învăţământ, motiv de derută, dezorganizare, aplicare eronată a noilor principii şi direcţii de gândire şi acţiune pe care s-a fundamentat învăţământul românesc, au avut un rol important în destabilizarea sistemului, în ansamblul său, în “reacţii adverse”, de rspingere a unor experimente făcute de clasa politică pentru a se constata că rezultatele învăţământului, în ansamblul său, au înregistrat evidente scăderi, nepuntându-se măcar a se menţine la nivelul celor dinaintea evenimentelor din 1989, cu atât mai greu de a reuşi depăşirea acelor rezultate. Indiferent de forma de organizare a societăţii, de epoca la care conducătorii exercitau funcţiile managementului, de planificare, organizare, conducere şi control, principiile elementare, de bun simţ, extrase din înţelepciunea proverbelor româneşti binecunoscute, „omul sfinţeşte locul” ori „meseria e brăţară de aur” au stat la baza „lucrului bine făcut” în învăţământ ori alte domenii de activitate, principii pe baza cărora s-au transformat, menţinându-şi, în esenţă, aceeaşi semnficaţie, în cele surprinse şi în codul de etică în învăţământ, respectiv: -imparţialitate, independenţă şi obiectivitate; responsabilitate morală, socială şi profesională; integritate morală şi profesională; activitate în interesul public; respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului; onestitate şi corectitudine intelectuală; autoexigenţă în exercitarea profesiei; interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională; implicarea în democratizarea societăţii, în creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar, precum şi a specialităţii/domeniului în care lucrează; Potrivit art.10 din codul de etică în învăţământ, cadrele didactice care îndeplinesc funcţii de conducere, de îndrumare şi control sau care sunt membri în structuri de conducere, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită managerială: -respectarea criteriilor unui management eficient al resurselor; -promovarea standardelor profesionale şi morale specifice; -aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice; -evaluarea corectă conform prevederilor din fişa postului; -selectarea personalului didactic şi personalului didactic auxiliar de calitate, conform legislaţiei în vigoare; -interzicerea oricărei forme de constrângere ilegală şi/sau ilegitimă, din perspectiva funcţiei deţinute; -respingerea oricărei forme de abuz în exercitarea autorităţii; -interzicerea oricărei forme de hărţuire a personalului didactic, indiferent de statutul şi funcţia persoanei hărţuitoare; -exercitarea atribuţiilor ierarhic-superioare, din perspectiva exclusivă a evaluării, controlului, îndrumării şi consilierii manageriale corecte şi obiective. Cu privire la recrutarea resurselor umane potrivite a ocupa un post de conducere la nivelul organizaţiei analizate, respectiv cea a sistemului de învăţământ, fie că respectivul post e unul de director ori de inspector şcolar judeţean, rigorile unei comisii trebuie să fie pe măsura responsabilităţilor şi a obligaţiilor din fişa de post a respectivelor funcţii. E inutil a mai afirma că trebuie să prevaleze criteriile de competenţă pentru ocuparea lor, nefiind de conceput, într-un sistem care are la bază obiectivele reale ale performanţei organizaţiei, că orice persoană, oricât de nepotrivită ar fi, “se va descurca” în respectivul post, nefiind în avantajul unei organizaţii moderne să aplice pseudoprincipiul de sorginte românească „fie omul cât de prost, mintea-i vine după post”. Într-o opinie , recrutarea resurselor umane presupune „procesul de identificare şi atragere într-o organizaţie, pe o bază adecvată şi în număr suficient de mare, a persoanelor care dovedesc pregătirea şi abilităţile necesare să candideze la un post vacant sau care urmează a fi creat”. Selecţia presupune “procesul prin care se aleg candidaţii cei mai potriviţi pentru un post vacant într-o organizaţie, conform unor criterii şi reguli bine stabilite. Selecţia implică alegerea unor candidaţi ale căror nevoi să fie adecvate nevoilor organizaţiei ”. Procesul de selecţie a personalului reprezintă una dintre cele mai dificile şi mai importante decizii în cadrul unei organizaţii. În opinia lui Mody R.Wayne şi Noe M.Robert, „dacă o firmă angajează mai multe mere stricate nu poate avea succes pe termen lung, chiar dacă are planuri perfecte, o solidă cultură organizaţională şi sisteme de control adecvate ”. E un adevăr axiomatic că obiectivele şi scopurile organizaţiei nu pot fi atinse în absenţa oamenilor competenţi. Numai printr-o atentă, elaborată, nediscriminatorie şi complexă activitate de selecţie şi recrutare a resurselor umane, la capătul căreia să fie declarată câştigătoare persoana care a dovedit că are cunoştinţele teoretice şi abilităţile practice de a ocupa respectivul post, se poate spera la bunul mers al organizaţiei respective în a atinge dezideratul performanţei. Managementul resurselor umane din perspectiva inspectorilor şcolari judeţeni este realizat de către Ministerul educaţiei şi cercetăreii ştiinţifice. Regula de bază pentru ocuparea acestui post, de mare responsabilitate pentru întregul sistem de învăţământ organizat la nivelul unui judeţ, rămâne cea binecunoscută, organizarea unui concurs în urma căruia să fie declarată câştigătoare persoana care a dovedit competenţă la toate probele concursului. Cu titlu de excepţie, pe perioada în care postul de inspector şcolar judeţean a rămas neocupată, din pespectiva unui management care trebuie să asigure, măcar în regim mediu, ca procesele să se desfăşoare într-o linie de normalitate, e obligatoriu ca acest post să fie ocupat de către o persoană asupra căreia planează suspiciunea obiectivă, raţională şi rezonabilă de competenţă. Delegarea atribuţiilor de inspector şcolar judeţean se face, în condiţiile legii, unei persoane pe care o comisie din cadrul ministerului o consideră aptă a desfăşura activităţi specifice de management, până la organizarea concursului aferent postului respectiv. Nu e în interesul ministerului de a desemna, chiar în baza unei delegaţii pe o perioadă determinată, o persoană care este vădit incapabilă să ocupe respectivul post pentru că există riscuri foarte mari de perturbare a activităţii desfăşurate, la toate nivelele şi pe toate palierele. Potrivit art.95 din Legea 1/2011, printre atibuţiile unui inspectorat şcolar judeţean, care trebuie a fi puse în operă de către managerul său-inspectorul şcolar-se numără aplicarea politicilor şi strategiilor Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului la nivel judeţean, controlarea aplicării legislaţiei şi monitorizarea calităţii activităţilor de predare-învăţare şi respectarea standardelor naţionale/indicatorilor de performanţă, prin inspecţia şcolară, controlarea, monitorizarea şi evaluarea calităţii managementului unităţilor şi instituţiilor de învăţământ, coordonarea admiterii în licee, evaluările naţionale şi concursurile şcolare la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ, aplicarea politicilor educaţionale naţionale la nivel judeţean, realizarea auditării periodice a resursei umane din învăţământul preuniversitar şi altele. Conform art.259 alin.1 din Legea 1 din 2011, Inspectorii şcolari generali, generali adjuncţi şi directorii caselor corpului didactic sunt numiţi de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pe baza unui concurs public, reglementat prin metodologie elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Potrivit art.260 alin.1 din Legea 1 din 2011, Funcţiile de conducere din inspectoratele şcolare şi de director la casa corpului didactic se ocupă, prin concurs, de către cadre didactice titulare, cu diplomă de licenţă, membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional, care îndeplinesc criteriile de competenţă profesională, managerială şi de prestigiu moral evaluate prin: a) curriculum vitae; b) calităţi dovedite în activitatea didactică şi în funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, anterioare, în sistemul naţional de învăţământ; c) titlul de doctor sau gradul didactic I; d) calificativul "foarte bine" obţinut în ultimii 5 ani; e) interviu în faţa unei comisii de concurs privind managementul educaţional şi deontologia profesională. Având în vedere necesitatea funcţionării inspectoratelor şcolare judeţene şi atunci când posturile de inspector şcolar nu au fost ocupate de o persoană prin concurs, se impune delegarea, din partea ministrului, a competenţelor aferente postului de inspector şcolar judeţean unei persoane presupus competente, care poate face faţă cerinţelor postului până la organizarea unui concurs care să atribuie de drept, prin efectul legii, în baza dovedirii competenţelor, respectivul post persoanei care va fi eclarată câştigătoare a concursului. Această prezumţie de competenţă (prezumţie relativă, juris tantum) ar trebui, de la bun început, a fi, pe cât posibil, evaluată, de către o comisie care să poată “gira” că respectiva persoană poate îndeplini cu profesionalism aceleaşi atribuţii pe care le are de îndeplinit inspectorul şcolar care a câştigat sau urmează să câştige un concurs. Pentru a prezerva dezideratul unei conduceri bazate pe competenţă şi criterii de performanţă, apare ca evident faptul că numai printr-o evaluare obiectivă a calităţilor profesionale ale persoanei căreia urmează a i se delega atribuţiile de inspector şcolar general, se poate decide delegarea atribuţiilor de conducere până la momentul organizării unui