27 de ani
de presa libera
Joi, August 17, 2017 16:33 PM

Actualitate

Cine sunt cei cincizeci de falși revoluționari „cu rol determinant“ la Revoluția din ‘89, identificați la Buzău de Parchetul General ?

de Vali MARINESCU
Actualitate  |
17.03.2017, 00:00
7343

   Zeci de buzoieni au primit in­dem­nizații de „revoluționar cu rol determinant“ la Revoluția din 1989 în baza unor certificate false, este concluzia Parchetului General.

   Zece persoane au fost trimise joi în judecată de procurori ai Sec­ției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul comerțului cu certificate false de revolu­țio­nar. Este vorba despre ADRIAN SANDA (la data faptelor având funcția de secretar de stat al Secre­tariatului de stat pentru recunoaș­terea meritelor luptătorilor împo­triva regimului comunist ins­taurat în România în perioada 1945-1989 - SSPR), DENISA-CORINA TĂ­NASE (fost secretar gene­ral al SSPR), CRISTINA-VA­LEN­­TI­NA CECHI (fost șef serviciu Departament pentru Revoluționari din cadrul SSPR), sub aspectul săvârșirii a cinci infracțiuni de abuz în serviciu cu consecințe deo­se­bit de grave și a patru infrac­ți­uni de abuz în serviciu, GHEOR­GHE NEAGU, sub aspectul să­vâr­șirii a trei infracțiuni de trafic de influență; IOSEF IO­NEL, sub aspectul săvârșirii a trei infracțiuni de trafic de influență și a trei infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată (sub forma instigării); CIPRIAN ALBERT AR~­NUȘI, sub aspectul săvârși­rii infracțiunii de trafic de influen­ță; CRISTIAN ADAM, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de cumpărare de influență (sub for­ma complicității); ȘTEFAN PĂ­DU­RARU și NELU-ZOLTAN VRÂNCEA­NU, sub aspectul să­vârșirii infracțiunii de cumpărare de influență; GEORGE AVRAM și IOAN BLA­GA, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de cum­pă­rare de influență și fals în înscrisuri sub sem­nătură privată; IONIȚĂ AN­GHE­LUȚĂ, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de cumpărare de influență.

Cum au apărut impostorii

  Potrivit rechizitoriului întoc­mit de procurori, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/ 2014, Legea nr. 341/2004 a recu­noștinței pentru victoria Revolu­ției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 a fost modificată și completată, fiind introdusă o nouă ca­tegorie de revo­luționari și anu­me ,,Luptător cu rol determinant“, atribuit celor care în perioada 14 - 22 decembrie 1989 au avut un rol determinant la declanșarea și victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, și-au pus viața în pericol în confruntările cu forțele de represiune, au ocupat și apărat obiectivele de importanță deose­bită, care au aparținut regimului totalitar, doar în localitățile în care, în urma acestor acțiuni și confrun­tări, au rezultat persoane ucise, ră­ni­te sau reținute, până la fuga dictatorului, respectiv 22 decembrie 1989, ora 12,10.

    În aplicarea art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 din Legea nr. 341/2004, conform art. 12 alin. 3 și 4 din H.G. 1412/2004, așa cum a fost modificată de H.G. nr. 99/2015, au fost de­terminate localitățile Timișoa­ra, Caran­sebeș, Sibiu, Cugir, Lugoj, Târgu Mureș, Cluj-Napoca și București ca fiind cele în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute până la fuga dictatorului, urmând ca alte localități în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute până la fuga dictatorului, decât cele prevăzute la alin. 3, să fie determinate din acte normative emise în acest sens sau prin documente oficiale eliberate de Parchetul de pe lân­gă Înalta Curte de Casație și Justiție.

   Procedura de obținere a certificatelor pentru acordarea titlului de „Luptător cu rol determinant“, pre­văzut la art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 din Legea nr. 341/2004, consta în avi­zarea dosarului la nivelul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționa­rilor - SSPR, deciziile emise în a­cest sens putând fi contestate la Comisia Parlamentară a Revolu­țio­narilor din Decembrie 1989 (CPRD). Prin patru decrete semnate de președintele României, în anii 2015 și 2016, a fost conferit tit­lul de „Luptător pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător cu rol determinant“ unui număr total de 3.505 persoane.

