Inspectorii fiscali buzoieni au identificat, în urma controalelor efectuate la firmele din judeţ, opt domenii cu grad ridicat de risc la evaziunea fiscală. Este vorba despre comerţul cu amănuntul şi ridicata, transporturi, turism, producerea şi valorificarea mărfurilor agroalimentare, construcţii, prelucrarea şi exploatarea materialului lemnos, producerea şi ­co­mercializarea produselor ­ener­getice şi accizabile şi producerea şi valorificarea alcoolului.

Ca urmare a analizei referitoare la contribuabilii aflaţi în administrare, ţinând cont şi de comportamentul fiscal al acestora şi de constatările organelor de inspecţie fiscală la controalele efectuate, din prisma domeniilor de activitate cu grad ridicat de risc la ­eva­ziunea fiscală, ordonate în funcţie de valoarea sumelor suplimentare atrase, situaţia pentru perioada ianuarie–septembrie 2018 se prezintă astfel (vezi tabelul de mai jos)

În domeniul producerii şi comercializării mărfurilor agroalimentare, inspectorii au efectuat, în perioada sus-amintită, 210 controale, în urma cărora s-au identificat societăţi agricole care nu au înregistrat în evidenţa contabilă veniturile rea­lizate, au efectuat înre­gistrări contabile care nu reflectă situaţia fiscală având ca efect deconturi de TVA cu sold negativ şi  achiziţii de bunuri supuse măsurilor de simplificare şi achiziţii intracomunitare de bunuri pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă) evidenţiate doar în jurnalele de cumpărări, fără a fi înre­gistrate în evidenţa contabilă, în rulajele conturilor de TVA deductibilă şi colectată;  desfăşurarea de activităţi economice de co­mercializare a cerealelor cu caracter de continuitate, fără a se solicita înregistrarea în scopuri de TVA la depăşirea plafonului de scutire şi obţinerea de venituri care nu au fost înregistrate şi declarate organului fiscal teritorial.

În domeniul comerţului cu amănuntul şi cu ridicata, ,în urma celor 96 de controale s-au constatat deficienţe ce au vizat existenţa de stocuri scriptice de mărfuri în evidenţa contabilă fără a mai exista faptic, acestea fiind valorificate fără forme legale, şi neînregistrarea în totalitate a veniturilor obţinute din comercializarea acestor mărfuri; înregistrarea de operaţiuni comerciale consemnate în documente justificative în evidenţa contabilă care nu reflectă o stare de fapt reală, reprezentând în fapt circuite scriptice de tranzacţionare succesivă;  înre­gistrarea de operaţiuni comerciale de aprovizionare cu mărfuri industriale care în realitate nu au avut loc, fiind diminuată astfel masa impozabilă, cu sustragerea de la plata impozitului pe venit şi a TVA datorate bugetului consolidat al statului; înregistrarea de achiziţii intracomunitare de mărfuri fără prezentarea documentelor justificative şi de livrări intracomunitare fără a fi identificate facturile de livrare sau fără a fi prezentate documente care să ates­te transportul bunurilor.

În construcţii se fac lucrări fără contracte

Şi în construcţii, inspectorii fiscali au constatat, în cele 35 de verificări efectuate la societăţile din judeţul Buzău, deficienţe privind neînregistrarea în evidenţa contabilă a veniturilor rea­lizate (lucrări executate fără contract, fără facturarea veniturilor aferente, nedeclararea şantierelor ca puncte de lucru);  înregistrarea în evidenţa contabilă a unor cheltuieli cu achiziţii de materiale în baza unor facturi fiscale despre care există indicii că nu avut la bază operaţiuni reale, fiind emise de firme care nu confirmă tranzacţiile, sunt de tip ,,fantomă”, sau de la contribuabili declaraţi inactivi, radiaţi sau neplătitori de TVA, precum şi înregistrarea în evidenţa contabilă de facturi pentru prestări de servicii de consultanţă fără a se prezenta documentele care să justifice prestarea efectivă a acestor servicii (situaţii de lucrări, procese -verbale de recepţie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de piaţă sau orice alte materiale cores­punzătoare).

Nici transportatorii nu au scăpat de verificările inspectorilor fiscali care, în cele 11 controale, au constatat numeroase nereguli, printre care amintim: neprezentarea documen­telor justificative pentru cheltuielile efectuate, res­pectiv înregistrarea de cheltuieli cu combustibilii fără bonuri de consum şi foi de parcurs, precum şi fapte ce pot face obiectul prevede­rilor Legii nr. 241/2005, ­res­pectiv ascunderea bunului ori a sursei impozabile, pentru care s-au înaintat plângeri penale;  înregistrarea în evidenţa contabilă a unor achiziţii provenind din operaţiuni fictive, deoarece mărfurile înscrise în facturile întocmite pe lanţul comercial furnizor – clienţi nu au circulat niciodată.

Pe parcursul celor cinci controale efectuate de inspectorii fiscali în domeniul exploatării şi prelucrării materialului lemnos, deficienţele semnalate au vizat aplicarea eronată a măsurilor simplificate pentru veniturile realizate şi necolectarea TVA aferentă livrărilor către agenţi economici neîregistraţi în ­sco­puri de TVA şi înregistrarea de cheltuieli care nu au la bază documente justificative. În scopul combaterii evaziunii fiscale, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău a acţionat şi pe linia cooperării administrative şi a schimbului de informaţii intracomunitare în domeniul taxei pe valoarea adaugată, prin utilizarea sistemului informatic VIES (VAT Exchange Information System).

DISTRIBUIȚI
loading...