concurs. Cap. III. Delegarea competenţelor pe sistemul românesc "fie omul cât de prost, mintea-i vine după post" În cursul anului 2015, la nivelul mai multor inspectorate şcolare din România s-au delegat competenţele de conducere ale inspectoratelor şcolare judeţene, până la organizarea unui concurs, mai multor persoane considerate, la momentul delegării, competente, rezonabil, a ocupa, chiar şi pentru o perioadă determinată de timp, funcţiile de conducere mai sus-menţionate. La concursurile organizate la nivelul ministerului de resort, s-au prezentat mai mulţi candidaţi, printre care şi persoanele delegate să ocupe temporar respectiva funcţie. În urma unuia dintre aceste concursuri, necâştigat de nici unul dintre candidaţi, s-a constatat că persoana care era delegată să exercite cu titlu provizoriu atribuţiile de inspector şcolar general a obţinut la proba scrisă, care evalua cunoştinţele de ordin teoretic(regmenentările legale ale atribuţiilor specifice care urmau a fi îndeplinite) cea mai mică notă din concurs(în jurul notei 5.00, nota minimă fiind 7.00). Problema top managementului referitoare la rezultatele acestui prim concurs a fost cea legată de conducerea respectivului inspectorat şcolar după desfăşurarea acestui prim concurs. Potrivit reglementărilor legale, delegaţia persoanei prezumate competentă dar care şi-a demonstrat neştiinţa de carte în urma acestui prim concurs şi-a încetat efectele juridice, urmând ca ministrul să delege exercitarea atibuţiunilor legale de conducere ale inspectoratului şcolar unei persoane, cu titlu temporar, până la desfăşurarea celui de-al doilea concurs. Într-o analiză obiectivă, articulată, fundamentată, bazată pe minime criterii de performanţă şi standarde profesionale de nivel mediu, apărea ca evident că un examen la care candidatul care conducea cu delegaţie inspectoratul a luat nota cea mai mică, nu mai poate conduce, cu delegaţie, în continuare, respectiva organizaţie. Totuşi, încălcându-se orice norme referitoare la necesitatea delegării unei persoane presupus competente, ministerul a delegat, după acest concurs, în funcţia de inspector şcolar pe aceeaşi persoană care a obţinut nota cea mai mică la proba teoretică şi s-a retras, la cerere, din concurs, până la desfăşurarea celui de-al doilea concurs! După circa 4-5 luni de la primul concurs, s-a desfăşurat şi cel de-al doilea, la care, din nou, persoana care era delegată să conducă destinele inspectoratului şcolar, a obţinut nota cea mai mică(mai puţin de 7, fiind obţinute şi note de 8 şi 9 de către contracandidaţi săi). După cel de-al doilea concurs, exista aceeaşi problemă, agravată, a necesităţii conducerii inspectoratului şcolar de către o persoană competentă, până la organizarea celui de-al treilea concurs. Ignorând realitatea obiectivă a rezultatelor primului concurs(în care persoana delegată a luat cea mai mică notă, în jur de 5.00) şi celui de-al doilea(în care aceeaşi persoană delegată a luat tot nota cea mai mică dintre cei trei candidaţi, mai puţin de 7 iar ceilalţi peste 8 şi 9) ministrul a considerat ca fiind în interesul organizaţiei să se delege, pentru a treia oară, atribuţiile, candidatului care a obţinut, din nou, nota cea mai mică la concurs! Este foarte greu de înţeles sau acceptat pentru noi acest tip de abordare cu privire la competenţa pretinsă managerilor care conduc inspectoratele şcolare judeţene. Într-o societate a anilor 2015, în care se proclamă permanent existenţa principiilor de competenţă, eficienţă, eficacitate, performanţă, excelenţă, chiar, la nivelul managementului public, s-ar exclude, şi la o analiză de bun simţ, delegarea competenţelor aceleiaşi persoane care a dovedit în două concursuri consecutive că este cel mai slab candidat pregătit! Şi totuşi, ministrul de resort a ignorat acest aspect şi zecile de articole din presa locală şi naţională care semnalau anomalia, delegând-o, cu caracter temporar, pentru a treia oară, pe aceiaşi persoană în funcţia de inspector şcolar judeţean! În rezumat, având în vedere starea de fapt, pentru a prezerva o aparenţă minimă de decenţă şi competenţă, ministerul învăţământului ar fi putut delega atribuţiile de conducere pentru respectivul inspectorat şcolar oricărei alte persoane din sistem, mai puţin persoanei care şi-a dovedit, în două concursuri consecutive, incompetenţa. Pentru ca lucrurile să fie duse într-un absurd sublim, distinsa doamna a acordat, la presiunea presei, un interviu în care şi-a motivat astfel „deplina competenţă” de a îşi păstra atribuţiile de manager la nivelul unui inspectorat şcolar judeţean: „Dacă obţinea (I. V., n.r.) o notă mai bună, ar fi luat postul. Examenul pe care noi l-am susţinut a avut mai multe probe, iar media trebuia să nu fie mai mică decât 7. Ea a câştigat la unele dintre probe, eu am câştigat la alte probe, iar per total niciuna dintre noi nu a reuşit să promoveze. E adevărat că la una dintre probe ea a avut o notă mai bună decât mine, dar la celelalte eu am avut note mai bune decât ea. Dumneaei spune că proba scrisă este cea mai importantă, dar cea mai importată este în fapt proba unde se prezintă oferta managerială, pentru că de aceea suntem noi aleşi acolo, să facem management, nu să învăţăm o teorie care oricum nu se aplică în practică " Observaţii: 1. E adevărat că examenul a avut mai multe probe, dar nici una dintre probe nu a fost considerată de legiuitor mai importantă, dovadă faptul că trebuia obţinută minim nota 7 la fiecare dintre probe pentru ca unul dintre candidaţi să fie declarat admis; distinsa doamnă a obţinut la cele două examene consecutive cele mai mici note la proba scrisă(în jur de 5.00 la primul examen şi mai puţin de 7.00 la proba scrisă la cel de-al doilea examen) şi s-a retras la celelalte probe la primul examen; susţinerea potrivit căreia proba interviului este cea mai importantă e falsă şi nu scuză în nici un fel lipsa de cunoştinţe teoretice obligatoriu a fi cunoscute de un manager care exercită prerogative la acel nivel; 2. “Teoria” despre care vorbeşte doamna în interviu reprezintă asimilarea prevederilor legale necesare a fi transpuse în practică la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene; e absurd a se pretinde aploicarea unor texte de lege necunoscute de către manager, care ar trebui să gireze prin profesionalism şi profundă cunoaştere a normelor legalitatea multor documente oficiale în cadrul organizaţiei sale; dacă cele susţinute pe fond ar fi corecte, din interviu s-ar putea sugera ministrului de resort să abroge toate reglementările domeniului condus pentru că oricum e vorba despre teorii care nu se aplică în practică(sic!). 3. Ideile desprinse din interviu, intepretate într-o cheie profundă, scot în evidenţă matricea de gândire a persoanei care exercită, de jure şi de facto atribuţiile de conducere într-o organizaţie foarte importantă prin ignorarea, necunoaşterea şi, ca o consecinţă logică şi firească, aplicarea “după ureche” ori vădit abuzivă a acestora; 4. Ca un “bun exemplu” de “bune practici” în materie de cunoaştere şi aplicare a legislaţiei specifice domeniului învăţământului, managerul inspectoratului judeţean transmite, direct, un mesaj clar subordonaţilor săi, tradus, printr-o exprimare liberă prin cuvintele „nu mai citiţi, învăţaţi, studiaţi, fici practici, aplicativi, nu credeţi nimic din acea teorie care nu se aplică în practică”. 5. Cine cunoaşte domeniul învăţământului ştie cât de multe reglementări trebuie a fi studiate şi însuşite pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; a ignora toate aceste legi, metodologii, ordine de ministru, care sunt obligatorii şi constituie o sarcină de serviciu, înseamnă a îndeplini într-o manieră amatoristică sarcinile specifice şi a cauza efecte negative incomensurabile în planul perturbării bunei desfăşurări a activităţii specifice; regulile obligatorii de conduită, mai ales în materia managementului public, jalonează legalitatea în îndeplinirea sarcinilor de serviciu; necunoaşterea şi nerespectarea lor poate atrage răspunderea penală, civilă, disciplinară ori materială, după caz; aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice, prev.de art.10 din codul de etică din învăţământ, e imposibil de a se realiza de către o persoană care nu le cunoaşte, pentru că în caz contrar, ar însemna că nu ar mai trebui să se urmeze nici un fel de şcoală, de nici un nivel, pentru că oricum, ca să cităm din distinsa doamnă, “teoria din cărţi nu se aplică în practică”. 6. Acest timp de gândire instigă la nerespectarea/ignorarea regulilor, îndeplinirea sarcinilor de serviciu “la minima rezistenţă” ori „după simţul comun ori libera alegere a fiecăruia” în domeniul învăţământului, sistem care este puternic formalizat şi reglementat, fapt care constituie un exemplu de neurmat pentru persoanele din subordine; 7. Continuarea exercitării atribuţiilor de manager, la un nivel ridicat, în condiţiile în care subordonaţii doamnei au aflat notele sale foarte mici şi nivelul real al pregătirii sale probat în cadrul a două examene, e de natură a influenţa negativ starea de spirit a subordonaţilor, care vor conştientiza că liderul este o persoană nepregătită, care oferă exemple profesionale de incompetenţă care nu pot fi urmate de către persoanele oneste, responsabile, conştiincioase, competente; mediatizarea intensă a examenelor picate care au genenerat efectul contrar, respectiv al menţinerii în aceeaşi funcţie de conducere a unei astfel de persoane, e de natură a influenţa bunul mers al sistemului de învăţământ condus şi gradul de interes pentru fiecare elev, în parte; au fost voci care au evocat faptul că unii elevi au afirmat că nu mai trebuie să înveţe, pentru că urmează exemplul inspectorului şcolar care a luat notele cele mai mici şi totuşi se află în fruntea sistemului judeţean de învăţământ! 