Autorităţile publice locale din municipiile reşedinţă de judeţ au la dispoziţie mai bine de o lună de zile pentru a depune dosarele de finanţare pentru Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, program care se referă la staţiile de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ şi care beneficiază de un buget de 92 milioane lei.

Conform Administraţiei Fondului pentru Mediu, finanţarea se acordă în procent de maximum 90% din cheltuielile eligibile şi în limita sumelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare soli­citant. Sumele maxime ce pot fi acordate pentru fiecare solicitant se stabilesc în funcţie de numărul de locuitori, conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, şi se anunţă la data lansării sesiunii de depunere a proiectelor. Suma maximă finanţată de Autoritate pentru instalarea unei staţii de reîncărcare este de 190.000 lei, valoare ce reprezintă 90% din totalitatea cheltuielilor eligibile.

Prin program se finan­ţează staţiile de reîncărcare formate din minimum două puncte de reîncărcare, alimentate de acelaşi punct de livrare din reţeaua publică de distribuţie, din care un punct de reîncărcare permite încărcarea multistandard în curent continuu, la o putere mai mare sau egală cu 50 kW, şi un punct de reîncărcare permite încărcarea în curent alternativ la o putere mai mare sau egală 22 kW a vehiculelor electrice. Staţia de reîncărcare va permite încărcarea simultană la pu­te­rile declarate.

Criterii de eligibilitate a proiectului

Este eligibil proiectul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii: staţiile de reîncărcare vor respecta Standardul IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice); staţiile de reîncărcare vor fi echipate cel puţin cu prize şi conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din Standar­dul EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ, şi cel puţin cu conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul EN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu; staţiile de reîncărcare vor dispune de un acces deschis de management şi operare care să permită identificarea locaţiei, monitorizarea în timp real a funcţionalităţii, disponibilităţii, cantităţii de energie transferate. De asemenea, acest acces trebuie să permită interconectarea şi comunicarea cu alte instalaţii similare în timp real; asigură un minim de locuri de parcare, cel puţin egal cu numărul punctelor de reîncărcare aferente staţiilor solicitate, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice, marcate cu culoarea verde; studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii propus este întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; asigură accesul permanent şi nediscriminatoriu al publicului la staţiile de reîncărcare instalate prin proiect; staţiile de reîncărcare să fie amplasate pe imobilul aflat în proprietatea/administrarea solicitantului; prevede semnalizarea corespunzătoare şi vizibilă a spaţiilor în care sunt instalate staţiile de reîncărcare, în concordanţă cu standardele europene şi naţionale în domeniu.

După aprobarea proiectului, dacă intervin modificări faţă de documentaţia aprobată, acestea vor fi transmise Autorităţii, însoţite de documente justificative. Autoritatea va analiza şi va stabili ­eli­gibilitatea proiectului în urma modificărilor şi va stabili, după caz, eligibilitatea noilor cheltuieli, în limita sumei aprobate. în cazul în care în urma ­modi­ficărilor rezultă o diminuare a valorii cheltuielilor eligibile, contractul pentru finanţare nerambursabilă se încheie cu noua valoare.

În cazul în care modi­ficările intervin după semnarea contractului pentru finanţare, cheltuielile eligibile rezultate în urma modificărilor vor putea fi finanţate numai după aprobarea de către Autoritate şi după includerea lor în anexa la contractul de finanţare nerambursabilă, dacă este cazul, şi în limita valorii contractului pentru finanţare. Modificările proiectului, ce au fost menţionate anterior, se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare aplicabile.

La începutul lunii aprilie 2018, la Buzău a fost inaugurată prima staţie de încărcare pentru autoturisme electrice. La acea vreme, viceprimarul Ionuţ Apostu declara: ,,Viitorul va fi al autoturismelor nepoluante şi ne dorim ca şi Buzăul, din acest punct de vedere, să fie un punct important pe harta transportului electric din România. Încercăm şi noi, prin proiecte europene, prin Axa 4, să achiziţionăm câteva autobuze electrice, însă e clar că pentru reducerea poluării din oraş trebuie să avem un procent consistent de autoturisme electrice.”
În aceeaşi ordine de idei, primarul municipiului Buzău, Constantin Toma menţiona, în luna august, odată cu scoaterea de pe trasee a microbuzelor tip maxi-taxi, că în viitor vom avea autobuze electrice. ,,În viitorii doi ani vom avea 20 de autobuze electrice şi o mulţime de facilităţi pentru ca buzoienii să se bucure de un transport modern”, spunea Toma.