   Potrivit probelor administrate în cauză de procurori, o parte din aceste persoane au obținut însă acest titlu prin încălcarea dispozi­țiilor legale. În mod concret, procedura de obținere a acestui certificat, fiind bazată aproape exclusiv pe documente și declarații provenind de la persoane direct in­teresate, a favorizat apariția, atât la nivelul asociațiilor județene de revoluționari, cât și la nivelul celor două instituții cu atribuții în acordarea acestor tit­luri a unor persoane dispuse să promoveze acțiunile revoluționarilor din țară, solicitându-le acestora în schimb diferite sume de bani pentru obți­nerea în mod fraudulos a tit­lurilor de „Luptător cu rol determinant“ în cadrul Revoluției și, implicit, obținerea ilegală a drepturilor bă­nești aferente. Facem precizarea că, spre deosebire de celelalte categorii de revoluționari, cea la care am făcut referire anterior presupune drepturi bănești majorate, în baza titlului respectiv dețină­torii pri­mind, începând cu data de 1 ianuarie 2015, o indemnizație de gratitudine în va­loa­re de 2.020 de lei/lună.

   Cu toate că modificările aduse Legii nr. 341/2004, prin emiterea OUG 95/2014, au fost determinate de necesitatea promovării unor mă­suri care să descurajeze abu­zurile și încălcarea prevederilor legale, prin stabilirea unor criterii clare, fără echivoc, pentru respec­tarea adevărului istoric, care să co­incidă cu realitatea, în raport cu faptele și evenimentele din Decem­brie 1989, în vederea acordării recunoștinței statului român numai persoanelor care au avut un rol determinant la victoria Revo­luției din Decembrie 1989, prin modul în care au acționat membrii Comisiei de avizare din cadrul SSPR, a fost deturnat scopul pentru care legiuitorul a clarificat dispozițiile legale.

   Astfel că, Ordonanța 95/2014, emisă de Guvernul Ponta, a favo­rizat apariția, atât la nivelul asocia­țiilor județene de revoluționari, cât și la nivelul celor două instituții publi­ce cu atribuții în acordarea acestor titluri - Comisia Parlamentară a Revoluționarilor din Decembrie 1989 (CPRD) și Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea me­ri­telor luptătorilor împotriva re­gimului comunist instaurat în Ro­mânia în perioada 1945-1989 (SSPR) - a unor persoa­ne interesate să promoveze acțiunile revoluționarilor din țară, solicitându-le acestora în schimb diferite sume de bani pentru obți­nerea în mod fraudulos a titlurilor de „Luptător cu rol determinant“ în cadrul Revoluției și, implicit, obți­nerea ilegală a drepturilor bănești aferente.

Jumătate de miliard încasat ilegal de fiecare „revoluționar“

   Astfel, fără să fie analizate în mod corect de către membrii Co­misiei de avizare din cadrul SSPR condițiile prevăzute în mod expres de art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 din Legea nr. 341/2004 și fără să se respecte adevărul istoric, au fost create condițiile prin care persoane din localitățile incluse în mod abuziv în categoria celor cu „rol determinant“ au obținut de la bugetul de stat sume importate de bani, cu titlu de indemnizație de gratitudine. Probatoriul administrat a relevat că, până în prezent, o astfel de persoană, care a parcurs tot circuitul legal și a intrat la plată, a încasat suma de aproximativ 50.000 lei.

   Procurorii au reținut că acti­vitatea infracțională a inculpaților funcționarilor publici în cadrul Comisiei din structura SSPR pentru punerea în aplicare a preve­de­rilor art. 92 din Legea nr. 341/2004 - formată din Adrian Sanda (pre­ședinte), Denisa Corina Tănase și Cristina Valentina Cechi (membri) - a constat în încălcarea atri­bu­ției prevă­zu­te de art. 92 din Legea nr. 341/2004, aceea de ana­lizare și verificare a dosarelor depuse de asociațiile locale de revo­luționari și s-a concretizat în in­clu­derea în categoria localită­ților în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute, până la fuga dictatorului, a nouă orașe în cazul cărora a fost eludat adevărul istoric.

   Din probele administrate a re­ieșit că faptele comise au avut drept consecință prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 14.047.085 lei, aceasta repre­zen­tând indemnizațiile acordate revoluțio­narilor începând cu data 1 ianuarie 2015, plătite de către casele județene de pensii, după cum urmează:

- Târgoviște: 3.510.651 lei (80 de persoane au primit indemnizația de gratitudine din totalul celor 89 care au obținut titlul de luptător cu rol determinant);

- Buzău: 2.107.536 lei (50 de persoane din totalul de 52);

- Arad: 2.996.227 lei (64 de persoane din totalul de 68);

- Băile Herculane: 545.458 lei (13 persoane din totalul celor 13);

- Brăila: 2.810.048 lei (64 de persoane din totalul de 67);

- Deva: 2.077.165 lei (56 de persoane din totalul de 62);

- Piatra Neamț: cereri admise pen­tru 32 de persoane, care nu au primit până în prezent drepturile bănești aferente, datorită interven­ției organelor de urmărire penală;

- Suceava: cereri admise pentru șase persoane, care nu au primit până în prezent drepturile bănești aferente, datorită intervenției organelor de urmărire penală;

- Hunedoara: prin decizia Co­misiei au fost create condițiile necesare pentru ca persoanele care susțin că au luptat la Revoluție în această localitate să solicite și să obțină acordarea titlului și implicit drepturile bănești aferente.