8. Nu în ultimul rând, cea mai mare problemă rămâne în „curtea” managerilor situaţi în top managementul sistemului naţional de învăţământ; când secretari de stat în funcţie îşi permit, într-un cadru oficial, afirmaţii care nu pot fi incluse în categoria celor care pot fi transmise elevilor nici la cursurile de dirigenţie ori la orele de educaţie fizică ori civică, aceeaşi secretari de stat care au fost preşedinţi ai comisiei de concurs care au constatat lipsa de cunoştinţe a persoanelor ulterior delegate să conducă un inspectorat judeţean, se poate înţelege, printre rânduri, că nu se pune problema împuternicirii în funcţii a persoanelor competente, pregătite, apte să exercite în bune condiţii funcţia ci cu totul alte criterii au preeminenţă când se dispun astfel de măsuri foarte îndepărtate de principiile unui management competitiv sau performant. CAP. IV. Delegarea (in)competenţelor aceloraşi directori care nu au luat concursul naţional organizat de Ministerul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. La sfârşitul anului 2016, la nivel naţional, s-a organizat concursul pentru ocuparea funcţiilor de directori în cadrul învăţământului preuniversitar. Potrivit reglementărilor adoptate în acord cu susţinerile prezentului articol, persoanele care nu s-au prezentat la concurs sau nu au luat concursul organizat, nu vor mai putea fi delegate să ocupe până la organizarea noului concurs funcţia de director. Conform art.24 din Ordinul ministrului învăţământului cu nr.5080 din 31 august 2016, Nu pot fi numite în funcţiile rămase vacante sau în cele care se vacantează între perioadele de concurs: a) persoanele care până la organizarea concursului au ocupat funcţii de director sau de director adjunct în unitatea de învăţământ respectivă şi nu au participat la concurs; b) persoanele care s-au prezentat la concurs, dar nu au fost admise. Ulterior desfăşurării concursului, pe care nu l-au promovat, desigur, toţi candidaţii, s-au ridicat două probleme principale, una de drept, pretinsa discriminare exprimată de CNCD şi necesitatea asigurării unui act de comandă la respectiva unitate şcolară, care trebuie, volens nolens, condusă. Politicienii zileloor noastre au justificat în fel şi chip necesitatea imperioasă a delegării competenţelor ori, mai corect spus, a incompetenţelor, foştilor directori care nu s-au prezentat sau nu au trecut examenul care are, cu privire la itemii săi, foarte multe elemente criticabile. Duelul dintre politicieni a fost tranşat, aparent, de către CNCD care a considerat că este o discriminare, fără a exista o justificare obiectivă, raţională şi rezonabilă, interdicţia prev.de art.24 din Ordinul mai sus-menţionat. Potrivit fostului ministru Mircea Dumitru, ”Ne puteam aştepta la această hotărâre, atâta timp cât concursul nu a fost întâmpinat cu prea mult entuziasm încă de când a fost anunţat. Mulţi oameni nu înţeleg că legea trebuie respectată (sic!) şi că nu este doar o forma fără fond. Ce am încercat a fost să creăm o formă de evaluare şi selectare a directorilor şcolilor, care să permită profesionalizarea managementului şcolar. După ce s-a încheiat ultima fază a concursului, au constatat că sunt câteva sute de directori în funcţie care fie nu s-au înscris la concurs, pentru că nu au avut încredere în această formă de evaluare şi chiar l-au sabotat direct, fie, şi mai grav, nu au reuşit să treacă de probele de concurs. Când au văzut că există câteva sute de oameni care au cerut Guvernului şi partidului să rezolve această problemă, au derogat (sic !) de la metodologie şi să accepte ca aceşti oameni să conducă şcolile, subminând întregul concurs care a fost organizat corect”. Conform declaraţiei domnului Liviu Pop, şi dacă nu e nimeni care vrea să fie director în şcoală, ce facem? Pe cine punem dacă nimeni nu vrea să fie director în scoală? Spuneţi-mi cum punem un director dacă nu vrea nimeni. Îmi daţi soluţia?”, a fost răspunsul lui Pop. ”664 de unităţi şcolare nu aveau directori sau directori adjuncţi. Luni începe şcoala, cine conduce acea şcoală? Şi atunci s-a dat această derogare pentru cele 664 de unităţi şcolare în care nu există directori şi directori ajuncţi în baza metodologiei pe care a făcut-o ministerul. Am lăsat la latitudinea inspectoratelor şcolare în baza derogării să analizeze fiecare caz în parte. Dacă nu vor reuşi nici după această derogare să ocupe posturile de director, luni vom avea o videoconferinţă în care vom găsi punctual soluţii, la şcoala X, şcoala Y, şcoala Z ”, Cu privire la posibila discriminare, e discutabil dacă ea există sau nu. A nu avea cunoştinţele de specialitate ori a nu face ovada cunoaşterii lor, în cadrul unui concurs naţional organizat, ni se pare un motiv suficient de pertinent pentru ca tocmai acea persoană să nu mai fie delegată, chiar cu preemţiune, în a ocupa acelaşi post care presupune totuşi multe abilităţi şi competenţe în exercitarea performantă a sarcinilor legale de conducere a instituţiei de învăţământ. Ar fi, aşadar, întrunită cerinţa existenţei unei justificări obiective, raţionale şi rezonabile, care nu mai fundamentează existenţa discriminării pretinse de CNCD. Din perspectiva unui act de conducere performant şi eficient, modern, european şi care să se fundamenteze pe principiile unui management ştiinţific, apare cu evidenţă faptul că persoana care a luat nota 2 sau 4 la acel concurs nu ar fi cea mai îndreptăţită să fie delegată, în continuare, să conducă destinele unei şcoli care, probabil, va performa la fel de mult ca şi directorul său proaspăt dovedit incompetent. Sigur, e obligatoriu să existe o continuitate a actului de conducere în orice unitate şcolară, dar toate actele normative şi principiile fundamentale ale managementului ştiinţific recomandă imperativ ca persoanele care ocupă posturile de directori să aibă cunoştinţe temeinice de management, comunicare, legislaţie specifică, pentru a putea pretinde îndeplinirea la un nivel rezonabil a sarcinilor legale de serviciu. Sigur, dacă toţi ar refuza să ocupe, chiar prin delegaţie, postul de director, ar fi o mare problemă, între a nu fi condusă o unitate şcolară şi a fi condusă prost, ultima variantă ar fi cea de preferat. Totuşi, dacă prevederile Ordinului SGG 400 din 2015 privind codul intern managerial mai sunt în vigoare, e de preferat să se tindă la conducerea eficientă şi eficace, nu doar la a se conduce de dragul conducerii, în aplicarea binecunoscutului pseudoprincipiu tipic românesc de management al resurselor (in)umane, fie omul cât de prost, mintea-i vine după post. CAP. V. Concluzii Din perspectiva continuităţii actului de conducere al oricărei organizaţii, apare ca evident faptul că este obligatoriu, pentru continuitatea firească a proceselor de management, ca atribuţiunile de conducere de la nivelul unui inspectorat şcolar judeţean să fie delegate unei persoane, până la organizarea unui concurs. Aceasta e totuşi o condiţie necesară, nu şi suficientă pentru a exista premisele unei conduceri eficiente, competente, performante la nivelul unui inspectorat şcolar judeţean. Actul de delegare a competenţelor unei persoane care nu are nivelul de pregătire necesară desfăşurării atribuţiunilor specifice ale unei conduceri competente, competitive, bazată pe cunoaştere profundă, nu doar pe o experienţă acumulată “în câmpul muncii”, poate cauza consecinţe deosebit de grave în planul funcţionalităţii inspectoratului şcolar, al organizaţiei, la toate nivelele şi pe toate palierele; totodată, delegarea atribuţiunilor unei persoane care şi-a dovedit, cu prisosinţă, în cadrul unor concursuri, incompetenţa, aduce şi serioase prejudicii de imagine ministerului, care girează o astfel de persoană, putând atrage consecinţe severe şi în planul răspunderii penale ori materiale în urma unor procese în care se va fi dovedit reaua-credinţă şi subiectivismul evident în delegarea succesivă a atribuţiunilor aceleiaşi persoane, total nepotrivite în a ocupa acel post. Se poate spera la nivelul societăţii, în general şi al sistemului de învăţământ, în special, la un progres real în planul optimizării proceselor activităţii desfăşurate numai printr-o conducere competentă, realizată de persoane care fac dovada cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor de a conduce într-o direcţie corectă organizaţia. Bibliografie: 1. Prună Ştefan, Managementul organizaţiei poliţiei, Ed.Universul Juridic 2012 2. Burduş, Eugen, Căprărescu G, Fundamentele managementului organizaţional, ed.Economică, Bucureşti, 1999. 3. Taylor, F, The Principles of Scientific Management, New York, Harper & Bros, 1967. 4. Montana, P.J., Charnov, B.N., Management, Barron s New York, 2000. 6. Zlate Mielu., Leadership şi Management, ed.Polirom 2004. 5. Stanciu Ştefan, Leovardis Cristina, Ionescu Mihaela, Stănescu Dan, Managementul resurselor umane, ed.Comunicare.ro, 2003. 6. Constantinescu D.A., Management, vol.I şi II, ed.Naţional, Bucureşti, 1998 7. Mody R.Wayne şi Noe M.Robert, Premeauxz R.Shane, 2002 8. Legea 1/2011 a educaţiei naţionale. 9. Codul de etică din învăţământ. 10. Ordinul SGG 400 din 2015 privind codul intern managerial în entităţile publice.

