Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură anunță potențialii ­be­neficiari că p#nă doar p#nă joi, 31 ianuarie 2019 inclusiv, se depun cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitățile de motorină achiziționate și utilizate în agricultură, aferente perioadei 1 octombrie-31 decembrie 2018 (trimestrul IV al anului trecut). Cererile se depun la Centrul Județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Buzău de către administratorul ori reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul ori reprezentantul legal și este însoțită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenței dintre rata accizei standard și rata accizei reduse (stabilită la 21,00 euro/1.000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură a cărui valoare unitară este de 1,7385 lei/litru.

Pentru sectorul vegetal, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de următoarele documente: documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz; situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care se soli­cită acordarea ajutorul de stat prin rambursare; copie a facturilor sau a bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de v#nzător pe numele solicitanților; copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare; adeverință în original de la Re­gistrul agricol cu suprafețele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit ­modi­ficări față de cererea de acord pentru finanțare; adeverință în original de la Direcția pentru agricultură județeană pentru suprafețele plantate cu vie nobilă, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

Pentru sectorul zooteh­nic, cererile de plată pentru rambursare se depun înso­țite de următoarele documente: situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei pentru care se soli­cită acordarea ajutorul de stat prin rambursare; copie a facturilor sau bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de v#nzător pe numele solicitanților; situația privind calculul efectivului rulat sau a efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar și vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz; copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente; copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

Pentru sectorul îmbună­tățiri funciare, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de urmă­toarele documente: situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru irigații, aferentă perioadei pentru care se solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare; copie a facturilor sau bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de v#nzător pe numele solicitanților; situația centralizatoare a cantităților de apă pentru irigații; copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar/procesul-verbal de confirmare a volumului de apă livrat pentru irigații, întocmit de către orice furnizor de apă de irigații; situația suprafețelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se soli­cită ajutorul de stat; copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare; dovadă cont trezorerie dacă au intervenit modificari ale coordonatelor bancare față de cererea inițială.

Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu ­ori­ginalul de către solicitantul sprijinului, însușite prin semnătură și vor purta sintagma ,,Conform cu originalul”.

DISTRIBUIȚI
loading...