   Potrivit rechizitoriului întoc­mit în cauză, faptele celor trei inculpați săvârșite în calitate de membri ai Comisiei ce a avizat includerea localităților de mai sus în categoria celor ce permiteau obținerea titlului de luptător cu rol determinat constituie obiectul material a cinci infracțiuni de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave în le­gă­tură cu deciziile privind localitățile Târgoviște, Buzău, Arad, Brăila și Deva, respectiv a patru infracțiuni de abuz în serviciu în legătură cu deciziile privind localitățile Băile Herculane, Piatra Neamț, Suceava și Hunedoara.

Dosarele neconforme, completate cu acte false

   Probele administrate au relevat că cei trei inculpați au luat deciziile menționate fără a avea o fundamentare juridică, uneori chiar în pofida probelor existente.

   În unele cazuri, inculpații și-au fundamentat hotărârile luate doar pe declarațiile unor persoane care erau interesate în mod direct de obținerea titlului de revoluționar cu rol determinant, nefiind identificate documente care să ateste că, până la fuga dictatorului, au fost persoane ucise, rănite sau reținute în legătură cu evenimen­tele revoluționare din orașele respective.

   „În ceea ce privește activitatea infracțională a inculpaților care nu aveau calitatea de funcționari pu­blici, probele administrate arată că mai multe persoane interesate să obțină calitatea de «Luptător cu rol determinant în Revoluție»au pro­mis, oferit sau dat bani ori alte fo­loa­se pentru ei sau pentru alții, direct ori indirect, unor persoane din cadrul SSPR și CPRD, care aveau influență sau au lăsat să se creadă că au influență asupra unor funcționari din cadrul acestor instituții cu putere de decizie, pentru a-i determina pe aceștia să îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unor acte ce intrau în îndatoririle lor de serviciu sau să îndeplinească aceste acte contrar acestor îndatoriri“, se precizează în comunicatul ICCJ.

   Astfel, s-a stabilit că o parte dintre inculpați, membri/preșe­dinți/ reprezentanți ai unor asociații de revoluționari, având influență sau lăsând să creadă că au influență asupra funcționarilor cu putere de decizie din cadrul SSPR și CPRD, au pretins diferite sume de bani de la persoanele care au solicitat acordarea titlului de „Luptător cu rol determinant“, pentru a le facilita acestora obținerea calității, chiar dacă nu îndeplineau condițiile prevăzute de lege. În mod concret, pentru persoanele care achitau suma respectivă și nu întruneau condițiile pentru obținerea statului menționat, la dosarele personale au fost introduse documente suplimentare care să ates­te calitatea de „Luptător cu rol determinant în Revoluție“ (confirmări ale prezenței în timpul Re­vo­luției la obiectivele de importanță deosebită, unde au avut loc confruntări violente etc.).

   „Menționăm că în cauză procu­rorii au solicitat instanței de judecată desființarea deciziilor prin care cele nouă orașe la care am făcut referire anterior au fost incluse în categoria localităților în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute, până la fuga dictatorului, precum și, subsecvent, a certificatelor de luptători cu rol determinant emise persoanelor care au luptat în aceste localități. De asemenea, s-a solicitat și desființarea certificatelor de luptător cu rol determinant emise pe numele altor cinci persoane, precum și menținerea măsurilor asiguratorii și a măsurii preventive a controlului judiciar dispusă față de inculpații Sanda Adrian, Tănase Denisa-Corina, Cechi Cris­tina Valentina și Neagu Gheorghe.

   Precizăm că Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice s-a constituit parte civilă cu suma aferentă plății indemnizațiilor menționate mai sus“, se precizează în comunicatul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

   Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluționare, Curții de Apel București.