Raspunde
DOAMNA STOIAN (10 Jan, 07:05)
ISJ

Ieri telefoanele in inspectorat erau in foc.Se anunțau fosti directori sa vina cu cei noi cu demisia in "dinti"iar ei cu acordul semnat .Ce reprezinta acest lucru doamna? Păcat.

Raspunde
Ulmeni (10 Jan, 07:08)
Ulmeni

De ce ieri doamna Stoian ati pus-i pe doamna Pleda sa sune de urgenta pe Baboiu Doina sa vina cu acordul?Nu este jenant pt dumneavoastra?Ce acord?O sa trimitem o petiții si la minister sa vedem daca asa trebuia procedat?Nu inseamna ca iar vă puneti slugile in functie?Aveti zilele numărate si dumneavoastra. Prea de tot.

Raspunde
Directori (10 Jan, 10:20)
Isj

A fost o mare greseala sa promovezi un inspector general dintr-un partid, iar directorii sa fie din alt partid. S-au vazut asa caracterele mici si interesele mari si, mai ales, au pierdut scolile, copiii, prin toate ambitiile create.

Raspunde
berca (10 Jan, 10:38)
berca

La Berca s.a mers pe "continuitate" d.na Stoian, in familie, o adevarata dinastie. Asa de draga va este familia Neagu?oare de ce? Tot primaria a decis soarta scolii????

Raspunde
isj (10 Jan, 10:41)
eu

Demisia e un act unilateral. Nu trebuie aprobare. Doar se ia la cunostinta. Doamba inspector general e depasita de situatie.

Raspunde
... (10 Jan, 10:45)
eu

Demisia este un act unilateral. Doar se ia la cunostinta, nu se aproba.Doamna Stoian nu prea stie cum sa iasa din incurcatura.

Raspunde
Demisii Directori (10 Jan, 10:54)
George Șoroș

În toată această dezordine se fură cu o mare nesimțire. Primarul din Rîmnic, avînd mare nevoie de fonduri după cheltuielile din campanie și-a pus firma de casă să facă în vacanță lucrări la Economic din Rîmnic. Astfel i-au mai intrat în conturi o sumă consistentă prin intermediul unui coleg bun al sau din anii liceului. L-am monitorizat pe acesta și are o modalitate interesentă de restituit banii în conturile primarului, dar îî mai dă și cash din cănd ăn cand! Vom mai vedea ce se va întimpla ăn viitor!

Raspunde
asa (10 Jan, 11:16)
.....

Oare Alina directoarea de la Murgesti are bunul simt sa -si dea demisia? Sau asteapta indicatii de la prietenii ei de la ISJ.

Raspunde
Demisii directori (10 Jan, 11:23)
Mefisto

Așa se întimplă intr-o societate unde anormalitatea a devenit normalitate. Concursul de directori a fost orgnizat prost, deși intenția ministrului a fost bună. Acest concurs trebuia organizat în vacanța de vară, de catre ARACIP, iar din Comisia de Evaluare să nu facă parte membrii din județul respectiv , ci din alte județe, iar Primăriile sa nu aibă nici o atribuție. Trebuiau verificate prin probe de examen competențele manageriale, competențele informatice, obligatorie nivelul de cunoaștere a unei limbi străine, deoarece nu poți fi director fără sa nu cunoști o limbă straină. Competențele manageriale trebuiau verificate printr-o probă de 4 ore, în care pornind de la 4, maxim 5 obiective strategice date de comisie candidatul să schițeze un plan managerial, întrucat în octombrie majoritatea candidaților fie și-au folosit planurile manageriale existente, fie le-au luat de pe net din alte județe și le-au adaptat la unitățile lor. stfel, aveau o șansă reală și cei care nu erau pe placul primarilor sau care nu aveau relații la nivelul inspectoratelor. Așa se întimplă cand ai lideri de sindicat inculți care nu știi să prevadă în viitor. trebuia eliminată prostia asta cu atestatul de expert în management educațional, deoarece unii au ajuns să aiba acest atestat prin corupție, fiindcă directorii au semnat tot felul de hartii care nu aveau acoperire în realitate. Poate în acest fel ajungeau la conducere oameni competenți care aveau curajul să se mai opuna primarilor atunci cand în loc de 1.000 ron prețul real a unei achiziții, se plătea, ca exemplu 6.000 ron 1

Raspunde
Berca (10 Jan, 11:27)
Pingu

Daca ar fi fost ascultate telefoanele Inspectoarei generale(ceea ce nu sunt de acord) ati fi stiut de ce fam.Neagu este atat de,,indragita''de insp.La acestea mai adaugati si telefoanele date de Marcu (care trage...cu arcu).Urmarile se vad cu ochiul liber:elevii nu mai vor sa se inscrie la Berca.se vor desfiinta 2 clase incat multi profesori vor ramane fara ore,parintii sunt revoltati,tensiunile din scoala continua de mai multi ani fara ca Inspectoratul sa ia nici o masura.Peste toate jubileaza cei care au stat la baza distrugerii invatamantului din Berca:Marcu et Dinu.Asa ca d-na inspector mai lasati politica la poarta I.S.J.-ului.

Raspunde
despre alina (10 Jan, 11:29)
adina musat

nu va ganditi la Alina de la Muguresti ca este si ea un om, se simte folosita si umilita. ea afost aleasa de consiliul profesoral. directorul asteapta numai numiri....unde este dreptatea

Raspunde
Demisiile directorilor (10 Jan, 11:37)
Răspuns pt Așa!

Alinuța este o tipă draguță care știe să ne „ ungă” întotdeauna, știe la ce uși să bată, cui să dea telefoane. De acea o vom sprijini întotdeauna pe ceată tipă sumpikă!

Raspunde
Rasp pt demisie (10 Jan, 13:18)
1111

Da ai dreptate e o scumpica....si o deșteaptă.De aceea promovează examenele cu nota 2.

Raspunde
PTR demisie (10 Jan, 13:20)
Aaaa

O sa faci bubițe ca si Alinuța....

Raspunde
Primaria (10 Jan, 15:48)
Berca

Purtatorul de cuvant al Primariei raspunde la intrebarea ,,Tot primaria a decis soarta scolii?" pe care a pus-o un ,,specialist" in diversiuni invatate la istorie In primul rand d-l primar nu a fost consultat nici de ISJ, nici de PSD si nici de Consiliul profesoral al liceului in legatura cu ultima decizie de numire cu delegatie a d-lui Neagu Albert. Din partea d-lui primar nu s-au facut presiuni nici directe (a post plecat din localitate in perioada 5-8 dec.) nici prin intermediari pentru ca acesta sa-si dea demisia. De altfel administratia locala se afla intr-o relatie bazata pe respect fata de d-l profesor si spera intr-o buna colaborare fie si pentru simplu motiv ca cei mai multi au copiii elevi la clasele I-VIII. In al doilea rand, trebuie retinut si faptul ca d-l primar, imediat dupa demisia fostei conduceri, a incercat, la solicitarea unor cadre didactice, sa il sustina pe D-l Goidescu Ion pentru a fi numit directorul unitatii. In acest sens a batut pe la usile presedintelui partidului, al Consiliui judetean si nu in ultimul rand direct la Minister unde a solicitat chiar demiterea inspectorului general.Cu toate acestea nu a reusit motiv pentru care a fost acuzat pe retelele de socializare de neimplicare in ,,soarta scolii". In momentul in care posturile de directori au fost scoase la concurs d-l primar a facut tot ce-i statea in puteri pentru ca d-l Goidescu sa ia concursul, dar a picat la proba scrisa. In continuare, din lipsa altor solutii, a sustiunut-o sa fie numita cu delegatie d-na Laura care mai fusese cu ani in urma director si director adjunct, dar care nu a fost acceptata pe motiv ca fost demisa de fiecare data pentru grave abateri. In concuzie, d-l primar nu poate fi acuzat ca a decis soarta scolii. Cel mult poate fi acuzat ca nu a reusit sa-si impuna oamenii pe care i-a dorit.Si in aceste conditii considera ca este mai bine ca toti elevii si personalul angajat sa aiba un director cu delegatie care sa asigure managementul pana la organizarea unui nou concurs, la care sa participe toti cei care indeplinesc conditiile. Cu speranta ca lucrurile vor intra in normatitate, va dorim un an bun cu multe realizari!

