Un proiect de ordin al Ministerului Mediului, pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane, se află în dezbatere publică. Potrivit acestuia, municipiul Bucureşti şi municipiile reşedinţă de judeţ vor putea achiziţiona, prin intermediul unui nou program de finanţare nerambursabilă, mijloace de transport în comun mai puţin poluante.

Scopul programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii aerului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ca urmare a utilizării autovehiculelor mai puţin poluante în transportul public local de persoane. Obiectivul acestuia constă în diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin punerea în circulaţie a autobuzelor electrice, autobuzelor electric hibride, autobuzelor alimentate cu gaz natural comprimat (GNC) şi a troleibuzelor. În acelaşi timp, obiectul programului îl reprezintă achiziţionarea de autobuze electrice noi, autobuze noi electric hibride, autobuze noi alimentate cu GNC şi troleibuze noi, prin finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul pentru mediu, din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (GES). ,,Finanţarea programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru Mediu, în limita creditelor de angajament şi creditelor bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru Mediu, aprobat conform legii. Programul are caracter multianual şi se desfăşoară la nivel naţional. Finanţarea programului nu constituie ajutor de stat în sensul prevăzut în Comunicarea Comisiei privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este menţionată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi al Regulamentului nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători”, se menţionează în proiectul de ordin al Ministerului Mediului.

Finanţarea nerambursabilă, asigurată de Autoritate, se acordă în cuantum de până la 80% din preţul de achiziţie al autobuzului/troleibuzului. Suma maximă finanţată în funcţie de numărul de locuitori este: între 35.000 şi 200.000 locuitori – buget maxim 20.000.000 lei; între 200.001 şi 400.000 locuitori – buget maxim 110.000.000 lei; peste 400.001 locuitori – buget maxim 340.000.000 lei.

Finanţarea se acordă prin modalitate nerambursabilă, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului. Contribuţia proprie a solicitantului şi cheltuielile neeligibile vor fi asigurate din surse financiare proprii. Este eligibil proiectul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: autovehiculele solicitate prin cererea de finanţare vor fi din categoria M3: autobuze electrice, autobuze electric hibride, autobuze alimentate cu GNC sau troleibuze; proiectul pentru care se solicită finanţare nu a beneficiat şi nu va beneficia de o altă finanţare pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, din alte fonduri naţionale sau/şi comunitare. Sunt considerate eligibile următoarele cheltuieli efectuate în cadrul programului: cheltuielile pentru achiziţionarea autobuzelor electrice, electric hibride, cele alimentate cu GNC noi şi a troleibuzelor noi; dacă aceasta este nedeductibilă.

,,Monitorizarea finanţării acordate în cadrul programului se face de către structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor, pe o perioadă de trei ani de la înregistrarea raportului de finalizare la Registratura Autorităţii. Este obligatorie înmatricularea permanentă, pe numele beneficiarului, a autovehiculului noua chiziţionat în cadrul programului, în termen de 90 de zile de la data procesului verbal de predare-primire a acestuia, precum şi asigurarea CASCO a acestora, pe toată durata de monitorizare”, se mai arată în proiect.

Beneficiarul va menţine investiţia realizată, asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare în perioada de garanţie stabilită de către producător. Este interzisă înstrăinarea sau grevarea cu sarcini a autovehiculului nou achiziţionat în cadrul programului, în perioada de monitorizare.

DISTRIBUIȚI
loading...