Comentarii

Revolutionari de Berca (17 Mar, 15:44)
Dan Iosif

De ce nu face nimeni vorbire si de zecile de revolutionari de la Berca? Ca si ei au avut un rol determinant pentru victoria finala! Au beneficiat de drepturi ca toti ceilalti.Acum sunt scutiti in continuare de taxe si impozite alaturi de toti salariatii primariei. Ce revolutie a fost la Berca de s-au cerut asa de multi revolutionari? Parchetul ar trebui sa se sesizeze, iar pentru presa putem sa punem la dispozitie listele cu profitorii de revolutie: Cel mai tare si mai tare este unu Nustiu Ionescu, tatal viceprimarului de Berca.

Raspunde
Adevarul ! (17 Mar, 15:54)
viorel

Cine sunt cei cincizeci de falși revoluționari „cu rol determinant“ la Revoluția din ‘89, identificați la Buzău de Parchetul General ? Vrem lista cu nume !

Raspunde
Berca (17 Mar, 16:48)
Un oarecare

la berca s a impuscat magaru pe coasta si s au certat care sa traga dupa el ... toti au fost facuti revolutionari

Raspunde
rev (17 Mar, 20:19)
dan

Stiu si eu vreo 3 revoluti onari caee au incasat bani degeaba. Unde pot sa ii reclam? Sa faca bine sa dea banii inapoi.Si-au cumparat masini noi djn bani luati ilegal.

Raspunde
Hahalerele (17 Mar, 22:49)
Avram Iancu

Cobori, Doamne, pe pământ/Să vezi rivoluția ce-a făcut./ A făcut din cal măgar/ Din măgar miliardar. Mare minune: într-o singură zi, 22 decembrie, unii au devenit brusc din pușcăriași de drept comun, eroi naționali, din bișnițari, oameni de nimic, infractori, lepre sau, în cel mai bun caz, din niște indivizi șterși, fără calități deosebite, anonimi, salvatorii României! Hai siktir, haimanalelor. Banii înapoi și puneți curul la treabă. Nu vă e rușine să înfulecați câte 40 de milioane pe lună fără nici un efort? Pomanagiilor!

Raspunde
Vrem sa cunoaștem numele falșilor eroi . (18 Mar, 07:03)
Nica Gabriel Buzău

Rușine celor care au elaborat certificatelor

Raspunde
despre banii furatii (18 Mar, 11:59)
orbulescu

dar de ce nu se da numele celor falsii rev poate mai stim si noi pe uni asa zisi rev care au stat bine mersii acsa si se dau marii revol si iau o multime de bani cei care au aparat tara de dusmanii nu au luat nimica ca acest rev olutionar roman

Raspunde
rivilutia (19 Mar, 08:23)
Reacționaru'

1. De rentă ar trebui să beneficieze NUMAI urmașii celor uciși sau cei răniți. 2. ceilalți să înapoieze sumele primite. 3. Cei care au dat certificate false să fie condamnați la 6ani cu executare plus recuperare prejudicii.

Raspunde
Eroi au fost si azi sunt inca (24 Mar, 15:42)
Sandu

Va dam cateva nume de eroi din Berca. Cu acte in regula (vezi M.O. din 2011) Stoica Octavian, Molnar Laslo, Diaconescu Ilie, Radu Doru, Neagu Dumitru, Baescu Horia, Nicolescu Emil, Oancea Adrian. Urmeaza si altii!

Raspunde

Stiri Agerpres

INHGA: Cod galben de inundații pe râul Olt, pe raza județelor Covasna, Harghita și Brașov, până la ora 21:00
Joi, August 17, 2017 16:00 PM

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, joi, o atenționare Cod galben de inundații, valabilă în următoarele cinci ore, în bazinul hidrografic Olt.

Doi reprezentanți ai asociațiilor de pacienți vor face parte din Comisia Națională de Bioetică a Medicamentului
Joi, August 17, 2017 15:59 PM

Doi reprezentanți ai asociațiilor de pacienți vor face parte din Comisia Națională de Bioetică a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, potrivit unei decizii luate joi la o dezbatere care a avut loc la Ministerul Sănătății.

Bodog: Vaccinul pneumococic pentru copii, un pas absolut necesar pentru a-i proteja împotriva bolilor
Joi, August 17, 2017 15:55 PM

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a afirmat joi că introducerea efectivă, din acest an, a vaccinului pneumococic pentru copii reprezintă un pas absolut necesar pentru a-i proteja împotriva unor boli precum pneumonii, otite, septicemii și meningite.

Constanța: Primarul Decebal Făgădău va deschide lucrările Conferinței PRIA Aviation
Joi, August 17, 2017 15:54 PM

Primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău, va participa vineri, 18 august, la lucrările conferinței PRIA Aviation, ce va avea loc pentru al doilea an succesiv în județul Constanța, potrivit unui comunicat de presă al organizatorilor.