Raspunde
Domnule Prim Procuror al PJ Bzîncepeți urmărirea penală inREM față de comentariile prezente! (10 Jan, 16:13)
Elena Panțuru

Ce educație dați copiilor noștri doamnă insp șef,nu mă convingeți că nu sunteți susținută politic de ruda dumneavoastră Bădulescu!

Raspunde
decizii (10 Jan, 18:10)
corectitudine

vor fi aprovare demisiile, care este motivul?

Raspunde
dezgust (10 Jan, 20:18)
prof

Dacă există asa ceva clar ca da, trebuie să fie cine trebuie pe post sa indobitoceasca..nici noi cei care ne făceam treaba ...vom fi spectatori să vedem noua conducere.Cei care au fost si au luat concursul au demonstrat ceva ceilalti sa meargă la sapa ..au mâncat banii si si-au bătut joc de colegi copii

Raspunde
Decizie (10 Jan, 22:26)
Demisie

Si dacă proaspătul director nu îsi dă demisia poate fi înlocuit cu fostul?

Raspunde
Directori (10 Jan, 22:30)
Laura

Se pare ca dl director Neagu,proaspat numit in functie la Berca,si-a descoperit si talentul de scriitor!Isi incepe mandatul aruncand diversiuni cu care crede domnia sa ca va avea succes,diversiuni,se pare invatate si la A.N.F.E.S.,nu doar la Facultatea de Istorie,cum zice dânsul.Se declara purtator de cuvant al primariei.Adica,domn Neagu,vreti sa spuneti ca primaria v-a sustinut sa ajungeti in functie?? Ai inceput deja sa minti.Faptul ca probabil nu s-au facut presiuni,tine caracterul domnului primar sau de alte circumstante si nu de chesiunea infailibilitatii tale pt care crezi ca ai fost numit...nu-ti face iluzii...si zici ca primarul l-a sustinut pe Goidescu in vara.Pai pe cine ai fi vrut sa sustina?poti tu contesta calitatea morala,pregatirea profesionala si manageriala a acestui om,care iti este si văr?? Eu,sincer,sa am asa un văr,m-as mandri cu el si m-as baza pe el,nu l-as desconsidera si ataca in mod perfid si acuns,fie chiar si prin intermediari.iti aduc aminte cum ai luptat pe fata impotriva varului tău la CP din vara,in situatia cu invalidarea,stii tu....si zici ca primarul a avut o dorinta sa o inlature pe dna general.Asta da prostie,sau de ce nu,minciuna.Dna general,sa nu credeti asa ceva.Sunteti o femeie puternica,venita prin concurs.cum ar putea sa va inlature cineva.daca nu poate un minister,poate un primar? Si de ce ar face-o??...Si mai zici ca Laura,colega ta,a fost si ea sustinuta pt functia asta..chiar imi vine sa râd,cu toate relatiile voastre,nu ati reusit sa aflati numele pe care si -l dorea primarul...si zici ca Laura nu a fost acceptata pt ca in trecut a avut abateri grave,cumva abateri de genul angajari ilegale,concedieri nejustificate,comasari absurde,distrugeri de familii,poprire pe saluriu pentru decizii abuzive si ilegale???? Abateri grave....e usor sa arati cu degetul,e foarte greu sa fii macar pe jumatate ca cel pe care il arati....si mai zici ca angajatii primariei te respecta pentru ca majoritatea au copii la scoala??Asta e,probabil,o speranta de a ta.Functia ,in sine,nu aduce sau nu impune respect.Faptele,da...Si sa nu te superi,dar mai insinua ideea ca ai fost singura solutie pt acesta functie,adica nu mai existau alte variante.Fii modest,ca ai de ce.Fii director,nu marioneta,fii manager,nu executant,cam asta asteapta oamenii de la un director.Respectul se acorda,apoi se primeste.In sufletele oamenilor se intra cu respect,cu grija,cu tact,cu atentie si nu batand cu pumnul in masa,cu intimidari,santaj si rautati.Invata din greselile predecesorilor tăi! Succes in relatia cu primaria,pentru ca de acolo vor veni sau nu toate resursele financiare.

Raspunde
rușine (10 Jan, 23:53)
saturat

Să ai concurs si să nu ai post..e strigator la cer ..va susțin oricine ati fi , mergeți mai departe nu lăsați incompetentii si cei care nu au verticalitate sa va doboare..aveti încredere in Dzeu..incredibil ...chiar slujiti banii atât de mult?eu sunt prof si vreau ca elevii si parintii lor sa fie respectati vreau sa fiu profesor cu adevărat si alti colegi de asemenea.Școlile care nu au director cu concurs să fie Desființate.Stăti acasă!Isj chiar nu va pasa de elevi deloc:cadre cu 253 note de 3 la examene analfabetismul in rândul cadrelor in crestere..TREZiTi-VĂ isj...iesim in strada la București .Asta vreti?Directori cu decentă nu cu afinități.Ce-ati învățat la cursul de management?sau nu l-ati făcut...stati ACASĂ ăstia fără

Raspunde
hh (11 Jan, 00:14)
ff

Bravo opinia camai putem scrie si noi aici ...putini dar poate vor avea curajul si altui sa scrie neregulile di scoală lor!

Raspunde
isj demiteri directori (11 Jan, 00:17)
roxana

va aduc la cunostinta ca la Scoala Gimnaziala Merei....profesorii au fost sunati azi, la ora 14 ca trebuie sa vina de urgenta la scoala pt ca au ceva de semnat. surpriza...fiecare cadru didactic venea , semna si pleca in registrul de procese verbale ale consiliului profesoral fara a se tine acest consiliu, pentru a putea fi repusa in functie d na director care a picat concursul. Mentionez ca au fost cadre didactice care nu au fost deloc anuntate si alte cadre didactice care nu au fost prezente dar apar semnaturile in registru....Directorul interimar a renuntat,dar mai sunt si alte cadre didactice care si-au dat acordul in sedinta din 19.decembrie.Va rog sa constatati si dumneavoastra abuzurile de la Scoala Gimnaziala Merei.

Raspunde
pentru falsa roxana (11 Jan, 08:55)
colega

Adelina Chiricioiu te rog sa nu te folosesti de numele meu!Consiliul profesoral de la scoala noastra s-a desfasurat la fel ca la toate scolile. Profesorii care si-au dat acordul in sedinta anterioara a fost pentru ca doamna nu putea sa participe dar acum ei au fost primii care au semnat pentru. Tu esti singura persoana din aceasta scoala care te ocupi numai de sesizari si reclamatii asa cum ai procedat si in celelalte unitati scolare pe unde ai mai functionat. Scoala Vernesti s-a bucurat nespus ca a scapat de tine. Atitudinea ta nu este demna de a fi cadru didactic.

Raspunde
Curaj (11 Jan, 10:22)
Alina Ignatescu

Mi se pare de bun simt ca atunci cand comentezi un articol sa iti dai numele si sa iti asumi ceea ce afisezi. Tupeul celor ce scriu sub diverse pseudonime este intotdeauna mai mare. Si inca ceva. Putem sa fim coerenti atunci cand scriem ceva, nu de alta, dar se presupune ca facem educatie unor copii. ,,Au plecat in registrul de procese verbale" ?

Raspunde
Ce val de demisii ? (11 Jan, 13:51)
Un profesor fără multe "DIPLOME"

Demisiile au fost cerute de către cele două șefe de la ISj sau/ si cu presiunea primarilor pentru a menține în "FONCȚIE" mințile "LUMINATE" care nu au promovat concursul sau nu au dorit să participe la concurs.

Raspunde
curaj (11 Jan, 14:55)
Costel Paulista

Sa sa facă ancheta la Scoală Merei ca asa s.a întâmplat. Dar cu cine? Cadre didactice parsive, sa le fie lor bine. Cu o floare nu se face primăvară!!!

Raspunde
Diversionistul (11 Jan, 15:57)
Berca

Am fost sunat de mai multi colegi pentru 2 comentarii .Anonimii considera ca un prof.de istorie,actual pensionar,ar fi postat acuzatii rautacioase la adresa fam .Neagu.Sunt de acord cu acele comentarii(in cea mai mare parte),dar nu stiam ca le-am scris eu.Acum daca tot sunt eu ,,specialistul''in diversiuni invatate la istorie,pot sa-mi spun si eu parerea.Cel care scrie in numele Primariei Berca ,nu cred ca este d-ul Neagu.Analizand cele scrise si observand contradictiile flagrante, cred ca este un bolnav psihic.Eu il stiu pe fostul coleg un om echilibrat.Adevarat ca am avut un coleg care nu prea trecea testele psihologice de la inceput de an scolar.Albert,il stii si tu,daca nu, intraba-l pe fostul tau coleg de catedra.Se desprinde atata rautate in acel comentariu,incat postacul cred ca acela este.Individul ,specialist in ,,divide et impera'',se ascunde si pe facebook sub alte nume,de obicei, de femeie(!,?).Vezi ca vrea sa te puna rau cu primarul.Nu profita ca este un fost elev al scolii si are mult respect fata de cadrele didactice.Cat despre aberatiile cu doamna inspectoare care ar fi fost amenintata de primar sunt de rasu-plansu.O vina o poarta si domnia sa care nu s-a interesat direct de situatia din scoala si nu a luat masuri radicale.Trebuia sa asculte opiniile tuturor cadrelor didactice,ale elevilor si parintilor.Domnul Goidescu,la fel si d-na Dumitrache,sunt doi colegi de baza ai scolii,cu multa experienta,asa ca nu mai aruncati cu noroi in dansii.Cand am scris la adresa sotiei,mi-am dat si numele pe acea retea de socializare.Repet,am afirmat ca directoratul este o palarie prea mare si sa nu mai fie influentata de cuplul toxic M.sI D.In rest,sa auzim de bine!

Raspunde
fraierii sistemului (11 Jan, 16:06)
ce demisii?

Demisiile au fost cerute de către cele două șefe de la ISj sau/ si cu presiunea primarilor pentru a menține în "FONCȚIE" mințile "LUMINATE" care nu au promovat concursul sau nu au dorit să participe la concurs.

Raspunde
Berca (11 Jan, 16:38)
Diversionistul

Erata Cand am scris la adresa sotiei nu mi-am dat numele asa cum dintr-o regretabila eroare a aparut in comentariul anterior. Am trimis doua materiale la News Buzau si care au fost publicate astfel: - Numiri ilegale la Berca, semnat un profesor, 15 iunie 2016; - Telenovela continua la Berca, semnat un bercar, 22 iulie 2016; Ambele materiale pot fi accesate si acum fara nici o modificare. Am facut aceste precizari pentru ca nu mai are rost sa ma ascund. Sunt eu, fostul profesor de istorie si imi asum responsabilitatea pentru tot ce scriu fiinca mi-au placut fetele, dar nu la conducere. Si am atatea de spus despre toate cate s-au perindat in viata mea, prin scoala si pe langa scoala. Dumnezeu mi-e martor! Sa ne-auzim bine!

Raspunde
ISJ (11 Jan, 17:29)
concurs

Acum comentariile curg. Oamenii au recapatat curajul de a se exprima. Fie si sub forma anonimatului. Cine nu e strain de sistem, citeste printre randuri si discerne. Pana acum, in celelalte etape ale concursului, numirilor, de ce nu aveau curaj sa se exprime, nici macar anonim?

Raspunde
demisie director Scoala Merei (11 Jan, 19:49)
parinte

D na Anton ...de ce va este teama sa reveniti la catedra?ati uitat ca nu va faceati orele si cand intrati la ore le dadeati copiilor de facut compuneri in loc sa le predati? Sau cand ati fost la Bruxelles si v-ati umplut buzunarele de la bietii parinti si ati fost descoperita? Va asteptam sa le predati si altora ca de acolo de sus ati uitat cum e sa fiti profesor!!!

Raspunde
fals (11 Jan, 19:56)
anonim

Cred că nu este vorba despre lipsa curajului, ci de modestie, oameni cu un caracter veritabil si frică de Dzeu.Când spui adevărul nu ti-e teamă, cu corectitudinea si obiectivitatea nu greșește nimeni.E simplu..doar lipsa reactiei asa cum am menționat, fie că esti din sistem ori ba

Raspunde
parinte (11 Jan, 20:00)
Merei

va legati de profesorii buni , dar pe cei care nu intra la ore si le mai pun si note mici copiilor cum ii mai numiti?? D-na director, daca tot ati picat concursul, mergeti la catedra, va asteptam, lasati locul si altor profesori pt. ca nu sunteti singura cu Spiru Haret la fara frecventa...va cunoastem de la Nenciulesti si stim despre cine vorbim...

Raspunde
Merei (11 Jan, 20:10)
Elena

Doamna Stoian va rugam sa incetati circul de la Merei.Aceasta mare doamna care vrea sa fie din nou directoare a fost la bazar chelnarita undeva in Calaras. A ajuns mare PROFESOR cu diploma de la Spiru. Habit nu are de romana si de pedagogie. Va rugam sa va gândit de 100 de ori inainte de a o promova. Din amana primarului si al lui Ghiveciu a devenit te to area cadrelor de la scoala. Aici nu se pune baza decât pr dansuri si asa zis "margelit "..Nu promoveaza decât pe doamna Lazar Aura si Grama Elena. Pacat de restul.Avem cele mai proaste rezultate la evaluare datorita ei.Va rugam faceti o ancheta la noi in scoala si o sa va convingeti

Raspunde
merei (11 Jan, 20:22)
PARINTE

ascundeti mereu greselile sub pres...D-na Alina, sunteti foarte curata, dar locul va este la oua cum altora le este la margele si dans si asa ne-am inbogatit!Plecati de la ore cu stirea directoarei si cand vin copiii acasa ne povestesc tot!Gata! S-a terminat cu colindatul..mergeti la ore..nu mai stati pe la primarie degeaba! Asa va acoperiti mereu!

Raspunde
Merei (11 Jan, 20:38)
prof

faceti ancheta la Merei..asa este...profesori care nu au fost prezenti au semnaturile in registru....

Raspunde
dire ctor (11 Jan, 20:39)
Merei

camerele de supraveghere spun tot....

Raspunde
Director demis (11 Jan, 20:42)
Parinte Monteoru

d-na director cand ati fost demisa data trecuta ati divortat...acum ca sa fiti repusa trebuie sa va casatoriti!!!!

Raspunde
jigniri (11 Jan, 20:46)
merei parinte

din dobotoci d-na Alina nu ne scoateti copiii si d-voastra vorbiti de atitudine?stiti ce semnati pe la scoala?cand erati directoare si vi s-au furat calculatoarele nu stiati!!

Raspunde
directorat (11 Jan, 21:56)
fost prof Merei

La Merei sunt 3 tabere: una a directoarei, una contra ei si alta neutra. In timp ce tabara pro se cearta cu cea contra, sub supravegherea celei neutre, dna Anton isi rotunjeste conturile din investitiile supraevaluate: o bucatica de gard- un miliard si altele. Sa se faca o ancheta serioasa pe aceasta tema

Raspunde
directori (12 Jan, 02:05)
roxy

oare cum ati aflati stimati directori ca trebuie sa duceti la ISJBz in 10 ian 2017, pana la ora 16 procesele verbale ale Consiliilor profesorale in care directorii care refuzau directoratul erau inlocuiti tocmai cu d-voastra cei picati,culmea, nu de la ISJ? totul se face la vedere si nimeni nu constata nimic,totul e roz pentru PSD

Raspunde
Scoala Merei (12 Jan, 07:23)
Draghiciu

Nu vezi Adelina Chiricioiu ca mori cu dreptatea.n mana? Tu esti singura împotriva tuturor cadrelor didactice de la Merei pentru ca dna Anton are studii de manipulare in masa. Nu au coloana vertebrală profesorii, care au studii, tac si fac ce li se spune , sa le fie bine. Alina nu.i vorba de greseli in exprimare, e realitatea pe care nu o vreti sa apară si sa terminam cu panarama. Daca se va face ancheta, tot fosta chelnerita, femeie de serviciu va castiga pentru ca ii place pulitica. Asa ca mrgem mai departe cu hotia, smecheria, incompetenta, prostia , ce sa mai vorbim. Adios

Raspunde
Dezvaluire (12 Jan, 13:20)
Ghita

Daca ghita face atatea dezvaluiri la tv o sa fac si eu aici,chiar daca sunt un copil.Păi,la scoala noastră,nu va spun unde,inca,intro zona de munte a judetului,exista un profesor care nu isi face orele cum trebuie.Ne povesteste de mâncăruri facute de el,de masini,de inmultirea pasarilor si peștilor,ne spune ce se discuta la sedintele cu profesorii si ca sa va mai zic ceva si care taie cocosi in timpul orelor.L.am urmarit noi,ca aveam ora libera atunci,cu niste copii mai mari si am vazut ca acesta a iesit din școala si a plecat.stim si unde si de ce.Multe se intampla in scoala noastră si nimeni nu vede.Directoarele nu erau atunci la svoala si chear daca ar fi nu au tupeu sa se lege de taietorul de cocosi

Raspunde
pt Adelina Merei (12 Jan, 16:08)
flori

ancheta spune tot,camerele video de asemenea insa cuvantul profesorilor lasa de dorit! Ce educatie faceti la Merei cand toti profesorii si invatatorii buni au plecat datorita incompetentelor celor care au ramas.Intrebati parintii copiiilor despre situatia reala. Cati profesori au patit-o? Adelina stai linistita ca dupa tine vor mai fi si altii.Acum sunt niste lingai care inrind mana la ore peste norma. Eu am vrut informatica acoli,dar nu s-a putut.Orele nu au fost scoase le ocupa informaticianul.Cunosc realitatea dar nu ai cu cine discuta.Esti bun si te da la o parte.Domina prostia.Doamne ajuta!