Supus criticilor, Donald Trump acuză presa că i-a 'deformat' afirmațiile despre violențele de la Charlottesville
Joi, August 17, 2017 15:49 PM

Președintele american Donald Trump a estimat joi că mass-media au 'deformat' declarațiile sale de după protestele violente de sâmbătă din Charlottesville, în timpul cărora o femeie a fost ucisă, informează DPA și AFP.

OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
OPINIA, un sfert de veac de existență
mai multe poze »
TOP COMENTARII
CELE MAI CITITE ARTICOLE
17 Aug, 15:51 Traian
Ilie a comentat pentru articolul A murit fostul prim-secretar de Buzău Tudor Postelnicu, ,,dobitocul“ care a condus Securitatea comunistă:
Incepand cu1975 a fost primsecretar la buzau, pana atunci a fost Ion Sarbu !!
17 Aug, 09:03 Marcel se-ncordează dar s-ar putea să facă febră!
Pixelu sceptic a comentat pentru articolul Cum a aruncat Boşcodeală ani la rând asfaltul la canal:
Nu cred că este pură întâmplare faptul că saitul ADI „Buzău 2008” și-a modificat înfățișarea, activă fiind doar pagina de start și probabil așa va rămâne mult timp de acum încolo. Chiar sunt curios ce modificări se vor propune la Contractul de Delegare astfel încât să nu sară de băs în sus reprezentanta Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în România (o româncă sadea care n-are nici cea mai mică străbatere să pună propriile interese înaintea intereselor propriilor concetățeni români) și să amenințe cu proceduri de infringement și returnarea împrumuturilor nerambursabile derulate prin POS Mediu între anii 2007-2013 (100 milioane euro) și POIM 2014-2020 (~200 milioane euro). Vă readuc aminte că nu este vorba doar de ADI „Buzău 2008” ci de multitudinea de ADI înființate cu același scop în toată țara (nu le-am numărat dar cred că în aproape fiecare județ este constituit un ADI – dacă nu este cu apă atunci sigur este cu gunoi). Miza este uriașă. Dacă s-ar modifica algoritmul de calcul al tarifului operatorului Compania de Apă Buzău S.A., în sensul micșorării tarifelor, s-ar creea un precedent periculos care ar putea să genereze un tăvălug de astfel de modificări în toate ADI-urile din țară, fapt de neconceput pentru cel care deține în momentul actual controlul și anume BERD. Să nu ne amăgim cu mușchii lui Ciolacu. Orice partid aflat vremelnic la guvernare nu face decât să pună în practică voința proprietarului de drept al României, acela care deține capitalul și cum România mai deține mai puțin de 4% din active cam ăsta este aportul la deciziile pe care le ia partidul aflat la guvernare. În firma pe care o administrez eu dețin capitalul și, în consecință, sunt cel care ia deciziile, salariații n-au nicio putere de decizie. Cea mai recentă ispravă a bravilor apărători ai nevoiașilor este trecerea CAS-ului și a CASS-ului de la angajator la angajat, lucru care va genera anularea majorării salariului minim pe economie, fiind încă un cadou oferit capitalului în defavoarea muncii. Pare ipocrizie că tocmai eu, în calitate de angajator, critic o măsură care îmi convine dar dacă se perpetuează trendul cu cadourile oferite capitalului în defavoarea muncii (să împaci și capra și varza este imposibil), România va deveni în cel mai scurt timp un teritoriu pustiu, populația fiind forțată să migreze spre teritorii în care un loc de muncă o scoate din sărăcie și nu o adâncește, așa cum se întâmplă acum în colonia încă România.
17 Aug, 08:13 Compania de apa Nehoiu
Nehoianu a comentat pentru articolul Cum a aruncat Boşcodeală ani la rând asfaltul la canal:
Referitor la angajari,si la Nehoiu sau facut tot pe pile. Aici angajarile sau facut cu acordul domnului primar Milea.Marea majoritate a angajatilor sunt membri Psd Nehoiu.Spaga ptr angajare a fost de 2000 lei.In oras sunt abonati care nu platesc apa.Analizati si cum a fost executat proiectul de racordare la apa si canal.Aceasta lucrare a fost castigata de Hidroconstructia Bucuresti,dupa care este subinchiriata firmelor de casa a Psd.Sau executat lucrari pe unele tronsoane unde era deja apa si canal.Vedeti cum au fost avizate si fazele determinante de catre Inspectia de stat in constructii.In oras daca nu esti agreat de Milea,Constantinescu si celebru de acum Muzgoci(mai nou mare sef la serviciul urbanism oras Patarlagele)
Google PageRank Checker