Raspunde
Merei (12 Jan, 16:17)
roxana

pe camere se vede tot dar cine sa le verifice cand Isj si Sindicatul bat palma cu scoala.....Faceti ancheta si apoi sa vedem cum se iese cu catuse nu cu repunere in functie a fostei directoare pentru toate facaturile de aici.Apropo...De ce avem nevoie de cabina de dus in scoala, cine se spala? Si pt directoarea interimara care si-a dat acordul sa fie numita si apoi s-a razgandit am intrebarea: V-a fost frica si v-ati dat la o parte? Rusine....Ancheta vrem toti parintii! Ne lovesc copiii si asa decidem sa nu-i mai ducem la scoala de frica lor!

Raspunde
merei (12 Jan, 16:25)
anonim

verificati pe "scandal merei" pe internet si veti vedea de ce este in stare sa faca d-na exdirectoare anton...asa a facut cu religia...asa a facut cu d-na de geografie, cu d-na prof cu care este in litigiu acum, cu toti profesorii care i- au ore in sedinta publica si cand vin la scoala peste noapte dispar orele.Totul este stiut de Isj.Cu ei se facetotul.Cum sa faca ei ancheta daca ei stiu deja.Doar nu va asteptati sa scoata gunoiul de sub pres ei care l-au bagat! Tupeul o caracterizeaza pe exdirectoare si uite ca tot spera la scaun.La munca nu la intins mana! Cum ati reusit sa cumparati apartament copilului in buricul Bucurestiului, divortata si cu un salariu.Acum l- ati trimis peste hotare ca va este teama de DNA.

Raspunde
Circ și la Sărulești (12 Jan, 16:28)
Un psd-ist

La noi in comuna se cântă melodia "S-a rupt lanțul de iubire". Așteptăm cu interes cine va pune batista pe țambal si va da tonul și la altfel de " MELODIi"

Raspunde
scoala nu vorbe (12 Jan, 21:42)
Parinte Merei

Doamna Adelina, doamnelor si domnilor profesori, lasati naibii cine e director si cine nu, cine are casa sau apartament si cine nu, cat a costat gardul, dusul etc si ocupati-va timpul cu educatia copiilor nostri ca se duce tara de rapa. Va certati pe o functie mai tare ca tiganii de la satra.Ce sa inteleaga copiii, ce sa inteleaga parintii? Acestia sunt cei care ne educa odraslele? Dureros!! Rusine sa va fie! La toti!

Raspunde
Alt cantec (12 Jan, 23:21)
Alt psd-ist

Domnule prim pesedist, de ce nu te-ai dus la concurs? Acum ascultă melodi8le cantate de alții.

Raspunde
Director (13 Jan, 01:00)
Anonimus

Stimate domn sau doamna, părinte de copil,aveți dreptate!Din fericire nu am legătură cu cazul școlii dvs,lucrez intr o alta scoala unde nu sunt probleme,cu un colectiv respectabil și o conducere de nota zece.insa ,nu credeți că atunci când se exercită presiuni asupra profesorilor actul de educație are și el de suferit? Ganditi_va la acești oameni,care solicitați deja de copii,trebuie să facă fața atacurilor din interior.scoala este locul lor de munca,nu vin să se distreze acolo.daca vii stresat și pleci stresat atunci cum sa mai ai liniștea necesară să faci ore și educație când știi că ești vânat, urmărit,acuzat....Dragi părinți,poate că a venit timpul sa vă implicați și dvs in aceasta luptă.sprijiniti profesorii care merita asta.ei sunt cei în grija cărora vă lăsați copiii jumate de zi in 24 de ore,deci aveți încredere în ei.sunt amenințat,au familii,copii,necazuri și nu mai au nevoie și de răutățile directorilor care vor sa le calce în picioare personalitatea(desigur,nu toți directorii,dar sunt destui).Este timpul să fiți alături de noi,de cei care zi după zi va veghem și va educam copiii,cum știm și cum putem mai bine,cu grijă și responsabilitate

Raspunde
Si seriosi (13 Jan, 10:49)
Sa fim obiectivi

Este inutil sa o tot criticati pe Anton Maria incontinuu ! De vina nu este ea ! De vina este marea masa a cadrelor didactice de acolo care a renuntat la propria demnitate si a imbratisat pe deplin sloganul ,, Capul plecat sabia nu taie ,, ! Nici pe vremea lui Suleiman Magnificul nu au existat asemenea persoane umile gata sa renunte la tot si sa multumeasca degraba pentru ca au dreptul sa respire ! Pana la urma fiecare primeste ce merita ! Asa director,asa colectiv,asa scoala ! Halal sa le fie !

Raspunde
Berca si Merei si etc (13 Jan, 18:02)
Catalin

Nu va mai plangeti atat. Ca vad ca suferiti de mania persecutiei. Daca va faceti treaba la clasa, nu cred ca va vaneaza sau ameninta nimeni. Daca fiecare isi vede de treaba nu cred ca ar avea cineva ceva sa va reproseze.

Raspunde
Mihai (13 Jan, 20:25)
si etc

Sunt in fiecare scoala persoane care in cea mai mare parte a timpului mor de grija altuia. Si nu putine. Depinde totusi de echilibrul pe care directorul reuseste sa il realizeze. Din pacate multi au informatori, pt ca e cel mai usor de controlat si manipulat. Divide et impera.

Raspunde
Demisii (20 Jan, 08:45)
Directori

Pana la urma cate demisii au fost si ce reveniri?

Raspunde
zero (20 Jan, 19:36)
prof

cred că nu au mai fost...sau stie cineva?Când se va organiza următorul concurs?

Raspunde
ISJ (20 Jan, 21:55)
Directori noi sau

La Seminar cine mai e director acum?

Raspunde
d (25 Jan, 16:44)
p

Directori în august

Raspunde
d (25 Jan, 20:49)
p

Pana atunci mai dau un concurs.

Raspunde
Ce val de demisii (26 Jan, 15:46)
un fidel al comnetariilor( un "laş" după unii)

Aşteptăm cu nerăbdare noi "promovări" din rândul celor picaţi la concurs. Trebuie să ai mare tupeu şi nereşinare să promovezi PROSTIA. Oare câţi directori, care au picat concursul, au fost repuşi în funcţie? RUŞINE, RUŞINE şi iar RUŞINE doamnelor inspectoare. HALAL ÎNVĂŢĂMÂNT ROMÂNESC .

Raspunde
directori muti (26 Jan, 17:59)
prof

Si care nu stiu sa vorbească...pentru toti dir: Nu e suficient să detii funcția si sa iei banii...scolile fără verticalitate sunt cele vacante..vedeti lista de pe isj

Raspunde
sem ii (07 Feb, 16:44)
dir

Noi directori din sem ii, pentru școlile care nu au avut un prof in corp experti...in urma încheierii concursului pentru experți!Ar fi foarte bine dacă nu e doar un zvon...măcar ar fi dati jos cei numiti si care nu sunt in corp experti.O bilă albă pt isj

Raspunde
dir (07 Feb, 16:50)
nemulțumiri

Poate sunt scoli care vor pe cinevași din afară care a trecut de experti in aceasta etapa..sa se mai schimbe ceva..poate fi obiectiv cel din exterior..isj faceti numiri prof experți in management acolo unde stiti ca nu erau cu astfel de concurs

Raspunde
da (07 Feb, 20:46)
bun

Poate la Merei..avem nevoie de un dir cerebral

Raspunde
Gigel (08 Feb, 16:06)
Fronea

Mei dar ce-i la merei si la isj...nebunilor! Nu mai poate omu' sa fure cinstit de voi.Railor! Nu poate omu sa mai faca un bairam sau un parastas la scoala ca va sculati voi cu seriozitatea corectitudinea sau competenta. Traiti in Rumania...Nu cred ca a fost vreun postac de-aci in strada. Snobilor...vreti sa scoateti castanele din foc cu mana altuia...Hai cam m am distrat destul cu voi.

Raspunde
nou (09 Feb, 12:58)
schimb

Si la Ulmeni vrem director nou din corp experți

Raspunde
Ion, Ion, Ion, etc. (09 Feb, 18:54)
Schimbare

Si la noi la Liceul Berca vrem director din corpul de experti! Actualul director Neagu nu face parte din acest corp si a fost numit de ISJ fara consultarea Consiliului profesoral. Intre timp au fost admise in corpul de experti 4 doamne profesoare si oricare dintre ele are sustinerea majoritara a colegilor si in plus si a administratiei locale. ISJ poate sa indrepte greselile facute in ultimul timp.Mergem inainte!

Raspunde
trebuie să luptăm pentru drepturile noastre (10 Feb, 07:37)
bravo

Sunt si eu de acord..in toate școlile unde dir ales nu este in corp experți sa fie demis.Să fie verificat de isj..si numit conform metodologiei cel admis in corp.Vrem o tara fără manipulare maselor.Sunt oameni inteligenti care nu acceptă doar sugestii , au ceva de spus este viitorul nostru si al copiilor.Sa nu lăsăm toti semi- analfabetii sa conduca doar ca sunt favoriti de primărie...Im rural este o nebunie...ce performanta la cls?!Pomană ..Sfatul meu: Mergeți la concurs sau lasati-i pe experți!

Raspunde
Bairame si parastase (10 Feb, 08:31)
Gigel

Nu e nimeni de vina ca ajung in functii rateuri intelectuale cu licee industriale. Tara ne vrea prosti. Daca vb aici pe radiosant nu se schimba nimic. Iesiti in strada...dati prostii cu relatii, cu anumite cursur, cu tupeui si fara scoala la o parte si faceti ceva cu copiii nostri.

Raspunde
ne-am saturat (10 Feb, 09:19)
intelectual

Isj de ce nu luati atitudine? Oamenii vorbesc despre progres, nu mai lasati la decizia c.p.ca multi dintre ei se complac...haideți să nu mai facem compromisuri!Sa mergem la insp .sa solicităm explicații.Sunt sigur că si dle insp sunt de acord cu noi si vor respecta legea.Dar dacă nimeni nu merge până la capăt nu se schimbă nimic.Aveti dreptate vb aici spre bucuria celo in cauza.Multi se regăsesc aici in ex negative.Va dati seama , ce tupeu si caracter abject sa ai...sa taci si sa mergi înainte.Nu asa ttrrbuie sa acceptam sa trăim., in special in instituții de formare a personalității

Raspunde
directori cu concurs (10 Feb, 09:52)
optimist

Sau măcar in corp experți.Sa se respecte metodologia .Cons prof nu are dreptul sa aleagă dacă nu există prof un corp experți...acum dacă există in vreo scoală sa meargă sa solicite postul

Raspunde
pentru viit copiilor nostri si al elevilor nostri (10 Feb, 09:54)
expert

M-ar interesa si pe mine solicitarea postului de dir...si eu am fost admisa in corp experți..sunt pentru concurs dar până atunci jos cu restul

Raspunde
fără concurs (10 Feb, 10:58)
director

V-am făcut pe toti noi astia fără concurs..Degeaba sunteti destepti.Altă întrebare!Vă desfid!

Raspunde
intrebare (10 Feb, 13:44)
alta

Poate plecati de bunăvoie, nu asteptati sa fiti inlaturati..ce cautati in fct dacă nu sunteti experți?Cersetori la nivel înalt , si ciocu mic la isj!Oricum v-ati pus amprenta credeti sau nu toti sunt dezgustati de voi, ca recunosc saunu !

Raspunde
Cainii latra ursoaica merge (10 Feb, 20:26)
Derector

Nu mai urlati la luna plina ca aduce ghinion. Stati cumintei si ciocul mic. Daca nu bagam titulari pe usa din dos cu 253 pe licentiatii pe bani erati si acum suplinitori. De unde va luati curajul de a initia o discutie?

Raspunde
si resemnare (13 Feb, 22:16)
tacere

Toată lumea așteaptă concursul din august...unii spera sa nu se mai tina..ce credeti?Va fi o concurenta acerbă si sper sa avemnumai directori cu concurs, nu toti incompetenții!Poate după ce se finalizează concursul experți prin ordin, mai suna isj si mai numește dintre experți până la concurs.Cel Putin ei pot participa la alt concurs..cei pusi acum fără a fi experți nici nu pot participa...sper să nu-i lase din toamna.Sa mergem la concurs sa nu lăsăm scolile conduse de oameni goi pe interior cât si exterior

Raspunde
resemnare (19 Feb, 00:45)
neputinta

La concurs vor participa cei care acum sunt pe posturi. Acestia vor fi si cei care vor promova si isi vor mentine pozitia. Exceptiile, mai multi candidati intr-o scoala sau in alta scoala, vor fi putine sau deloc. In toamna aceste exceptii au fost f putine si inutile. De ce nu ar exista si derogari pentru cei care nu sunt inca in Corpul de experti?! Important e sa fii in gratiile ISJ-ului.

Raspunde
concurs (19 Feb, 16:39)
raspuns

In toamnă pot participa doar prof din corp experți, cei care sunt acum dir si nu sunt in corp nu vor putea participa la concurs. concursul este doar pentru cei din corpfie ca acum sunt directori sau nu.Nu se pot da derogări pentru cei care nu sunt.Si pot concura mai multi pentru aceeași scoala sau mai multe scoli.Chiar ministrul a mentionat ca nu va renunța la concurs pe viitor.Va fi un concurs pentru experți

Raspunde
Alt raspuns (19 Feb, 22:18)
Concurs

Pai concurs va fi. Asta e clar. Experti vor deveni. Vor participa cei care trebuie. Despre restul, ne vom convinge. S-au mai pierdut si in runda trecuta documente pe platforma, s-au admis exceptii de la metodologie, au fost reveniri, unele necesare.

Raspunde
concurs (21 Feb, 17:06)
corect

Asta asa este...e Romania, doar.Toti vrem nimeni nu face nimic.Cati dintre cei de aici ar avea curajul sa facă unmemoriu si sa meargă la isj cu tv , mai departe la minister...cum au făcut cu protestele jos Grindeanu?!

Raspunde
Un pixel (21 Feb, 21:43)
Corect

Cate memorii depuse la ISJ sau minister de-a lungul timpului s-au solutionat in favoarea petentului? Cele mai multe sunt hilare, dar sunt si sesizari serioase. Sa nu uitam ca sunt inca scoli sub ancheta altor institutii ale statului. Si care tv se arunca in asa aventura? Indicii ar fi pe aici destule.

Raspunde

Stiri Agerpres

Țiriac critică proiectul "România în mișcare" și spune că Guvernul ar trebui să aloce sume mai mari sportului
Joi, Noiembrie 23, 2017 16:37 PM

Fostul tenisman Ion Țiriac, în prezent om de afaceri, a criticat, joi, proiectul "România în mișcare", anunțat de ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca, în cadrul Conferinței Naționale "Trecut, prezent și viitor în sportul românesc", precizând că suma alocată, 9 milioane de lei, este insuficientă și ar trebui mărită de Guvern.

Muzeul Național Cotroceni deschis publicului de Ziua Națională a României
Joi, Noiembrie 23, 2017 16:37 PM

Muzeul Național Cotroceni sărbătorește pe 1 decembrie Ziua Națională a României printr-o incursiune fascinantă în istoria locului unde Regele Ferdinand a semnat "Proclamația către țară" (15 august 1916), prin care se afirma idealul național - unirea Transilvaniei și Bucovinei cu România, informează un comunicat transmis, joi, AGERPRES.

Actrița Stela Popescu a murit (fișă biografică)
Joi, Noiembrie 23, 2017 16:35 PM

Actrița Stela Popescu a murit, la 23 noiembrie 2017, la vârsta de 81 de ani. Artista a fost găsită decedată la domiciliul său.

Hunedoara: Un nou telescaun a intrat în probe în stațiunea Straja
Joi, Noiembrie 23, 2017 16:28 PM

Un nou telescaun a intrat joi în probe în stațiunea Straja, din Valea Jiului, instalația de transport pe cablu urmând să asigure legătura între cabana veche și Vârful Mutu (1.737 m), ceea ce va permite schiorilor să poată folosi trei dintre cele mai bune pârtii din zonă: Lupului, Canal și Mutu.

Ministrul pentru Românii de Pretutindeni a vorbit cu ambasadorul Italiei despre cazul româncei sechestrate
Joi, Noiembrie 23, 2017 16:27 PM

Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Andreea Păstîrnac, a vorbit, joi, cu ambasadorul Italiei, Marco Giungi, despre cazul româncei sechestrate timp de 10 ani în peninsulă, anunță un comunicat al ministerului, transmis AGERPRES.

OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
mai multe poze »
TOP COMENTARII
CELE MAI CITITE ARTICOLE
23 Nov, 11:46 si-a vazut sacii-ncaruta
Muzgoci fripturistul a comentat pentru articolul Social-democratul Doru Muzgoci părăsește Consiliul Județean:
Se vorbeste despre o euglena care s-a tarat toata viata sa-i fie cald lui si numai lui.A plecat sa distruga si Patarlagele precum a facut cu Nehoiu.Apropo;a inceput sa functioneze central din Nehoiu?
23 Nov, 11:28 De ce?
sorin a comentat pentru articolul Social-democratul Doru Muzgoci părăsește Consiliul Județean:
StimATA REDACTIE A ZIARULUI de ce nu mai postati comentariile la articolul de mai sus? A telefonat MUZGOCI sau dl.Ciolacu sa nu mai postati.Chiar daca nu mai postati,lumea stie cine este domnul Muzgoci.Dl Muzgoci=superficial,impostor .
23 Nov, 10:24 IMPOSTOR
NEHOIANUL a comentat pentru articolul Social-democratul Doru Muzgoci părăsește Consiliul Județean:
Da paraseste functia de consilier judetean,deoarece vrea sa ajunga dir.la ITM-BUZAU.Sa angajat la primarie la PATARLAGELE sa poata primi calitatea de functionar public.Referitor la spagile care le lua la PDL NEHOIU este perfect adevarat.
Google PageRank Checker